Johan Schlasberg 

Omreglering

Omreglering är en fortgående process och inom de fyra områden som jag här valt att beskriva kommer det med stor sannolikhet förändringar vad avser regerleringsaspekterna. Även andra områden i samhället kan komma att beröras av frågor om öppna monopol och konkurrensvillkor.

Det är naturligt att man inte visste vad som skulle hända när dessa fyra områden omreglerades. Ordet avreglering är en mindre adekvat beteckning då ny lagstiftning om marknadsvillkor, ägande etc ersatte den gamla.

Vem övervakar de nya marknadssituationerna?

En del övervakare är formella såsom myndigheter, andra är olika intresseorganisationer såsom Apoteksföreningen, en tredje grupp är media och sedan har vi allmänheten som på olika sätt - bl a sociala media - kommenterar sina intresseområden.

Formella organisationer

Organisationer med mer övergripande uppgifter.

Det finns organisationer som är fokuserade på att övervaka vissa sektorer.

Aktuella Utredningar om omreglering

Apotek

Regeringen har 2015 aviserat en ny utredning om Apoteken. Detta välkomnar Sveriges Farmaceuter, men säger

Dagens utveckling av apoteksmarknaden riskerar att urholka förtroendet för branschen. Vi är eniga med sjukvårdsminister Gabriel Wikströms definition av var apotekens fokus bör ligga; på patientsäkerhet, inte i första hand att kränga andra prylar ...

Omregleringarnas historiska och nya drivkrafter

Man kan inte förstå omregleringarna av de tidigare monopolen och utan att analysera de grundbultar som drev fram dessa. Om än med olika facetter kan det sägas vara fyra nyckelkoncept som står i centrum.

Man måste också analysera det tryck som konkurrenslagstiftningen i EU och Sverige har utövat. Enskilda aktörer, fackförbund och olika branschföreningar har också verkat för en omreglering.

Mina analyser syftar i första hand till att belysa att det fanns och finns flera olika vägar att nå de mål som beslutfattarna uttryckte.

Om klassisk monopolteori

Om monopolteori på eng. Wikipedia

Forskning om Bilbesiktning

Den svenska fordonsbesiktningen– regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen (pdf - 2011). Författare. Johan Nyström

Innovationer i offentlig sektor

Intresset för detta ämne har ökat dramatiskt de senaste åren. Här några rapporter (alls inte fullständigt. Se bibliografierna.

Innovation is sometimes more fun than research

Dessa två video visar en reklamfilm för Honda (Honda Paper). Producerades 2015 och har över 10 miljoner visningar på YouTube. Video nummer 2 visar hur videon gjordes. Filmerna är mobilvänliga.