Johan Schlasberg 

Bilbesiktning

I juli 2010 avskaffades det svenska bilprovningsmonopolet och idag finns flera aktörer. Störst är gamla Svensk Bilprovning. De tre största företagen hade c:a 91% av marknaden i augusti 2013 enligt Transportstyrelsen. Se också artikel i Wikipedia om bilprovningen.

Regeringens (riksdagens) syfte med omregleringen av bilbesiktningen formuleras så här på Transportstyrelsens hemsida

Målet är längre öppettider, fler besiktningsstationer, fler företag, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

I januari 2014 hade DN en artikel om omregleringens resultat, så här långt. Även andra tidningar har uppmärksammat frågan. Rubriken var Dyrare och krångligare att besiktiga bilen.

Ur DN:s artikel: För drygt ett år sedan togs det senaste steget i omregleringen av den svenska bilbesiktningsmarknaden. Då styckades det tidigare monopolföretaget Svensk Bilprovning upp i tre delar, varav en tredjedel köptes av Opus Bilprovning och en tredjedel senare köptes av Besikta Bilprovning. En tredjedel är kvar som statliga Svensk Bilprovning.

Men redan halvårsskiftet 2010 blev det möjligt för privata företag att öppna besiktningsstationer i Sverige. Sedan dess har antalet besiktningsstationer i landet ökat från 190 till cirka 310. Sex större företag konkurrerar om bilägarna. Flera av dem erbjuder extratjänster som elektronikkontroll och bildiagnos.

Transportstyrelsen har ännu inte gjort någon analys av hela 2013 men två PM om utvecklingen fram till och med augusti visar att den prisnedgång, som vissa förväntat sig av konkurrensen, inte har skett ...

– Vi ser att priset för en kontrollbesiktning har ökat generellt under 2013, säger Peter Holmlund. (På Transportstyrelsen) ... Och bilägarna tycks förvirrade. Efter omregleringen skickar Svensk Bilprovning inte längre ut någon information om när det är dags att besiktiga bilen. Det får varje bilägare själv hålla reda på.

Rapporter från Transportstyrelsen

Se Regeringens proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning (119 sidor). Transportstyrelsen har i uppdrag att löpande redovisa effekterna av omregleringen.

I rapporten från 2015:1 står bland annat Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas avseende antalet besiktningsstationer. Det är dock fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Främst gäller detta i landets glesare befolkade delar ... Totalt finns 403 besiktningsstationer för lätta fordon i Sverige vilket ska jämföras med cirka 190 stationer vid omregleringen halvårsskiftet 2010 ... Listpriset för en kontrollbesiktning av personbil varierade under perioden mellan 296 och 600 kr (inkl. moms)

I årsrapporten för 2014 står bland annat Besiktningsföretagen kan inte påverka storleken på marknaden (c:a 6 miljoner besiktningar per år) ... Transportstyrelsen har inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen ... Den geografiska tillgängligheten har ökat under 2014. Antalet besiktningsstationer för lätta fordon har ökat med 21 procent från 314 till 380 stycken. Den farhåga som fanns inför omregleringen om färre besiktningsstationer i glesbygd har inte besannats ... Antalet verksamma besiktningstekniker har minskat marginellt från 1922 till 1921. (2009 fanns det 1.330 besiktningstekniker). I rapporten visas också (sid 25) att priset för en bilbesiktning stigit 20% mer än Konsumentprisindex vid en jämförelse mellan 2012 0ch 2014.

Mina kommentarer

Det är möjligt att det var EU-lagstiftning som tvingade fram en omreglering av bilprovningsmarknaden? Kanske i kombination med att den borgerliga regeringen av principiella skäl ansåg att marknaden borde konkurrensutsättas?

Erfarenheterna hittills pekar på att servicen snarare blivit dyrare än billigare. Detta behöver i sig inte vara dåligt om den erbjudna servicen tillför för kunderna intressanta mervärden.

Det ökade antalet besiktningsstationer har onekligen skapat fler jobb, men hur är detta relaterat till antalet bilar, typ av besktning och service? Vilka hinder fanns det för styrelsen och företagsledningen i det tidigare monopolföretaget att ge minst den service - definierad i flera dimensioner - som dagens system nu erbjuder eller kommer att kunna erbjuda. Därutöver håller jag det inte för osannolikt att denna utökade service lättare hade kommit fler till del - läs över hela landet - i ett sammanhållet system enligt det jag kallar för ett Öppet monopol.

Dina synpunkter är välkomna.

Kommentarer från allmänheten

Artikeln i DN ovan fick c:a 30 personer att kommentera utvecklingen och det fanns både positiva och negativa röster. Som så ofta i kommentarskolumner bedömer många en systemförändring utifrån sin egen personliga nytta/upplevelse. Denna kan absolut vara sann, men kan bero på många faktorer som inte är systemkopplade.

Kommentarer från politiker

Den 4 juni 2014 beslutade riksdagen att uppmana regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Riksdagen menar att några fler besiktningsstationer inte bör säljas förrän utredningen är klar. Se Riksdagsskrivelse 2013/14:301 och 2013/14:302.. Källa Transportstyrelsens årsrapport för 2014.

Den 1 juni 2014 var det en debatt i Riksdagen om avregleringen av bilbesiktningen i anledning av en interpellation från Patrik Björck (s). Inläggen visar tydligt de olika utgångspunkterna i de politiska partierna. Läs gärna inläggen. Här följer två citat från debatten;

Det finns dock inget som säger att man inte, inom ramen för den bilprovning som fanns 2009, skulle ha kunnat tillställa direktiv om att ha en annan tillgänglighet om det fanns behov av kvälls- eller helgtider eller någon annan möjlighet att serva kunderna och kanske höja kundnöjdhetsindex ännu mer. Sagt av Patrik Björck (S).

Jag ska ge Patrik Björck rätt i att om vi hade haft en monopolverksamhet och målet var att få bättre öppettider hade man kanske kunnat uppnå det också. Men nu har det kommit genom ett driv av kunder som inte vill behöva ta ledigt från jobbet eller skolan för att åka och besiktiga bilen. Sagt av Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Min kommentar till denna ordväxling är att om politikerna och styrelsen/ledningen för Svensk Bilprovning AB hade haft kännedom om konceptet Öppna monopol, hade utvecklingen kanske kunnat se annorlunda ut.

Några citat om bilbesiktning

Årligen kommer drygt 1,5 miljoner personbilar till oss för kontrollbesiktning. En halv miljon – var tredje bil – bedöms ha brister som är så allvarliga att de behöver återkomma för en efterkontroll efter att felet har avhjälpts. Källa Bilprovningen.se