Johan Schlasberg 

Min avhandlingsprocess

Man lär sig mycket om en organisation när man försöker förändra den

Mitt mål är att få min 'webbavhandling' 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk' accepterad som en avhandling i företagsekonomi. Den finns endast som en sajt, en webbavhandling. Inte som en Pdf eller en trycksak.

Avhandlingen är nyskapande i såväl sitt format, sin kommunikationsstrategi, sitt bidrag till teori och metod som unika data om uppslagsverket NE och sina resultat. Avhandlingen är samhällsorienterad och har en normativ analys av moderna uppslagsverk. Avhandlingens nyttiggörande syns delvis i sajten BiBB Academy som bland annat har som mål att skapa ett nytt modernt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. Universitet och högskolor är möjliga framtida ägare.

Ledningarna för Företagsekonomiska institutionen i Lund och Ekonomihögskolan har under flera år på många sätt - hittills - aktivt motverkat mitt avhandlingsarbete. Innovationer möter dock alltid motstånd, c'est la vie.

Avhandlingskalender

Senaste posten (21.08.13) ↓  

//   Första posten (18.04.10) ↓

Avhandlingen är "färdig". Förbättringar görs dock löpande bland annat tack vare andras kommentarer. Hör av dig.

Bakgrund

NÄR jag i december 2015 återupptog mina doktorandstudier i företagsekonomi i Lund, som inletts 1970, blev villkoren - enligt avtal med studierektorn Peter Svensson och konfirmerat i brev från prefekten Gert Paulsson - att jag inte fick någon handledare. (På FEK i Lund har alla doktorander två och inte sällan tre handledare.) och att ...

Företagsekonomiska institutionen finansierar ett slutseminarium/granskning av avhandlingsmanus när ett sådant inkommer till studierektor. Vid eventuell disputation gäller samma villkor som för övriga doktorander. Inga andra resurser är kopplade till återantagningen. (Källa: antagsningsdokument)

Jag hade vid 'nystarten' 106.5 poäng på doktorandnivå i företagsekonomi av erforderliga 90 och har inte tidigare förbrukat några handledarresurser.

Jag fick av professor Thomas Kalling (prefekt 2016-18) veta att den dominerande föreställningen på institutionen var  "att huruvida mitt avhandlingsämne var samhällsrelevant eller inte var utan betydelse", det viktiga var att ha många teoretiska referenser. Jag har en annan uppfattning. Min syn på relevans och påverkan. (Kap. 30)

FEK='Företagsekonomiska institutionen' vid Lunds universitet. EHL='Ekonomihögskolan' vid Lunds universitet. FFUN='Forsknings- och forskarutbildningsnämnden', rådgivande nämnd vid företagsekonomiska instititionen. Om FEK.


13 augusti 2021.  Ekonomihögskolan i Lund har inte bråttom

I november 2020 blev det klart att Mats Benner blivit vald och utsedd som ny rektor för Ekonomihögskolan i Lund och jag kontaktade honom då för en diskussion om min webbavhandling. Han svarade att [jag] är väl bekant med dig och ditt avhandlingsprojekt och föreslog att vi skulle träffas när han tillträtt (2021.01.01).

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Vi träffades den 7 april 2021. För mig var en av huvudfrågorna till Mats B. hur han ställde sig till kravet från Företagsekonomiska institutionen att jag ska ha ett Research Proposal seminarium, något som inte ingick i avtalet när jag återupptog mina doktorandstudier. Mats B. ansåg att han inte borde eller avsåg att överpröva FEK:s beslut då EHL delegerat alla forskningsfrågor till respektive institution.

Rent generellt borde frågan om forskningens delegering bli en styrelsefråga för EHL. Hur ska EHL kunna leva upp till sina ackrediteringar och sina höga mål när det i praktiken visar sig att EHL:s styrelse och ledning har ett mycket begränsat inflytande över verksamheten? Denna fråga ska jag skriva mer om.

På min fråga om formatet webbavhandling förslog Mats B. att jag skulle skriva till EHL:s Forskarutbildningskollegium som är ett diskussionsforum för övergripande forskningsfrågor. Det leds av Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och prorektor vid EHL. Under våren har jag kontaktat Maria S. och frågat om hon har några frågor om mitt avhandlingsformat. Inget har hörts. Jag skrev till Forskarutbildningskollegiet den 12 april 2021 och fick ett svar den 8 juni.

I min skrivelse ombad jag kollegiet bekräfta att det inte finns något formatkrav för ett avhandlingsmanus vid ett slutseminarium. I svaret säger kollegiet genom Maria Stanfors

Slutseminarium behandlas varken i Högskoleförordning eller i Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan i Lund. Det anses vara en institutionsangelägenhet om, när och hur detta genomförs.

Man ansåg också att frågan inte var en fakultetsgemensam sak och att den därmed inte var en fråga för Forskarutbildningskollegiet. Det är en orimlig modell att kollegiet endast tar upp frågor som gäller alla institutioner vid EHL. Man kan mycket väl tänka sig att några frågor till exempel om format vid slutseminarier berör minst två eller fler institutioner. Den enskilde forskaren har ingen möjlighet att i förväg bedöma en frågas generella omfång. Det kanske inte heller är en prioriterad fråga för kollegiet?

I en punkt två konstaterar jag - i min skrivelse (pdf), att det idag krävs Rektors godkännande för att disputera på en avhandling i webbformat men jag ber forskarutbildningskollegiet yttra sig då frågan IMHO kan få en sektorsövergripande betydelse. På den punkten svarade kollegiet att man fann ...

... mot bakgrund av olika principiella överväganden, inte minst det vetenskapliga värdet av att en avhandling vid en disputation befinns i ett slutgiltigt och färdigt skick för betygsnämnd att bedöma, att det inte är aktuellt att driva frågan om att förändra formatkrav för avhandlingar.

Bortsett från att jag inte bett forskarutbildningskollegiet "driva" frågan hänvisar man till okända "principiella överväganden" och lyfter fram aspekten om avhandlingens skick - att den inte kan ändras - vid disputationen. Här visar kollegiet att man inte håller sig à jour med lagring av sajter. Det finns idag flera etablerade sätt att lagra (säkra) en sajt vilket jag tar upp i ett särskilt kapitel, stycket om strukturfrågor i min avhandling.

Forskarutbildningskollegiet ska som jag inledningsvis nämner i min skrivelse bland annat arbeta med kvalitetsfrågor. Jag hävdar att ökad läsbarhet och nyttiggörande av forskning är en viktig kvalitetsfråga. Och att denna måste både beaktas och tillmätas större värde än idag. Läs mer om den 2021 uppdaterade Högskolelagen om Högskolans samarbetsuppgift. Jag får nog skriva till kollegiet igen.

Min skriftväxling med Forskarutbildningskollegiet på EHL och många erfarenheter av samtal med såväl yngre som seniora forskare (och chefer) på företagsekonomiska institutionen har inspirerat mig till BiBB Academys kurs i forskningens webbifiering. Om man (EHL/FEK) vill ligga i den digitala framkanten, vill man absolut inte gör, måste man vässa sina kompetenser. BiBB Academy erbjuder också en kurs som heter Vem ska vi lära av?. Det väntar en mindre ny digital revolution runt hörnet för akademisk forskning. Min avhandling är ett tidigt exempel.

12 augusti 2021.  Från väntan på EHL/FEK till BiBB Academy

Våren 2021 präglades för avhandlingens del av väntan, mer väntan och mer väntan. Sedan oktober 2020 har jag gjort två ganska omfattande uppdateringar av avhandlingen men efter den 1 februari 2021 har inte mycket ändrats utöver en del design- och teknikförbättringar. (Dock kommer en del kapitel att uppdateras i augusti/september.)

Väntan har sin orsak i att Företagsekonomiska institutionen alltjämt kräver ett RP-seminarium innan jag, eventuellt, beviljas att få ett slutseminarium. Mitt kortsiktiga mål är att få en vetenskaplig bedömning av den i princip färdiga avhandlingen. Därav frågan till forskarutbildningskollegiet om formatkrav vid slutseminarier. Se bloggposten ovan.

Vadgör man medan man väntar? Jag har utöver ett stort konsultprojekt arbetat mycket med att utveckla BiBB Academy.

BiBB® Academy har en 'tagline':  You know a lot, we may add a little™

Ett område inom BiBB Academy är att publicera spaningar om högskolevärlden i Sverige och internationellt. En sådan spaning heter Tillitsdelegationens förlorade trovärdighet. Spaningen handlar om ett förslag - SOU 2020:40 - att ett universitet ska ge en obligatorisk kurs i tillit för 260.000 statsanställda. Som framgår i spaningen har många universitet protesterat inklusive Lunds universitet och dess rektor Erik Renström. Jag har mejlat honom spaningen och om webbavhandlingar.

18 juli 2021.  Att inte bli klar med avhandlingen har EN fördel

När någon går i pension från många års tjänst på ett universitet eller en högskola förlorar, i de flesta fall, hen sin tillgång till sitt högskolebiblioteks elektroniska resurser. Detta är en konsekvens av hur dessa tjänster är upphandlade. På samma sätt skulle jag förlora dessa e-resurser och det vore tråkigt och skulle försvåra framtida forskning, artiklar och spaningar.

För att påverka högskolorna att ge andra och mer moderna instruktioner till ledningen för konsortiet BIBSAM som upphandlar dessa tjänster driver BiBB Academy ett projekt kallat 'Högskolebibliotekens rullgardin'. Intressant för många, berätta vidare.

28 juni 2021.  Egen session på ämneskonferensen FEKIS i Göteborg

Fick idag besked på att jag ska hålla en workshop på företagsekonomernas (FEKIS) ämneskonferens i Göteborg 13-14 oktober 2021. Det är tredje gången jag har en session på FEKIS. Temat är Tre ekosystem för avhandlingar, ett tema som ingår i min avhandling.

10 maj 2021.  Intressent att bli biträdande handledare

Jag kontaktade en docent på Företagsekonomiska institutionen och frågade om hen kände till någon som kunde vara intresserad av att vara biträdande handledare för min avhandling. Min handledare har uttryckt klara önskemål om att en sådan behövs för att komplettera hans egen kunskap. Helt enig. Hen sade att hen själv var intresserad och vi hade ett förmöte där personkemin var och är god. Vi delar flera intressen och hen har insett att forskning idag konkurrerar mer än förr med andra som anser sig "veta" saker och ting. Hen är dock en av flera, och relativt unga, skickliga forskare som har svårt att läsa en avhandling i webbformat. Hen hade kopierat texter från webben och läst dom i Word. Det är som att köpa en Tesla och aldrig ha en högre växel än "tvåan".

En webbavhandling kan kanske jämföras med att komma till en ny stad. Det tar litet tag innan man har byggt upp en mental karta. Det räcker inte med några korta taxiresor. Min handledare säger ganska ofta att det är viktigt att en akademisk läsare eller opponent 'känner igen sig'. Det ligger en del i det, men när en ny modell blivit vanligare kommer allt flera att känna igen sig i den. Sökandet efter en biträdande handledare fortsätter.

12 oktober 2020.  Avhandlingen finns från idag på adressen - webbavhandling.se

Uppslagsverket BiBB och idag BiBB Academy finns på - bibb.se. Tiden var nu mogen för att göra en uppdelning.

5 oktober 2020.  Individuell studieplan (ISP) och akademisk socialisering

Figuren nedan visar hur många administrativa godkännanden som krävs i en avhandlingsprocess. Därutöver finns i varje fall på FEK i Lund tre seminarier och en disputation. Det är en omfattande byråkrati för att sedan få godkänt en 'avhandlingsbok' (Kap. 26) som nästan ingen läser vare sig i tryckt format eller som Pdf.

Individuell studieplan (ISP)
Figur: Steg i en Individuell Studieplan (ISP)

Bilden visar - och reglerna säger - att det är handledarens ansvar att initiera en Individuell studieplan. Jag återupptog mina doktorandstudier i december 2015 och fick en handledare 2019 som initierade min ISP den 20 april 2019. Vid den tidpunkten var avhandlingen långt kommen.

22 september 2020.  Tvingas nog byta högskola

Min avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk' (Kap. 0) är i princip färdig. Men Företagsekonomiska institutionens och Ekonomihögskolans ointresse för nya avhandlingsformat är fortfarande så kompakt att jag tvingas leta efter en annan högskola. Nästan alla inser att digital kompetens på en Ekonomihögskola har avgörande betydelse för högskolans status och förmåga att attrahera studenter, forskare och kontakter med näringsliv och organisationer. Det är paradoxalt att en avhandling som kunde ha varit ett utmärkt exempel på digitalt framtidstänkande på Ekonomihögskolan möter så mycket ointresse. En del i motståndet är alltför låg kompetens om webbvärlden och ovilja att reflektera över hur digitalisering och webbifiering kan göra forskning både bättre och mer tillgänglig. Som en forskare skulle kunna formulera det 'den digitala litteraciteten' är alltför låg.

22 september 2020.  Tryckta och digitala avhandlingsformat

I en studie om Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27) visar jag att troligen alla högskolor i Sverige utom Umeå universitet kräver att man disputerar på en tryckt bok. Detta är idag helt omodernt, vilket flertalet utanför Akademin och snart inom Akademin lätt inser, och kommer att ändras inom några år. Det vanligaste blir att disputationsunderlaget blir en Pdf och i sakta men säkert stigande omfattning formatet webbavhandlingar.

28 mars 2020.  Samarbete inlett med LU Innovation

LU Innovation är en enhet inom Lunds universitet med uppgift att stödja kommersialisering och nyttgörande av forskning vid Lunds universitet. I mars 2020 inleddes en projektsamverkan med LU Innovation för att stödja etableringen av det nya uppslagsverket BiBB. Samarbetet har sin upprinnelse i kritik från EHL:s ledning ↓ om min forsknings eventuella kommersialisering.

18 februari 2020.  Två artiklar publicerade: Universitetsläraren och Lundagård

Tidningen Universitetsläraren publicerade den 16 januari 2019 - Därför kämpar jag för att få min webbavhandling godkänd.

Lundagård publicerade i sitt första tryckta nummer 2020 och den 18 februari i nätupplagan min debattartikel - Handledare på dubbla stolar.

8 februari 2020.  Internseminarium i Marknadsföringsgruppen

Den 20 februari har (hade) jag ett internseminarium om min webbavhandling för Marknadsföringsgruppen (forskare, lärare och doktorander) på Företagsekonomiska institutionen. Tyvärr var jag så förkyld att jag knapp kunde prata, borde ha ställt in.

8 december 2019.  Pågående steg i avhandlingen

Min handledare Johan Anselmsson och jag diskuterar förbättringar i min avhandling med målet att relativt snart ha ett manus som kan vara underlag för ett slutseminarium.

Jag skiljer mellan konflikten med studierektorn, prefekten och FFUN och det mer konstruktiva arbetet med avhandlingen. Det senare är prioriterat, det förstnämnda hanteras som ett intressant sidoprojekt och avancerar även det.

26 november 2019.   Protokoll från FFUN på FEK med lögner

Nu har jag sett protokollet från FFUNs möte den 29 oktober. Det innehåller knappast en sann mening i den punkt som avser mig. Vad driver vissa personer - bland andra studierektorn Merle Jacob, kanske att jag efter vårt första avhandlingsmöte entledigade henne som min biträdande handledare, - att så förvanska sanningen? Ett exempel från protokollet:

"Han hävdar också att han har rätt att endast publicera sin avhandling elektroniskt, i form av en webbsida."

Jag har aldrig vare sig muntligt eller skriftligt hävdat att jag skulle ha rätt att få min webbavhandling godkänd som en avhandling. Att jag har en sådan ambition är en helt annan sak. Och att den ambitionen kan leda till att jag måste byta universitet är också en annan sak. Det är endast rektor för EHL som kan bevilja undantag från gällande regler för tryckning av avhandlingar. Jag har inte framställt någon fråga om undantag till vare sig rektor eller annan tjänsteman inom EHL. Att det skulle kunna komma en sådan framställan i ett senare skede är en helt annan sak. Jag har mejlat Merle Jacob och frågat om källan till citatet ovan. Uppdatering: Ännu inget svar.

25 november 2019. Min handledare om mitt slutseminarium

Min handledare Johan Anselmsson och jag är helt överens om att nästa steg i min avhandlingsprocess är ett slutseminarium och att detta steg tas när han och jag anser att det är dags. Vi är också överens om att jag redan nu i möjligaste mån ska besvara de invändningar mot mitt avhandlingsformat som kan anföras. Alla frågor är mycket välkomna, läs gärna avhandlingens kapitel om 'Webbavhandlingar' (Kap. 7). Där diskuteras och besvaras många frågor.

31 oktober 2019. Studierektorn ljuger och konflikten eskalerar

Frågan om jag ska skriva en Research Proposal [En sådan skriver man normalt i början av sitt avhandlingaarbet] eller inte var uppe till behandling i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN) den 29 oktober. Studierektorn meddelade mig bland annat att "FFUN ansluter till handledarens bedömning att ... doktoranden ska skriva en RP." Detta är ren osann fabrikation då min handledare (Johan Anselmsson) INTE har eller har framfört någon sådan bedömning.

Studierektorn har vidare informerat om att tidigare studierektorn Peter Svensson och tidigare prefekten Gert Paulsson gjorde fel när de 2015 beslutade att jag skulle lämna in ett färdigt avhandlingsmanus. De hade enligt den nuvarande studierektorn Merle Jacob inte rätt att meddela ett sådant Myndighetsbeslut. Tidigare studierektorn Charlotta Levay (2018) gjorde också fel som bekräftade det tidigare myndighetsbeslutet som utgjort grunden för hela min avhandlingsprocess de senaste åren. Det är mycket rimligt att en (ny) doktorand kan lita på att de beslut man får från institutionens prefekt och studierektor är giltiga.

Studierektorns och FFUN:s beslut den 29 oktober är helt oacceptabelt och jag kommer nu att förbereda rättsliga och andra åtgärder.

Jag har informerat Ekonomihögskolans ledning om situationen.

5 september 2019.   För några dagar sedan började jag på min konsulthemsida skriva en Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv. Bloggen handlar primärt om företagsekonomisk forskning och vilken nytta den tillför företag och organisationer?

29 augusti 2019. Företagsekonomiska institutionen ignorerar eget myndighetsbeslut

Med anledning av att jag den 26 juni fick ett mejl från studierektorn Merle Jacob med krav att - "Johan S. skriver en RP och efter samråd med handledargrupp framlägger RP vid en institutionsseminar. RP är en obligatorisk moment i FEK:s forskarutbildning ingen överenskommelse om undantag godkänns av FFUN." - informerade jag för några dagar sedan den centrala juristavdelningen vid Lunds universitet om det jag rubricerar som ett klart avtalsbrott i strid med mitt avtal med prefekten för Företagsekonomiska institutionen 2015 (daterat januari 2016). Förvaltningsjuristerna arbetar nu med ärendet. (RP betyder Research Proposal och är ett seminarium före ett kommande Mellanseminarium, ett Slutseminarium och en Disputation). [Uppdatering 2019.09.12: Förvaltningsjuristen meddelar att hon företräder universitet och de anställda och inte avser att göra någon utredning i frågan.]

12 juni 2019. Första handledarmöte och entledigande av studierektorn som bitr. handledare

Den 10 juni hade jag mitt första möte med de den 26 mars utsedda handledarna Johan Anselmsson och Merle Jacob. Johan Anselmsson ansåg att mitt ämne låg helt i linje med Lunds universitets strategi för ökad digitalisering och att mitt ämne var "superintressant" och att jag var väl insatt i det.

Men i strid mot mitt ursprungliga avtal från 2015 med dåvarande studierektorn Peter Svensson föreslogs/krävdes att jag nu skulle skriva en Research Proposal för att efter diskussion med handledarna ha ett RP-seminarium under hösten. Denna radikala förändring av avhandlingsprocessen är inte acceptabel. Johan Anselmsson sa vid mötet att han inte kände till avtalet med Peter Svensson.

Jag har idag översänt en skrivelse till Företagsekonomiska institutionen och en del andra berörda och begärt att Merle Jacob inte längre ska vara min handledare [Nu genomfört]. Vi har alltför olika syn på hur man kan bedriva samhällsvetenskaplig forskning. Merle Jacob krävde bland annat att jag helt skulle ta bort för avhandlingen väsentliga avsnitt om uppslagsverks trovärdighet - som ingår i det jag kallar 'Referensstatus' och min diskussion om normativa modeller för uppslagsverk. Vidare skulle jag helt ta bort kapitlet om aktionsforskning - en viktig början till min forskningsmetod Case Impact Studies (Kap. 8) - och mitt kapitel om prediktion och prediktion om NE:s framtid. Dessutom skulle jag skriva ett allmänt(?) kapitel på 30-40 sidor om Internet -"that is the price you have to pay to take part in the discussion". En helt meningslös uppgift då mycket redan är skrivet om detta. Helt oacceptabelt. Det fanns ytterligare områden där vi var oeniga. Man ska inte samarbeta med någon som både är så okunnig i företagsekonomi och ointresserad av förnyelse av företagsekonomisk forskning. FYI, Merle Jacob har en bakgrund inom Research policy studies - ett från företagsekonomi väsensskilt ämne, i synnerhet vad avser mitt forskningsfält.

Det framkom vidare att Merle Jacob - som uppenbart inte hade läst mitt kapitel om Webbavhandlingar (Kap. 7) - är helt ointresserad av att föra en diskussion utformningen av en webbavhandling och att fakultetens intresse för detta format är mycket lågt. Jag har i skrivelsen föreslagit att en ny handledare har professionell kompetens inom IT och webb. EHL:s rektor har möjlighet att bevilja undantag från det sedvanliga avhandlingsformatet och jag kommer inom kort - att sända Rektor en fråga angående intresset för en diskussion om webb-baserade avhandlingar. Mer om detta i en senare "post".

Vid handledarmötet överenskoms att jag under sommaren ska fundera över om jag vill skriva en traditionell avhandling, eller om jag på grund av EHL:s och FEK:s ointresse för webb-baserade avhandlingar ska avbryta mina doktorandstudier på Företagsekonomiska institutionen i Lund.

27 maj 2019. Väntan på ett första handledarmöte

Det har nu gått snart tre månader sedan jag lämnade in ett "slutmanus" i pappersform i två A4-pärmar (sic) och två månader sedan det formellt beslutades av institutionen att jag tilldelats två handledare. Vi har ännu inte träffats och något datum för ett första möte är inte föreslaget. Inga kommentarer om manuset eller handledningsprocessen har kommit via mejl eller tel.

För några veckor sedan frågade jag när de hade planerat att vi skulle ha ett första handledarmöte och om det låg något budskap till mig i att inget möte ännu bokats in. Merle Jacob, studierektor för doktoranderna och biträdande handledare, svarade  "Yes Johan I believe there is a message for you and that is, you have less to do than we do."

8 mars 2019. Avhandlingsmanus inlämnat i pappersformat

A)  Två exemplar av avhandlingsmanuset, utskrivna på papper i två A4 pärmar - vilket studirektorn accepterat, inlämnades till Företagsekonomiska institutionen för vidare befordran till potentiella handledare och andra läsare. Utvecklingen av avhandlingen fortsätter löpande på sajten.

B)  Professor och biträdande prefekt Johan Anselmsson har åtagit sig att vara huvudhandledare med professor och studierektor (FU) Merle Jacob som biträdande handledare. Jag accepterade direkt när jag mottog förslaget. [Uppdatering: Det formella beslutet togs den 26 mars].

24 januari 2019. Två professorer kräver Pdf-format för att läsa avhandlingen

Professorerna Tomas Hellström och Thomas Kalling (TK kräver "ovillkorligen en löptext i pdf-format", men är ingen handledarkandidat) har åtagit sig att läsa min avhandling. [De läste den inte]. Att läsa avhandlingsmanuset i befintligt webbformat accepterades inte.

10 januari 2019. Första mötet med ny studierektor

Intressant möte med den nya studierektorn Merle Jacob som inlett sökandet efter en handledare. Markering av att en webbavhandling (Kap. 7) inte kan accepteras enligt reglerna. Avhandlingsmanuset ska lämnas in som en Pdf eller utskrivet på papper. Således var det OK med en utskrift där cirka 1.500 länkar går förlorade. De som ska granska texten gör det troligen helst på en dator, men formatet måste vara en Pdf och inte HTML (webb) (??). Det finns som sagts ovan inget krav i reglerna som säger att ett avhandlingsmanus måste vara en Pdf. Alla kapitel fanns som separata Pdf-filer, men inte som en Pdf-fil.

22 december 2018. Kritik, utan källa, mot avhandlingen från FEK:s ledning

Jag fick mig idag tillsänt ett mejl jag tvingats begära ut efter att några dagar tidigare fått kritik - om sammanblandning av min forskning och kommersiella intressen och brister i min forskningsetik - i mejl från prefekt och studierektor, utan att att fått kännedom om avsändaren eller sett innehållet. Det var VD:n i NE Sverige AB som i ett mejl 2018.11.29 till Ekonomihögskolans rektor, Fredrik Andersson, gjorde ett oblygt försök att stoppa min forskning. Mejlet innehöll en rad fel, okunskap om akademisk forskning och personangrepp. Bakgrunden är mina forskningsfrågor, publicerade analyser av NE (Kap. 24), mina prediktioner om NE (Kap. 12) och min metod Case Impact Studies. (Kap. 8). Incidenten finns beskriven i kapitlet. [Jag besvarade mejlet den 10 januari, till rektor].

Det är noterbart att Fredrik Andersson besvarade NE:s mejl inom en vecka utan att ha kontaktat mig. Attacken gjorde avhandlingen bättre även om detta inte var NE:s avsikt. [Uppdatering: Hanteringen skulle kunna vara ett exempel i BiBB Academys kurs i forskningsetik.

Jag skrev till Fredrik Andersson att det borde ingå i EHL:s etiska regler att aldrig besvara extern kritik utan att ha kontaktat den som blivit kritiserad. Han svarade att frågan skulle beaktas.

En annan IMHO intressant sak är att professor Martin Dribe, ekonomisk historia, "forskningsansvarig" i EHL:s ledningsteam, drev tesen att (min) forskning inte fick ha kommersiella intentioner och sådan som kunde - på något oklart sätt - konkurrera med avhandlingens största case-företag NE. [Uppdatering: Lund universitet har en organisation LU Innovation för att kommersialisera forskning vid Lunds universitet. Som strategiskt svar på kritiken beslutade jag undersöka om LU Innovation var intresserad av ett samarbete med mig om ett nytt uppslagsverk. Ett samarbete etablerades formellt i mars 2020.

29 november 2018. Möte med Mats Benner om rätt till handledning

 Bra möte med Mats Benner (vicerektor på EHL) som ansåg att jag enligt reglerna har rätt till en handledare och skulle ta upp frågan i EHL:s ledningsgrupp.

10 oktober 2018. Erbjudande att lägga fram min webbavhandling i Halmstad

Fick erbjudande av Klaus Solberg Søilen, professor i företagsekonomi vid Halmstad högskola, att där lägga fram min webbavhandling. Enligt honom var en sådan möjlighet (formatet) accepterad av högskolan ledning. Intressant.

13 september 2018. Avslag på önskan att få använda rum för seminarium

Idag fick jag besked av studierektorn (Charlotta Levay, idag prefekt) att jag inte fick använda något rum på institutionen för ett seminarium med andra doktorander och forskare för att få synpunkter på mitt avhandlingsarbete. Överraskande och märkligt då jag höll ett liknande seminarium på institutionen 2016 vilket accepterades av den förre studierektorn Peter Svensson.

I "Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 2018-03-15" (Pdf) (idag nertagen) sägs i sektion 8.2 Övriga resurser

"I universitetets åtaganden ingår att tillhandahålla doktoranden:
... möjlighet för doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier eller motsvarande." (Punkt 3)
... möjlighet för doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier eller motsvarande.
" (Punkt 3)

[Uppdatering 2021.10.22] Den nu aktuella texten heter Studieplan för forskarutbildning (Pdf)

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan. (Pdf.) Daterad 2018.10.19 | STYR 2018/1589

18 augusti 2018.  Avhandlingen är "färdig". Förbättringar pågår. Ett flertal kontakter tas nu för få feedback och att marknadsföra avhandlingen och webbformatet såväl inom ämnet företagsekonomi vid flera universitet och högskolor som utanför universitetsvärlden.

10 juni 2018. Fråntagen min e-profil på universitet utan förvarning

För några dagar sedan upptäckte jag av en tillfällighet att min profil i universitetets forskningsportal tagits bort. Närmare undersökning visade att studierektorn (Levay) som en "försiktighetsåtgärd" beordrat borttagning av denna - utan att kontakta mig i frågan. Detta är inte acceptabelt. Orsaken sades vara att jag i en studie återgett några författarnamn av artiklar i folkbibliotekens öppna Q&A-tjänst 'Bibblan svarar'. Studierektorn skrev att hon är  "osäker på om detta är förenligt med nya GDPR-regleringen" och att hon  "tänkte undersöka detta" - [vilket inte skedde]. Min återgivning av publik information av författarnamnen var inget brott mot GDPR då det inte innehöll några personkänsliga uppgifter. Jag hade i ett tidigt skede av studien diskuterat GDPR-frågan med en av universitetets jurister. Jag tog bort namnen men de är lätt nåbara i bibliotekens tjänst och var inte viktiga i studien. Min profil återställdes. Det behövs riktlinjer på FEK och EHL för hur denna och liknande situationer ska hanteras. Samtal före åtgärd förefaller mig var en bra början. [Uppdatering: studien sorterades senare bort ur avhandlingen av helt andra skäl.]

10 april 2018 Studierektorn vägrar träffa mig för samtal om avhandlingen

Idag fick jag ett mejl från institutionens nya studierektor för doktoranderna, Charlotta Levay. Det var ett svar på min önskan om ett möte för att "säga goddag" och diskutera ett slutseminarium för min avhandling. Levay skriver ...

att hon inte har något intresse av att i ett möte (vi har aldrig träffats) diskutera mitt avhandlingsprojekt.

Levay säger sig ha blivit informerad av sin företrädare Peter Svensson om vad som gäller för min avhandling. Jag ska leverera ett ...

Word-dokument eller en pdf-fil med utkast på samtliga kapitel, inklusive genomgång av tidigare forskning. Först därefter kan det göras en bedömning av om och i så fall när det kan hållas ett slutseminarium.


Avhandlingsregler - företagsekonomi i Lund

Min uppfattning stämmer egentligen ganska bra med Ekonomihögskolans senaste "Strategy, mission & vision" presentation. Där står bland annat ...

 Visa mer vertical arrowsCitat från Ekonomihögskolans måldokument

Mission
Our School should prepare students to resolve global challenges through relevant, research-based and business-integrated education.

  We do this by:
- advancing knowledge through distinguished research and teaching, based on our international heritage and Scandinavian roots.
- taking an active part in developing a sustainable society built on innovative thinking. (emphasis added).
- combining engaging research and close contacts in the business community and the public sector with the academic tradition and diversity within Lund University.

Vision
Making a difference - through understanding, explaining and improving our world and the human conditions by expanding our intellectual footprint.

For our academic faculty, we expect our teaching to be informed by research. ..... Our research needs to have an impact on society. (emphasis added). Källa: (EHL måldokument). Daterat 2018-08-20. Hämtat 2018-10.24.


Jag frågade 2018 den tidigare studierektorn Peter Svensson om hur han såg på handledarfrågan av formella grunder inför en disputation. Han svarade att han tänkte i termer av en "interimshandledare". Det är ingen som vare sig då eller nu förstår vad som menas med detta. [Uppdatering: två handledarereferens utsågs i mars 2019].

Såväl Peter Svensson som tidigare prefekten Gert Paulsson, som beslutade om mina avhandlingsvillkor, lyfte inte ett finger då jag ombad dom att stå upp för sitt beslut då efterföljande studierektor och prefekt hävdade att deras beslut var utan värde.

Opponenter önskas. Jag tänker mig att institutionen - och jag - kontaktar några personer som kan vara intresserade av att vara opponenter på ett slutseminarium eller senare på disputationen.

Styrdokument på Ekonomihögskolan i Lund om relationen mellan doktorand och handledare

..."It is thus essential for a good general work environment that research studies are chartacterised by tolerance, openness and mutual respect ... it is of the utmost importance that the faculty works to ensure that doctoral students feel a basic sense of security in their work environment."

 Visa mer vertical arrowsLängre citat ur styrdokumentet och källa (2016.06.21)

Action plan for the prevention and management of conflicts between doctoral students and supervisors at the School of Economics and Management
Introduction
The School of Economics and Management has a strong research profile with ambitious research goals; several of the faculty’s prioritised research areas are at the forefront in their fields. Research is the basis for both quality in education at all levels and for cooperation between the School of Economics and Management and wider society. A large proportion of this research is conducted by doctoral students. Research studies thereby play a central role for the daily activities of the School of Economics and Management and for its future development. In addition, research studies constitute the work and social environment of the majority of the faculty’s employees – doctoral students, lecturers and administrative staff. It is thus essential for a good general work environment that research studies are characterised by tolerance, openness and mutual respect, a goal towards which the School of Economics and Management is continuously striving. For doctoral students to have a basically secure work environment with good relations to their supervisors and colleagues naturally contributes to ensuring peace and quiet for their research, stimulating intellectual curiosity and promoting professional development. Accordingly, it is of the utmost importance that the faculty works to ensure that doctoral students feel a basic sense of security in their work environment. Källa: (extern Pdf eller lokal Pdf. Dokument daterade 2016.06.21)

Förberedelser inför mitt slutseminarium

Avhandlingen är färdigreferens, men institutionen vill för närvarande inte acceptera en webbavhandling som underlag för ett slutseminarium. Ekonomihögskolans föreskrifter innehåller inget krav på något specifierat format som underlag för ett slutseminarium. För den slutliga avhandlingen gäller för närvarande reglerna nedan.

Om att skilja på innehåll och format

I den nya webbvärlden skiljer man mellan innehåll och format/design.Innehållets presentation styrs av särskilda program för grafisk presentation (CSS - stylesheets) och layout (CSS grids). På liknande sätt tänker jag att man trots institutionens motstånd mot mitt webbformat kan finna en dialogform för en kritisk och konstruktiv granskning av innehållet i min avhandling.

En webbavhandling är av nationellt intresse i många discipliner. Se läsarkommentarer och FAQ. (Kap. 35) Dina är välkomna.

Jag håller gärna ett seminarium på andra institutioner eller gästföreläser.

 Visa mer vertical arrowsRegler för avhandlingar på Företagsekonomiska inst. i Lund

9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan har beslutat att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 20 exemplar för Ekonomihögskolans och Universitetsbibliotekets behov. Därutöver kan institutionerna föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov. Källa: ( Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan. Daterat 2018-10-19)

Citatet nedan är från de tidigare gällande anvisningarna.
Observera att tidgare sammanlagt 100 pliktexemplar är ändrat i den nu gällande texten till 20 pliktexemplar.

"9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan beslutar att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 80 exemplar för Ekonomihögskolans och UB:s behov samt därutöver minst 20 exemplar för institutionens behov. Institutionerna kan föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov." Källa: Tidigare föreskrifter på EHL).

I april 2018 ändrades reglerna - se ovan - vilket bland annat innebar att antalet tryckta pliktexemplar reducerats från 100 till 20. Detta kan ses som en anpassning till digitalisering och läsbeteenden. Fler regeländringar lär komma.

I dokumentet ovan står också  "Om det finns särskilda skäl kan Ekonomihögskolans rektor besluta om avvikelser från ovanstående regler för doktorsavhandling och disputation."

Enligt reglerna är det idag den tryckta avhandlingen man disputerar på vilket gör att en avhandling är en analog produkt helt utan de digitala möjligheterna. Att man ska lämna in en digital version till universitetsbiblioteket för att få ut sin examen är en annan fråga.

Kapitel med analys av möjligheterna med digitala webbavhandlingar. (Kap. 7)

Om Alvesson et al. har rätt om samhällsforskningen är det kris

Företagsekonomiska institutionens i Lund i särklass mest citerade forskare Mats Alvesson (som jag känner sedan han way back gick en doktorandkurs på institutionen i framtidsforskning som jag var ansvarig för) publicerade med Yiannis Gabriel och Roland Paulsen 2017 boken 'Return to Meaning - a social science with something to say' Alvesson et al. (2017), (Kap. 33). De säger mycket tydligt att den mesta samhällsforskningen inte tillför någon nämnvärd nytta till vare sig samhället, akademin eller forskarna själva och att flertalet artiklar förblir ociterade eller citerade/lästa av mycket få. Se min diskussion om relevans och impact. (Kap. 30)

Jag tror att Alvesson et al. - läs Yannis Gabriels dystopiska skildring av samhällsforskningen 'Social science publishing: Time to stop a meaningless and wasteful game' - och andra som framfört liknande tankar och erfarenheter har rätt och då måste man göra något annat än att fortsätta i kända hjulspår. Vem ska byta hjulspår och hur?

Jag har vid flera doktorandseminarier fått höra att att skriva så att personer i näringsliv, organisationer och andra intresserade vill läsa texterna är en närmast ovidkommande fråga. Är detta en framtidsorienterad inställning till ökad relevans för företagsekonomisk forskning? Min modell för att försöka lösa frågan om skilda läsekretsar är att publicera avhandlingen som en separat undersajt [Uppdatering: idag en egen sajt Webbavhandling.se] till Kunskaptorget och projektet BiBB. De har kopplingar, men olika form och sätt att presentera sitt innehåll och sina analyser. BiBB.se kan sägas vara tvåspråkig. En central roll för avhandlingen är att stödja utvecklingen av BiBB®.


Goda råd från andra och några egna misstag

Att lyssna på andra är oftast klokt men hindrar inte att man gör och måste göra sina egna misstag. Bland de råd jag fått - och inte följt är det vanligaste i lite olika formuleringar:

Gör en vanlig avhandling, så kan du sedan skriva som du vill.
Ett klokt råd, men det är inte så man åstadkommer förändring - i närtid.

Konstruktiv kritik - exempel

Kritik om att det är svårt att hitta på avhandlingssajten har tagits på stort allvar och jag har efterhand gjort flera förbättringar bland annat en Läsanvisning (Kap. 1) med sex olika "Spår". Det finns ett kapitel med sajtens alla Figurer och bilder. (Kap. 34)

Några större egna misstag

Det tog alldeles för lång tid innan jag gjorde en funktionell uppdelning mellan projektdelen BIBB och avhandlingen. Alldeledes i början fanns projektet BiBB på en sajt och avhandlingen på en annan, och jag ansåg då att det blev onödigt tidskrävande att kodmässigt etablera olika designmodeller och dessutom tvingades läsaren att växla mellan två separata domänadresser. Inte heller bra ur ett sökmotorperspektiv. Det var en dålig strategi på flera plan. Suck. Uppdelningen blev till slut helt nödvändig och har blivit klart positiv för bägge delarna och är mycket tydligare för läsarna.

Många sidor har publicerats i ett ganska ofärdigt skick då jag sett arbetet som en relativt öppen process - även om flera sidor den första tiden bara kunde läsas via inloggning. Några som läst tidiga versioner har nog en bild av arbetet som inte längre är aktuell. Å andra sidan har publiceringsmodellen gett värdefull feedback under resan.

Det hade varit bra om jag i ett tidigt skede hade hittat (haft) någon med tungt inflytande inom företagsekonomiska institutionen och Ekonomihögskolan som hade stöttat - och skyddat - mitt avhandlingsprojekt.

 Visa mer vertical arrowsNågra tidiga händelser

Som jag skriver här blev jag 2007 inbjuden att hålla ett seminarium om framtidens bibliotek för en grupp bibliotekschefer och utöver en rad reflektioner om bibliotek föreslog jag bland annat att de svenska folkbiblioteken skulle köpa det då olönsamma företaget NE och göra uppslagsverket fritt för alla. Med ett mycket långt och stort intresse för IT var det inte ett särskilt stort steg att reflektera över hur uppslagsverken skulle överleva och kanske utvecklas när datorerna flyttade ut från kylda rum till nästan allas skrivbord medförande bolag som Apple, Google och Amazon. I denna omvandling kom många företag att födas och andra att dö, sotdöden eller för kreditorerna inte sällan mer oväntat.

2011 publicerade jag början till denna sajt och föreslog bolaget NE att de skulle utveckla sin affärsmodell för uppslagsverket till en fri tjänst eller överväga att sälja bolaget. Föga överraskande tackade de nej till dessa förslag och fortsatte med sina planer att skapa ett läromedels- och kunskapsföretag (Kap. 16). Min tro var och är att den enda långsiktigt hållbara affärsmodellen för ett allmänt uppslagsverk är att det måste vara fritt för alla. Det borde IMHO vara en slags grundläggande tillgång i det som då kallades ett Kunskapssamhälle. Men i brist på denna tänkbara samarbetspartner föddes det som idag heter BiBB. Några år senare kom jag på att uppslagsverk och BiBB på något sätt skulle kunna vara ämnet för den avhandling som aldrig blev klar när den skulle ha blivit det. Den första delen i den hette 'Att förstå kol' Schlasberg (1978), . (Kap. 33) och publicerades av statliga Sekretariatet för framtidsstudier. Doktorandstudierna återupptogs i december 2015.

För att få en dialog med etablerade forskare i företagsekonomi och testa min avhandlingsmodell och ämne hade jag en session på företagsekonomernas årskonferens FEKIS 2016 i Uppsala - delad med professor Klaus Solberg Søilen (Halmstad) - och en egen session på FEKIS 2017 i Malmö. I maj 2016 höll jag ett doktorandseminarium på företagsekonomiska institutionen i Lund om digitala avhandlingar. Det var inte trängsel i rummet. I september 2018 önskade jag ha ett nytt seminarium på institutionen - det accepterades inte.

Dina frågor och kommentarer är välkomna

Några kommentarer om avhandlingen.

Några kommentarer om BiBB Academy.

Inga kommentarer vare sig om min avhandlingsprocess, avhandlingen eller BiBB Academy publiceras utan tillstånd

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 22 oktober 2021