Johan Schlasberg 

Sparbanken Finn - en förlorad miljard eller två

Den 9 augusti 1999 publicerade jag en omfattande hemsida med en analys av sparbanken Finn och ett förslag till en ny strategi. Huvudtanken var att omvandla sparbanken till ett aktiebolag - Sparbanken Finn AB - och att denna skulle ägas av en stiftelse - Stiftelsen Finn.

Ladda ner en Pdf. Vägen från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn.

Min analys visade att sparbanken Finn under flera år hade presterat långt under sina finansiella mål och att IT-kostnaderna var mycket stora. En omvandling till ett aktiebolag skulle kunna ge nya samarbetsmöjligheter, vilket också skulle kunna leda till fler som delade de kommande IT-investeringarna. En viktig frågan handlade om vilka val en regional nischaktör har.

I analysen fanns också ett diskussion om att eventuellt sälja Sparbanken Finn AB och starta Skånes största riskkapitalfond - med ett grundkapital på c:a 2.500 miljoner kronor, samt en del andra förslag. Förslag fanns också om att radikalt minska den organisatoriska överbyggnaden.

Ledningens och styrelsen felslut kostade minst en miljard

Ledningen och styrelsen saknade tillräcklig förståelse av hur IT skulle komma att påverka bankverksamheten. Hade de tagit till sig min analys och i stort sett följt mitt förslag hade vi idag haft södra Sveriges förmodligen största Riskkapitalfond med ett kapital på mellan en och två miljarder. I dag har först sparbanken Finn och sedan delar av den sammanslagna sparbanken Öresund blivit en del av Swedbank. Och det tidigare marknadsvärdet i Finn smälte till något ganska litet.

vertical arrows  Visa mer / Dölj Förslag om Finn Kapital, -Research, -Venture och -Forum

1. Finn Kapital förvaltar stiftelsens kapital i form av aktier, obligationer, likvida medel mm.
2. Finn Research delar ut medel till forskning och utbildning inom hälsa och medicin, samt övriga stipendier och medel till allmänna ändamål.
3. Finn Venture utvecklar och förvaltar stiftelsens engagemang i mindre innovationsbolag. 4. Finn Forum är en ny sorts think tank med ett innovativt pedagogiskt uppdrag.
5. Sparbanken Finn AB. Själva bankverksamheten med dotterbolag.

Man kan läsa mer om samtliga dessa förslag här

Jag blev vid ett tillfälle inviterad till Finns företagsledning. De hade ingen kritik mot sakuppgifterna i min analys, men visade inget intresse av en dialog om bankens strategi.
2005 tog jag bort hemsidan om stiftelsen Finn, men tycker idag när mitt grundkoncept förverkligats - 10 år efter min analys, att det kan vara av visst intresse - även för andra än mig själv - att den gamla analysen finns mer tillgänglig. Vad jag inte förutsåg eller föreslog var att man skulle flytta huvudkontoret till Malmö, byta namn och gå samman med Sparbanken Gripen.

Lärdomar av projektet sparbanken Finn

Jag tror att min strategianalys av sparbanken Finn och ett förslag till en alternativ framtidsväg var ett ganska tidigt exempel på en grundlig analys av ett företag som publicerades på nätet och därmed fanns lätt åtkomligt via Internet.

Ledningen och styrelsen blev mer irriterad än intresserad av att någon lade sig i deras verksamhet. Idag 2014 när bolagen har lärt sig att deras göranden och låtanden kan diskuteras, kritiseras och kommenteras i en lång rad digitala plattformar är deras beredskap att ha en dialog med aktörer i omvärlden större, även om stora variationer finns.

Jag har inga aktuella planer på att analysera dagens Sparbanken Öresund eller de strategiska val man har idag. Även om detta vore intressant. Sparbanken Öresund hade en vinst på 46 miljoner kr 2012.

Jag tror att min analys hade viss påverkan på sparbanken Finns strategi även om man vare sig då sade något eller kommer att säga detta offentligt.

Stora globala strategikonsulter som McKinsey och Booz & Co. publicerar omfattande analyser av industrier och andra forskningsresultat. Såväl deras analyser som de mindre och annorlunda som jag publicerar kan också ses som en del i marknadsföringen av våra tjänster.

Internetarkiverad text om stiftelsen Finn

På the Wayback Machine kan man hitta oändligt många digitalt publicerade texter, så även min analys av sparbanken Finn - från 2001 och de uppdateringar som gjordes efterhand.

En sparbanks uppgift

Så här skriver sparbanken Öresund: Ambitionen är att vara förstahandsvalet för människor och företag som lever och verkar i regionen samt att vara en mötesplats och en motor för den regionala ekonomin.

En av de frågor min analys behandlade var hur man i dagens värld kan formulera denna uppgift. Inte minst citatets sista del.

 

Utdrag ur min analys av lönsamheten i sparbanken Finn - se hela analysen.

Analys av förväntade rörelseresultat i Sparbanken 96-2000

Tabell D är en analys av resultaten i relation till uttalade ekonomiska mål för banken. Ett företags mål är sällan att gå plus/minus 0, utan såsom framgår av citat från ledningen och styrelsen, så ska man ha en ha en "lönsamhet som säkerställer tillväxt och investeringar, samt bibehåller bankens självständighet."

I ett möte med ordföranden Lars Laurin 1999 fick jag en bild av att banken borde ha en långsiktigt uthållig vinst på c:a 175 MSEK. Med detta värde som utgångspunkt ger nedanstående tabell en sammanställning av skillnaden mellan de uttalade målen och det justerade rörelseresultatet.

Då jag inte har tillgång till bankens interna resultatmål eller då sådana ej är officiella, kan tabellvärdena behöva justeras för att uppvisa de verkliga siffrorna. Dessa är lätta att ta fram för banken. Man skulle också kunna jämföra med andra bankers målvärden.

Kommentar: Såvitt jag förstår, kan diskuteras, så visar tabellen inte bara att banken investerat/förbrukat de uppkomna realisationsvinsterna, utan också att den normala förväntade vinsten "förbrukats/investerats. Året innan banken valde att satsa på en helt fristående verksamhet, gjorde man ett mycket bra resultat. Åren därefter har ännu inte givit några ekonomiskt synliga tecken på att man gjorde ett bra vägval. Tabellraden för t ex 1999 ska läsas som att 1) man skulle ha haft en vinst på 175 MSEK; 2) man hade de facto en förlust i rörelsen på 131 MSEK; Lägger man samman den uteblivna vinsten och det justerade nettoresultatet, så får man fram att rörelsen gick c:a 306 MSEK sämre än antaget målvärde.

Att ledningen, styrelsen och huvudmännen uttalar sin vilja att vara självständiga etc, är en sak. Möjligheterna att genomföra detta i verkligheten, över en längre period, är en annan sak. Utvecklingen visar att friheten krymper. Man kan självklart antaga andra förväntade årliga vinstnivåer. Sparbankens officiella bild av resultatutvecklingen avviker på flera sätt kraftigt från den analys som presenterats här.

sparbanken finn tabell

Huruvida denna analys bidrar till att de som har ansvaret för Sparbanken Finns framtid tänker om, återstår att se. Analysen visar, enligt min uppfattning, att bankens officiella vinstresultat inte ger en rimlig bild av vad som egentligen sker i verksamheten. Detta är inte samma sak som att säga att det går extremt dåligt, men kanske ambitionerna i viss mån är i otakt med möjligheterna och förmågan. Sådant drabbar oss alla lite då och då. Ett förväntat resultat av denna analys, är att man attackerar budbäraren. Självrannsakan eller reflektion över den lika självklara som enkla affärsidén (se inledningen) är besvärligare.

I/K - tal
I/K - talet är ett nyckeltal som banker använder för att visa relationen mellan en banks intäkter och kostnader. Sparbanken Finn redovisar ett I/K - tal som ligger strax över 1.0 de senaste åren. Rensat för rörelsefrämmande vinster ligger detta nycketal i själva verket under 1.0 (för år 2000 är det c:a 0.76). Om målet är att nåett "normalvärde" på 1.5 - 2.0 så kan man lätt räkna ut hur mycket kostnaderna måste minska, alternativt intäkterna öka.

Vill än en gång understryka att huvudmålet med mitt projekt Stiftelsen Finn, är att bidraga till att Skåne utvecklas på ett bra och kreativt sätt. Vi lever i tider av extrem snabb omställning och stor osäkerhet. Vi måste ha en nyskapande attityd till våra potentiella möjligheter. Då blir samhället lite bättre och många människor får det lite bättre. Ett bra mål. Läs gärna hela texten om Stiftelsen Finn - en skånsk Nobelstiftelse.

Den 14 juni 2002 publicerade Sydsvenska Dagbladet en helsidesartikel om Sparbanken Finn. Den innehöll bl a en intervju med Finns VD - Lars-Erik Skjutare (LES). LES säger att ett rimligt vinstmål för banken vore i intervallet 100-150 MSEK/år. Tabellen nedan har antagit medelvärdet 125 MSEK som målvärde för år 2000 och minskat detta med 5 MSEK/år bakåt. Som exempel skulle rörelsevinsten för år 2000 varit 125 MSEK. Den var i sjäva verket - 146 MSEK, vilket ger ett "undervärde" på 271 MSEK. Eller för att citera en av rubrikerna i SDS-artikeln - "Långt kvar till vinstmålet". Det ackumulerade "undervärdet" de senaste fyra åren kan uppskattas ligga i intervallet 600-700 MSEK. LES säger att IT-satsningen kostat c:a 300 MSEK. Hur ska man förklara den återstående differensen? Min bedömning (ej grundat på fakta), är att IT-satsningen kostat betydligt mer än 300 MSEK. Sanningen ligger kanske i intervallet 500-600 MSEK? Se hela analysen.

Hur startade detta projekt - och varför

1999 eller kanske året innan öppnade sparbanken Finn ett kontor snett över gatan, på Hamngatan mitt i Malmö, där jag har kontor. Utan att ha konsultuppdrag från någon beslutade jag mig för att sätta mig lite in i Finns verksamhet och strategi. En analys av några årsredovisningar visade ganska snart att banken inte gick särskilt bra och att man hade stora kostnader för att modernisera hela i sin IT-infrastruktur