Johan Schlasberg 

Monopol och Öppna monopol

Monopol är mycket mer utvecklingsbara än vad de flesta anser.

Slutna Monopol kan bli Öppna Monopol. Ett Öppet monopol kan använda flera av marknadskonkurrensens verktyg och därmed ge användarna och kunderna mer värde än sedvanlig marknadskonkurrens som dessutom skapat oligopol inom flera branscher.

För mer än 25 år sedan ställde jag frågan. Vad är positivt med monopol och hur kan man göra dessa bättre? Kan man via innovativ omorganisation både ta vara på vissa monopols fördelar och utveckla bort de flesta av dess nackdelar? Hur kan en utvecklingsstrategi för monopol se ut?

Artikel i Finanstidningen 1995

artikel om öppna monopol
Artikel i Finanstidningen

1995 publicerade jag en debattartikel i Finanstidningen om Öppna Monopol och hade bland annat Apoteket AB som exempel. Läs hela artikeln ...

Så här skrev tidningens redaktion ... Debatten kring de offentliga monopolens framtid kretsar i allmänhet kring två alternativ; den fria konkurrensen kontra det traditionella monopolet. I själva verket är båda dessa behärskade med allvarliga brister, menar organisationskonsulten och forskaren Johan Schlasberg som vill lansera ett nytt begrepp Öppna monopol.

Varför vill man(?) omreglera monopol?

Det är min och de flestas uppfattning att konkurrens är ett mycket kraftfullt systemverktyg för att förbättra innovationsgraden, utbudet och effektiviteten i en lång rad branscher. Bättre service och lägre priser är vanliga exempel på en väl fungerande konkurrens. Det är därför naturligt att många - politiker, myndigheter, teoretiker, debattörer och andra - hävdar och tror att mer konkurrens och mindre monopol kommer att ge motsvarande värden även inom branscher såsom till exempel järnvägstransporter, bilprovning, apotek och vård.

Min ambition var - och är - att något vidga våra mentala kartor, vårt mindset, om monopol och konkurrens. Mentala kartor som säger att konkurrens alltid är bra och att monopol alltid är dåliga, är alltför förenklade.

Nationalekonomi eller (?) Företagsekonomi

Inom vården finns det olika kliniker för till exempel Medicin och Kirurgi även om många patienter kan sägas vara sjuka snarare än medicinskt eller kirurgiskt sjuka. Inom de ekonomiska disciplinerna kännetecknas Nationalekonomi av ett makroperspektiv och Företagsekonomi av ett mikroperspektiv och de gör vart och ett anspråk på att förstå och lösa olika problem med sina verktyg - om än de hänger samman.

Teorier om monopol, oligopol och konkurrens produceras främst av nationalekonomer medan företagsekonomerna fokuserar på marknadsföring, organisationsteori med mera. Disciplinerna har olika verktyg och ställer frågorna olika. Jag är i grunden företagsekonom (kort bio). Min teori om Öppna Monopol handlar om hur man kan öka vissa monopols >nettovärde för dess kunder och intressenter genom att betrakta förbättringar av dessa monopols funktion som en managementfråga.

Omreglerades monopolen på grund av bad management?

Kan det ha varit så att styrelserna och företagsledningarna i Apoteksbolaget, Svensk Bilprovning, SJ och Posten misslyckats med att skapa ökad tillgänglighet, bättre service, bra priser och smarta innovationer i den omfattningen att politikerna var tvungna att ingripa? Vilka var politikernas drivkrafter?

Min preliminära förklaring är att privatiseringarna var ideologistyrda och förstärktes av framgångsrik avreglering inom vissa sektorer. Därtill kom fromma förhoppningar, bristande kompetens och kunskap om alternativ. Enskilda anekdoter om dåligt agerande i monopolföretag gjorde sitt till. Fackföreningar såg ett flertal nya aktörer som ett sätt att höja lönerna.

Monopol och management

Målet är att att nå längre och skapa mer nettovärde än vad man idag verkar kunna nå via sedvanlig konkurrens. Detta kräver en innovativ omorganisation och en grundläggande attityd att vilja komma dit. Man måste prova sig fram och se vad som fungerar i praktiken. Det kan gälla priser, tillgänglighet, produktvariation, arbetstillfällen med mera.

Målet är att via vad vi kan kalla innovativ organisation bygga in konkurrensliknande förhållanden i ett monopol. Detta kommer bland annat att kräva ökad öppenhet, resurser som är tillgängliga för att testa och utveckla alternativa lösningar, en ny personalpolitik och många andra förändringar.

En viktig aspekt är ökad service och tillgänglighet. Ett Öppet Monopol måste erbjuda en service som de flesta människor uppfattar som bra och förtroendeingivande. Ett Öppet Monopol borde ha större möjlighet att erbjuda service till grupper i samhället som av olika anledningar är svagare, bor mer perifert eller söker mer speciella lösningar och tjänster.

Är en teori om Öppna Monopol realistisk?

Självklart, men som många innovationer kommer det att ta tid innan konceptet kan prövas och accepteras. Svaret handlar också om frågor som det aktuella rättsläget i EU:s och svensk konkurrenslagstiftning, politikervilja, svenska myndigheters regelverk, verksamheternas strategi och management, de fackliga organisationerna, den akademiska professionens syn på Öppna monopol, (sociala) media och människors berättelser.

Att av- eller omreglera ett monopol är ett högriskprojekt. Det är lite som att köpa Nuon - en extrem förlustaffär för Vattenfall - för att man tror att det inte kan gå fel. Trots konsultutredningar, egna analyser, förhoppningskalkyler, diverse rådgivare, nya övervakningsmyndigheter etc kan en omreglering bli fel. Inte minst fel i den meningen att nettoresultatet inte blev särskilt stort och och högrisk också i den meningen att det är svårt eller närmast omöjligt att reversera systembeslutet.

Att omvandla ett vanligt monopol till ett Öppet monopol är ett lågriskprojekt då man kan gå fram i separata steg. I dagens turbulenta värld är det en bra kompetens för en organisation att ha snabba iterationer. Se världen som ett laboratorium. Prova och prova igen.

Hur man skapar ett Öppet monopol

I de flesta organisationer finns tysta gränser för vad man får säga och tänka. Detta är normalt och ofta bra, men det kan ibland ha sina risker. Personer med lite ovanliga idéer inser ganska snart att dessa inte är speciellt välkomna och att de har att välja mellan att hålla tyst eller göra något annat. I ett Öppet Monopol måste det finnas utrymme också för det man kan kalla 'konceptuell kreativitet'.

Man behöver bland annat skapa ett antal instruktioner eller guidelines för att av oberoende resurs få belyst verksamhetens effektivitet, prisbild, servicenivå med mera

Analys av Omregleringar och monopoldebatt

Under senare år har Sverige bland annat omreglerat apoteken, bilbesiktningen och järnvägstransporterna (SJ). Frågor om (fri) etableringsrätt, vinster och konkurrens inom offentlig service är heta frågor.

Riksdagsdebatt om bilbesiktningen

Jag ska ge Patrik Björck rätt i att om vi hade haft en monopolverksamhet och målet var att få bättre öppettider hade man kanske kunnat uppnå det också. Men nu har det kommit genom ett driv av kunder som inte vill behöva ta ledigt från jobbet eller skolan för att åka och besiktiga bilen. Sagt av Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Läs hela riksdagsdebatten den 1 juni 2014 om bilbesiktningen.

Forskningsrapport om Apoteksmarknaden

Myndigheten för Vårdanalys publicerade 2014 en rapport "Låt den rätte komma in". Se hela rapporten som pdf. Ett av kapitlen - sid 47-110 - är skrivit av professorerna i ekonomi Mats Bergman (Södertörns högskola) och Johan Stennek (Göteborgs universitet). De skriver bland annat ...

2.6.2 Alternativa medel för att öka tillgängligheten. En fullständig utvärdering av omregleringen behöver både svara på frågan om de valda medlen (huvudsakligen konkurrens och privatisering) har lett till att målen uppfylldes och frågan om det hade funnit andra och kanske bättre medel för att uppnå dessa mål.

Vi menar att det hade varit fullt möjligt för regeringen att åstadkomma liknande förändringar inom ramen för ett bibehållet monopol, dels genom direkta krav på Apoteket AB:s butiksnät, dels indirekt genom en förändrad ersättningsmodell.

Om SJ och järnvägsområdet

Ett exempel är att Karin Svensson Smith, trafikansvarig i MP:s partistyrelse, skriver en debattartikel i Sydsvenskan och bland annat säger .. Järnvägstrafik gör sig bäst som ett sammanhållet system där tidtabeller, biljettbokning och prissystem är synkroniserade ..

Hennes synpunkter finns bland annat också refererade i en artikel i DN den 17 januari 2014. MP vill ge SJ ensamrätt till trafiken.