Strategi och IT

I C P Snows berömda bok De två kulturerna talas om vetenskap och humaniora som skilda världar och så var det länge också med Strategi och IT. Idag utpekas regelbundet i fackpressen bättre integration mellan dessa båda områden som en av företagsledningens viktigaste uppgifter.

Jag har varit verksam i gränsområdet strategi, affärsutveckling och IT/mobila tjänster i över 30 år. Bland mina referenser finns flera uppdrag inom området och utvecklingen av tre egna tjänsteinnovationer. Jag fick två patent beviljade för en mobil tjänst för att bygga smarta broar mellan den fysiska och den digitala världen.

Rätt Enkelhet

Lucio Fontana

Det finns en historia om en person på ett café som ber Henri Matisse göra en skiss av honom. Matisse tecknar mannen på några få minuter och begär ett högt belopp vilket mannen protesterar mot och säger att teckningen inte tog så lång tid att göra. Matisse svarade att det hade tagit honom över 20 år att lära sig göra den så fort.

Kanske du tycker att målningen av den världsberömde konstnären Lucio Fontana är väl enkel för att betinga dagens auktionspriser på många miljoner dollar. Man kan i många konstnärers utveckling se en tydlig utveckling mot enkelhet. I design- och modevärldarna står enkelhet högt i kurs, så också hos till exempel Apples chefsdesigner Jony Ive med sina av alla kända produkter.

Amazon.com har växt till en av världens största IT-giganter och en av faktorerna är att man arbetat extremt mycket med att göra det enkelt och smart för alla att handla på deras sajt. En av biografierna om bolaget och dess grundare heter betecknande nog one_click. En marknadsförare, Ken Segall, som i många år arbetade med och nära Steve Jobs har skrivit en utmärkt bok som heter Insanely simple - the obsession that drives Apple's success. I den finns flera exempel på hur mycket kreativitet det krävs och hur svårt det är att finna fram till rätt enkelhet. Och hur många interna strider det kan kräva.

Grunden för både mina egna företag och min externa rådgivning är att det mesta går att göra enklare, smartare och mer användarvänligt. Det krävs konstant uppmärksamhet för att motverka en ständigt smygande komplexitet.

IT och enkelhet i sjukvården

En mycket vanlig berättelse i sjukvården är att IT-systemen har blivit så omfattande - och dåliga - att allt fler medicinskt kunniga personer ägnar allt mer tid åt olika former av registrering (och för somliga kontrasignering) av uppgifter och letande efter uppgifter. Vi hör ofta berättelser om läkare och sköterskor som har lämnat eller överväger att lämna vården på grund av att de tvingas ägna alltför mycket tid åt administration. Många har totalt resignerat inför alla nya system och sina möjligheter att påverka dessa.

I den allmänna debatten hävdas ofta att det behövs mer pengar till vården, men mindre ofta och med lägre kraft att det behövs en radikal förenkling av IT-systemen. Detta kräver att många ifrågasätter de mål/beställningar som politiker förelägger sin administration och hur denna egentligen tänker.

Jag kunde ha skrivit en liknande text om skola, kommuner och mycket annat.

Jätteprojekt ska rädda svensk vård-IT

Rubriken är hämtad från en artikel i Computer Sweden den 22 januari 2015 om att landstingen i Skåne, Stockholm och Västra Götaland ska göra en gemensam upphandling av ett nytt stort IT-system, kallat 3R. Projektet berör c:a fem miljoner människor och antas just nu kosta närmare 10 miljarder. Skaraborgstidningen kallar projekt gigantiskt. Region Skåne redovisar i en Pdf såväl projekt- som tidsplan.

Projektet är tänkt att lösa en lång rad problem för personalen i form av bristande åtkomst till relevanta data, eliminera en mångfald lokala IT-lösningar, samt ge ökad möjlighet för patienter att ta del av vårddata, ge bättre användarvänlighet, ökad mätbarhet och lägre IT-kostnader för att nämna några av målen.

Jag skulle vilja lägga till ett tydligt mål.

Minska vårdpersonalens skärmtid med 20%

I Sverige finns enligt Socialstyrelsens statistik c:a 140 000 sjuksköterskor och 44.000 läkare. Då 3R-projektet berör c:a hälften av landets medborgare och då troligen samtliga läkare och minst hälften av sjuksköterskorna (osäkert) har daglig och ofta förekommande skärmarbete - arbetar med/genom vårdens IT-system, får vi att c:a 22.000 läkare och c:a 40.000 sjuksköterskor (undersköterskor?) berörs av projektet.

En reducerad skärmtid på 20% skulle - teoretiskt - frigöra c:a 4.500 manår för läkarna och c:a 8.000 manår för sjuksköterskorna att ägna åt patientnära aktiviteter. För att nå detta mål krävs en medveten strävan mot enkelhet. I projektet redovisas också en lista med risker och till denna vill jag tillägga att man cementerar en inoptimal organisationsform och arbetsmodell genom ett mycket stort, komplicerat och svårföränderligt IT-system.

vertical arrows  Visa mer / Dölj
Mer om Vårdens 3R projekt

Jag tror att det är bra att lära av andra, men frågan är vad och av vem. Vården har - i mina ögon ofta felaktigt - tagit till sig former av köp- och säljsystem som kan återfinnas i delar av näringslivet. Är det dagens vårdsystem som ska nydatoriseras?

Ett projekt som är så stort som 3R behöver så tidigt som möjligt bli utsatt för - i en konstruktiv anda - för alternativa synsätt och synpunkter som möjligen av vissa kan upplevas som obekväma. Varje grad av fel kompassriktning som kan undvikas ger stora fördelar.

Enkelhet är inte detsamma som rationalisering. Ökad enkelhet kan till exempel handla om färre modeller, mer produktifiering, färre produkter, enklare tjänster, färre millimeterberäkningar, mindre dokumentation, mindre detaljstyrning, färre utvecklingsprojekt och kortare beslutsvägar. Enkelhet har ofta många motståndare; ett bra skäl att anlita externa rådgivare.

Mätbarhetens begränsningar

Det är mycket frestande för en ledning att vilja veta mer och mer. Man vill reducera den naturliga osäkerheten i allt beslutsfattande och anser att mer och aktuellare data gör det lättare att fatta rätt beslut.

Mer data minskar inte behovet av en definierad och realistisk affärsmodell och affärskarta.

Ungefärlig rättvisa är tillräckligt

Man måste fråga i vilken omfattning mätbara data reflekterar och leder till rättvisa och till exempel rättvis behandling i vården? Jag hävdar att rättvisan i verkligheten alltid kommer att vara ungefärlig - och att det räcker. Om man går för långt i sin rättvisesträvan betalas ett pris i form av övertro på och överuppbyggnad av formella mätsystem. Rättvisan blir skenbar.

Som jag ser det, måste man ständigt arbeta med den delikata balansen mellan det mätbara och tilltro till de människor som arbetar nära andra människor vare sig de är patienter, elever eller t ex kunder.

Dialog Affärsutveckling och IT

Det finns studier som visar att de grupper som tar det lugnt i början och arbetar med vad man egentligen ska göra, varför och hur kommer till bättre resultat än de som ganska omgående börjar med problemlösning och projektarbete.

Som jag ser det finns det goda skäl att i början ifrågasätta sin antaganden och mycket av det som man antas vara överens om. Ju större projekt man startar desto viktigare att tänka till i början. I denna fas är det ofta en bra idé att lyssna på personer som inte har sin karriär i verksamheten - ifrågasättande kan vara nog så bra, men är inte alltid populärt.

Det är en paradox att ju fler verksamheter som arbetar agilt - populär IT-term för flexibelt och iterativt - desto osäkrare blir framtiden. Andras anpassningsförmåga ökar kraven på min egen.

Mellan 2010 och 2014 hade jag ett filial i Jönköping där vi bedrev avancerad systemutveckling. Vi utvecklade bl a ett affärssystem för Apportgas och ett större industriföretag. Jag har designat och kodat stora delar av mina egna företagssajter.

Genom mitt nätverk har jag tillgång till erforderliga IT-resurser.