Johan Schlasberg 

Uppdragsforskning

Påstående:  Forskning i företags- och organisationsfrågor kommer att i ökande omfattning göras utanför de etablerade universiteten och högskolorna. Det kan vara enskilda forskare som tröttnat på det låga intresset för kreativitet och den överdrivna tonvikten på teoriproduktion för att - med högre hastighet än i Akademin - öka förståelsen av centrala samtida frågor. På den andra sidan kan det vara företag som vill prova nya modeller för forskningssamverkan.

Uppdragsforskning eller konsultprojekt

Antag att företag har en frågeställning som man bestämt sig för att diskutera med utomstående 'expertis'. Man kan förslagsvis vända sig till ett konsultföretag eller kanske inleda samarbete med en högskola.

Högskolornas marknadsföring av forskningsuppdrag

Universitet och högskolor lägger allt större vikt vid marknadsföring. I en spaning i BiBB Academy berättas att colleges och universitet i USA årligen spenderar 200 miljarder SEK på olika former av marknadsföring.

Uppdragsforskning inom management och 'företagsekonomi'

Lärare och forskare på företagsekonomiska institutioner är inte sällan intresserade av att utför både konsulttjänster och forskningstjänster till näringsliv och organisationer.

Många seniora företagsekonomer har i debattinlägg i SvD och DN yttrat sig klart nedlåtande om "konsulter" och att dessa inte ger råd baserade på vetenskaplig grund. Detta är en föga konstruktiv beskrivning som styrs av ett egetintresse upphöjt till missvisande anspråk på sanning. I själva verket är företagsekonomins anspråk på vetenskaplighet ifrågasatt av många såväl inom som utanför ämnet som i denna artikel av Mats Benner som idag är rektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vad som är vetenskap inom företagsekonomi och nationalekonomi är tidsbundet och föränderligt vilket nog är ganska naturligt. Den som läser krönikor i NewYork Times av nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman har sett många inlägg där han är djupt skeptisk och kritisk mot sina kollegor. As I see it, the economics profession went astray because economists, as a group, mistook beauty, clad in impressive-looking mathematics, for truth. är ett exempel bland många.

Finansiärer av forskning inom det som lite diffust kan kallas 'företagsekonomi och organisation' kommer sakta men säkert att inse att relevant och konstruktiv forskning - med hög kvalitet - kan bedrivas utanför högskolevärlden.

Uppdragsforskning inom universitet

Här följer några exempel på hur några universitet och högskolor ser på uppdragsforskning

Mitt sätt att bedriva uppdragsforskning

text

Då jag, utöver andra aktiviteter, är doktorand i företagsekonomi vid Lunds universitet inom den administrativa enhet som heter Ekonomihögskolan har jag en aktuell inblick i hur en sådan organisation fungerar - och inte gör det. Det är intressant att Alvesson, en av Ekonomihögskolans mest citerade forskare, vid flera tillfällen har beskrivit Akademin "A hothouse of functional stupidity"

Denna forskning kan ske i olika formationer från Nätverk som etableras för enskilda forskningsprojekt till Think tanks, stora konsultföretag med forskningskompetens och andra.