Johan Schlasberg 

Uppdragsforskning

uppdragsforskning
Annan forskning allt viktigare

Forskning i företags- och samhällsfrågor kommer i ökande omfattning att göras utanför de etablerade universiteten och högskolorna. Det kan vara forskare som med högre hastighet och på annat sätt än i Akademin vill öka förståelsen av centrala samhällsfrågor och bidra till lösningar. Företag kan vara intresserade av att prova nya modeller för forskningssamverkan.

Finansiärer av forskning inom det som lite diffust kan kallas 'företagsekonomi och organisation' kommer sakta men säkert att inse att relevant och konstruktiv forskning - med hög kvalitet - kan bedrivas utanför högskolevärlden.

Vetenskap och transparens

Akademin har inte monopol på vetenskaplig metodik. Om forskningens avsändare är ett universitet är det som om dess trovärdighet startar 100 meter för andra i ett lopp på 800 meter. Ju mer känt universitet är - och forskaren - desto större försprång.

I min avhandling kallar jag det för Referensstatus och presenterar en första modell för 'epistemisk närhet' om uppkomst av trovärdighet.

Akademin har utöver sin historiska status haft en, som man hävdar, unik fördel i att forskningen är peer-reviewed - bedömd av (hemliga) sakkunniga. Den modellen har dock många svagheter. Det finns många studier som lyft fram ett antal svagheter i dessa processer. Se not nedan.

"Transparens är den nya objektiviteten"(Weinberger, 2009)

Citatet finns med i mitt avhandlingskapitel Affärsmodellers transparens. Trovärdighet uppkommer på ett anat sätt i den digitala länkfyllda och klickbara världen än i en äldre pappersbaserad värld.

Uppdragsforskning kräver en hög grad av transparens då den troligen inte genomgår en traditionell peer-review process.

Uppdragsforskning - två projekt

Jag utför uppdragsforskning inom ett begränsat antal områden. Just nu planerar jag för forskning inom två områden som engagerat mig en längre tid.

1) Energisystemens vinnare

Oavsett vilken modell Sveriges framtida energiförsörjning får ger den upphov till olika bransch- och företagsstrukturer. Vilka är de företagsekonomiska konsekvenserna av olika modeller och strategier?

Mitt första uppdragsforskningsprojekt inom energiområdet var en studie för statliga Sekretariatet för framtidsstudier 'Att förstå kol'.

Projektet kommer att finnas på en egen sida som publiceras senare.

2) Forskningskommunikation

Universitet och högskolor lägger allt större vikt vid marknadsföring. I en spaning i BiBB Academy berättas att colleges och universitet i USA årligen spenderar 200 miljarder SEK på olika former av marknadsföring.

Forskningskommunikation är ett nytt tillväxtområde för forskning och högskolor och man kan tro att den största drivkraften är att 'sprida' akademisk forskning till breda grupper i samhället, ett 'demokratiperspektiv'. Man kan också hävda, som i min avhandling, att den största drivkraften är marknadsföring av den egna verksamheten.

Som doktorand i företagsekonomi vid Lunds universitet inom Ekonomihögskolan har jag en viss inblick i hur en sådan organisation fungerar - och inte gör det. Det är intressant att Alvesson, en av Ekonomihögskolans mest citerade forskare, vid flera tillfällen har beskrivit Akademin som "A hothouse of functional stupidity"

Akademisk publicering är en stor global industri med mycket stora vinster. Akademin har förlorat nästan all kontroll på strukturen för publicering av resultaten av sin egen verksamhet. Detta är i grunden en stor skandal. Lokala universitet och nationella inköpsorganisationer som svenska BIBSAM har inte mycket att sätta emot. Snart publicerar jag en spaning i BiBB Academy under rubriken 'BiBSAM - ett framgångsrikt misslyckande'.

Projektet kommer att finnas på en egen sida som publiceras senare.

Mitt sätt att bedriva uppdragsforskning

Kontakta mig gärna om du eller din organisation är intresserade av någon form av samverkan eller finansiering av uppdragsforskning inom mina två angivna projektområden. Vi kan även diskutera andra projekt.

En väsentlig skillnad mellan uppdragsforskning och min strategirådgivning är att uppdragsforskningens resultat publiceras.

Noter