Johan Schlasberg 

Orbital Systems

dusch

Orbital Systems AB som idag har en produkt på marknaden har mycket stora ambitioner. I annonser i till exempel Hus&Hem säger man att ...

Ta en långdusch för framtiden [...] Vi är en svensk startup som vill effektivisera hela världens vattenanvändning. Redan nu har vi tagit fram världens första cirkulära dusch med samma teknik som används på rymdstationer.

På bolagets hemsida står ...

Vår teknik kan revolutionera hela världens vattenanvändning. (Orbital Systems hemsida, 2021)

Tillgången till rent vatten är i ett globalt perspektiv är ett stort och mycket komplicerat problem. Orbital Systems bidrag till att lösa detta är och kommer att vara mycket marginellt, närmast omätbart litet.

Om bolaget Orbital Systems

Orbital Systems AB grundades 2012 och är sedan 2016 ett helägt dotterbolag till amerikanska Orbital Systems Inc. Produktutveckling och marknadsföring har sin bas i Malmö med cirka 50 anställda 2021. Bolaget är i en utvecklingsfas med förluster (utvecklingskostnader) de senaste fem åren på 250-350 MSEK.

Bolaget har fått nytt ägarkapital i flera "rundor" och tillfördes cirka 200 MSEK i slutet av 2020 till en värdering av bolaget på cirka en (1) miljard SEK. I denna story görs ingen bedömning om bolagets finansiella värde på kort eller lång sikt.

Om bolagets patent

dusch

Bolagets huvudpatent (EP 304085B1) beviljades 2021 (inlämnades 2014). En sökning i PRV:s patentdatabas visade att två tidigare svenska patent ej längre är aktiva och att en ansökan från 2017 avslagits. Det är möjligt - och inte osannolikt - att det pågår arbete med ytterligare patentering.

Är bolagets patent en avgörande faktor för bolagets framtid? Troligen inte - av två skäl. För det första är produktutveckling i form av sänkta tillverkningskostnader, design och smart produktion troligen helt avgörande för bolagets framtid. För det andra är den patenterade tekniken troligen relativt enkel att gå runt för en potentiell konkurrent med erforderliga resurser. Detta har många bolag erfarit. Andra system för det grundläggande problemet lär komma - se till exempel ELV Shower ↓ och Hamwells ↓.

Om bolagets marknadsföring

Marknadsföringen är i väsentliga delar ett exempel på storytelling. Strategin förefaller att vara att presentera en attraktiv story som ligger i tiden där miljö och framtid är centrala bärare. Vad händer om man försöker analysera storyns komponenter? Storytelling måste tåla en jämförelse med verkligheten för att vara långsiktigt hållbar.

Bolagsgrundaren, NASA och rymdteknologi

I riskkapitalkretsar var det runt 2000-talet populärt att tala om "first-mover advantage". Orbital Systems påstående - även andra som Hamwells säger samma sak - att man är först är mer storytelling än en avgörande faktor för framtida framgång. Idag är det lika vanligt i såväl företagsforskning som bland investerare att tala om "late-mover-advantages".

Att Orbital Systems teknologi i media ofta refereras som "rymdteknologi" och att bolagsgrundaren en kortare tid arbetat på NASA i USA är mer dekorativ storytelling än faktorer för framtida framgång.

Orbital Systems som ett miljöföretag

Marknaden för miljöföretagande växer enormt. Gamla företag som bilar och ståltillverkning ställer om och nya som vindenergi och en flod av unga bolag med förbättrad resursanvändning växer fram. Datorstöd, appar, interaktivitet och AI i någon form är vanliga systemkomponenter.

Det är begripligt att Orbital Systems ser sig och marknadsför sig som ett framtidsinriktat miljöföretag men en vision att skapa ett paradigmskifte för daglig hushållsnära vattenförbrukning (ÅR 2019 s. 1). Det är en attraktiv story för investerare och en viss grupp av köpare.

Orbital Systems produkt kostar i häradet 60-80.000 SEK inklusive installation. Installationen kräver professionella hantverkare inom bygg, el och VA. Systemet kräver uppkoppling via WIFI till Orbital Systems för aktivering och driftsdata. För privatpersoner är systemet att betrakta som en lyxprodukt för en smal grupp i rika länder. Installationer på vårdhem och en del andra (semi)offentliga miljöer har delvis en annan logik.

Förbättringar via ny teknik och beteendeförändringar

En central faktor för att förbättra miljön - och vår hälsa - är våra beteenden. I Sverige förbrukar vi, enligt Svensk Vatten, i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 60 liter för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 15 liter för disk, 15 liter för tvätt, 10 liter för mat och dryck och 10 liter övrigt.

Att påverka någons - och ofta sina egna - vanor och beteenden är mycket svårt. Många äter för mycket och rör sig för lite - och vet om det. Man kan helt gratis minska sin vattenförbrukning på många sätt. Vatten till pooler och gräsmattor är rent kranvatten viket inte hade behövts - se krönika från RISE. Orbital tycker att "vi" ska duscha länge, ofta och resurssnålt. Det kostar inget att börja duscha mer resurssnålt genom att duscha varannan dag - kroppen mår enligt medicinskt expertis inte bra av alltför mycket duschning - och stänga av vattnet vid intvålning.

ELV - ett danskt duschsystem

elv dusch

2017 publicerades ett genomarbetat och intressant system - The ELV project ↓ - som utförts på Aalborgs universitet.

Såvitt jag känner till finns inte duschsystemet ELV på marknaden. Projektet är en mycket omfattande designstudie som är lärorik även för många andra projekt. Pdf:en nedan är på cirka 250 sidor. Studien, gjord på fyra månader, visar att det är flera som intresserar sig för resurssnål vattenanvänding i hushållen och att det finns flera möjliga lösningar.

ELV-duschen är väsentligt billigare att installera då den drivs av batterier - laddning cirka varannan vecka i ett familjehushåll. I en ELV-dusch används en så kallad "Hydro Lift teknik" för att transportera vatten. I projektet analyseras bland annat Orbital Systems dusch och den beskrivs som väsentligt dyrare och mer komplicerad.

Vattenproblemen och du och jag

Vattenproblem kan tacklas på systemnivå och på individnivå. Det senare har viss men mindre betydelse för att så många människor som möjligt i världen ska få tillräcklig mängd av rent vatten i sina dagliga liv. Miljö-och resursmedvetna personer blir i bästa fall en grupp som påverkar politiker och företag att förbättra icke-hållbara system.

På individnivå är valen många och ofta svåra att göra. Att tillverka ett par jeans kostar cirka 4.000 liter vatten, vatten som ska levereras i länder som har betydligt sämre vattenresurser än till exempel Sverige.

Kranvatten i Sverige kostar cirka 4 öre per liter och är så rent att det inte finns någon anledning att köpa vatten på flaska. En beteendefråga?


Kommentar: 2021.07.16 // Min uppfattning är att Orbital Systems förlorar mycket trovärdighet genom att beskriva sig som en världsförbättrare av rang utan att detta vare sig är faktabaserat eller sannolikt. I en värld som alltmer värdesätter att mina data är privata är det nog inte optimalt att användning kräver kontakt med Orbital Systems "servrar" och att data lagras. En app som mäter min "vattenbesparing" är roligare som demo än av reellt värde. // Johan Schlasberg.

Referenser:

Story av:   Johan Schlasberg. JS har drivit företag inom avancerad rening av oljehaltigt och giftigt vatten, bland annat skärvätskor.

Publicerad: juli 2021   Uppdaterad: 30 juli, 2021