Johan Schlasberg 

Min avhandlingsprocess

Man lär sig mycket om en organisation när man försöker förändra den

Till BLOGGPOSTERNA

Bloggen visar hur det kan gå till på Företagsekonomiska institutionen och Ekonomihögskolan i Lund när man försöker skriva en avhandling som är mer innovativ än vanligt. Innovationer möter dock alltid motstånd, vilket också gör de som överlever bättre. Avhandlingen har bland annat bidragit till mitt entreprenörskap med det innovativa och fria uppslagsverket BiBB®.

Min ambition är att få min avhandling: 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar' - som är en sajt jag designat och kodat - accepterad som en avhandling i företagsekonomi.
Nya teknologier har genom åren förändrat och vidgat den vetenskapliga konversationen. Formatet webbavhandlingar är ett möjligt nytt steg. Utan experiment inga framsteg.

Avhandlingen är "färdig". Förbättringar görs dock löpande bland annat tack vare andras kommentarer. Hör gärna av dig. Det viktigaste med min story är inte min story utan att den kanske kan bidra till att lyfta fram några frågor - t ex om innovationer och nytänkande inom Akademien - som IMHO borde intressera många.

Min profil på Lunds universitet


Bakgrund till min avhandling och avhandlingsvillkoren

I slutet på 2015 fick jag en idé om att göra klart en avhandling. Bakgrunden var ett projekt för ett nytt uppslagsverk, BiBB, men mer om det senare. Alla doktorandkurser i företagsekonomi hade klarats av på 70-talet. Som framgår på denna sajt har jag ägnat mig åt annat än Akademin de senaste decennierna. Innan jag påbörjade avhandlingen hade jag möte med studierektorn Peter Svensson och forskningssekreteraren Lunvald för att få klarhet i om mina gamla doktorandkurser - jag hade 106.5 poäng på doktorandnivå i företagsekonomi av erforderliga 90 - fortfarande accepeterades. Om inte, hade jag aldrig återbesökt institutionen eller knappast läst om deras forskning. Mina doktorandpoäng förklarades vara giltiga för en doktorsexamen även idag vilket också bekräftades skriftligen.

NÄR jag i december 2015 återupptog - (enligt registersystemet LADOK har jag varit inskriven som doktorand varje år sedan 1970) mina doktorandstudier i företagsekonomi i Lund blev villkoren - enligt muntligt besked från studierektorn Peter Svensson och konfirmerat i fysiskt brev från företagsekonomiska institutionens prefekt Gert Paulsson - att jag inte fick någon handledare, (vilket jag senare lärde mig var ett brott mot Högskoleförordningen)

Då Schlasberg sedan länge har förbrukat de resurser som normalt kopplas till en antagning på forskarutbildningen så gäller följande villkor för återantagningen.

Företagsekonomiska institutionen finansierar ett slutseminarium/granskning av avhandlingsmanus när ett sådant inkommer till studierektor. Vid eventuell disputation gäller samma villkor som för övriga doktorander. Inga andra resurser är kopplade till återantagningen. (Källa: brev från prefekten)

Beslutsbrevet talar helt felaktigt om 'återantagning' när det handlar om ett återupptagande av mina doktorandstudier. Och har helt fabricerat påståendet att jag förbrukat mina handledarresurser. Jag hade tidigare förbrukat max fem timmar handledarresurser i en tilltänkt avhandling inom energiområdet. Det står tydligt att nästa gång dom ville höra från mig var när jag hade ett färdigt manus. Att det var exakt så bekräftades av en senare studierektor för doktoranderna (Charlotte Levay) men mer om det i bloggen. (Hon meddelade mig i mejl att hon inte ens ville träffa mig för att diskutera min avhandlingsprocess). EHL har idag ett fint dokument och en policy för diskriminering etc men det har tydligen sina undantag. Jag har aldrig erhållit någon finansiering från institutionen, varit anställd där eller haft en doktorandtjänst.

FEK='Företagsekonomiska institutionen' vid Lunds universitet. EHL='Ekonomihögskolan' vid Lunds universitet. FFUN='Forsknings- och forskarutbildningsnämnden', rådgivande nämnd vid företagsekonomiska instititionen. Om FEK.


SENASTE BLOGGPOSTEN

2024.01.31  Ny ledning på EHL: om innovationer och experiment

Den 30 januari höll den nya ledningsgruppen på Ekonomihögskolan i Lund (EHL/LUSEM) ett ZOOM-möte där rektor Joakim Gullstrand i ett antal bilder redogjorde för Ekonomihögskolans vision och strategi. Ledningsgruppens ledamöter presenterade sig och sina ansvarsområden. Här ska endast lyftas fram en bild som, förhoppningvis, bör få en positiv inverkan på min avhandlingsprocess.

LUSEM Strategic Platform

I figuren står tydligt att värdeorden "Innovative & Experimental" ska genomsyra både Research, Education och External Engagement.

Detta har inte understrukits med sådan emfas i tidigare liknande presentationer. Hur dessa mål omvandlas till praktisk verklighet återstår att se. Min avhandling lever helt upp till önskemålen att vara innovativ, experimentell, digital, online och relevant. Internationell blir den i ett senare skede.

2024.01.31  Förvaltningsrätten i Malmö

Ett överklagande av Företagsekonomiska institutionens brott mot ingånget avtal angående min avhandling inlämnades till Förvaltningsrätten i Malmö.

2024.01.20  Stämning av Lunds universitet

Lunds Tingsrätt

En stämningansökan mot Lunds universitet inlämnades till Lunds tingsrätt den 16 januari 2024.

Mitt yrkande är att det beslut som meddelats mig angående att jag skulle leverera ett färdigt avhandlingmanus och att institutionen finansierade ett seminarium ska gälla. Och att jag därmed inte nu kan avkrävas att hålla ett "nybörjarseminarium", ett Research preposal seminarium. Man kan säga att det är en form av fastställelstalan. Ärendet i Lunds tingsrätt har nummer T 303-24.

Som muntligt bevis har jag anfört möte den 30 november 2015 med dåvarande studierektorn för doktoranderna Peter Svensson i närvaro av forskningskoordinatorn. Som skriftligt bevis har jag anfört ett dokument från Företagsekonomiska institutionen (FEK) rubricerat BESLUT daterat 2016.01.15. Utöver detta innehåller stämningen ytterligare historik och bevis och sammanlagt sex bilagor.

Vad jag INTE anfört i stämningen, då det inte är juridiska grunder, är att det är mycket tråkigt att de ansvariga för Företagsekonomiska institutionen och Ekonomihögskolan valt att inte respektera beslut som meddelats mig av flera personer i beslutande ställning och att de uppenbarligen hellre föredrar en rättslig process. Jag har heller inte i stämningen anfört att det kan tyckas vara etiskt mycket diskutabelt att i efterhand konstruera nya avhandlingsvillkor när man vet att jag följt givna beslut - utifrån den mycket rimliga antagandet att dessa var giltiga.

Det finns olika scenarios för vad som nu kan hända. Då ett universitet är en statlig myndighet är det inte osannolikt att Lunds tingsrätt säger att de är fel forum för att behandla denna konflikt. Oberonde av kommande steg var min stämningsansökan en markering. Fortsättning följer. Se den nästan "färdiga" avhandlingen. Den är en öppen sajt.

Beslutsfattarnas grunder för att trots motsatt dokumentation kräva att jag ska ha ett Research proposal seminarium är inte lätt att förstå. Tvärtom är det ganska svårt. En bidragande faktor kan vara att såväl avhandlingens format som innehåll är lite innovativt. Såvitt jag känner till har inga inblandade beslutsfattare på FEK eller Ekonomihögskolan (EHL) läst ens några kapitel i min avhandling.

Universiteten är inne i en helt ny konkurrenssituation om "trovärdig kunskap". Detta kommer att kräva nytänkande på många nivåer och av en del arbetsmodeller. En del av dessa utmaningar tas upp i en rad stories i BiBB Akademi.

2023.12.04  Thesis cards för spikning av avhandlingar

En stor del av min tid läggs idag på att utveckla uppslagsverket BiBB som i delar bygger på min forskning. Avhandlingen betraktar jag som i princip "färdig" även om jag löpande gör en del förbättringar av olika slag. För att sprida lite information om vad en avhandling i webbformat är eller kan vara har jag nu bland annat tryckt 1.500 kort i A5-format - så kallade "Thesis cards" - som jag kommer att sända till personer inom och utom Akademin. Nedanstående Thesis card finns i kapitel 27 i avhandlingen som heter "Avhandlingar och forskningskommunikation".

Thesis card 2
Thesis card 2
Fig. 27.5   Thesis card i version 0.9d (A5).

Att trycka och sprida Thesis cards redan innan en inplanerad disputation är en del i en strategi för lite bredare uppmärksamhet i och utanför Akademin då avhandlingen skiljer sig från dagens modell och regler. Hör av dig om du vill ha ett eller flera Thesis cards sända till dig.

Traditioner kan behöva förnyas för att bevaras. I en sakta men trots allt mer digital akademisk miljö kan man tänka sig att man som alternativ till att vid spikningen av en avhandling sätter upp ett antal Thesis cards - med några hål i - som intresserade kan ta med sig eller scanna via en QR-kod på direkten.

I detta Thesis card ser man också direkt vilka kapitel avhandlingen innehåller och kan börja där man är intresserad. Jag kallar detta för informationsbekvämlighet, ett koncept som utvecklas i avhandlingen.

Det lär strida mot de flesta människor sunda förnuft att en i princip färdig avhandling ska behandlas som vore det ett forskningsutkast i ett nybörjarseminarium. Men i byråkratier är logiken ofta en annan.

2023.12.04  Stämningsförfarande inlett mot Lunds universitet

Den 4 december 2023 inbetalade jag erforderliga 2.800 kr till Lunds tingsrätt för att i en fastställelsetalan få domstolens bedömning av giltigheten i Beslutsdokumentet från 2015.12.15. Min uppfattning är att jag hade all anledning att utgå ifrån att det myndighetbeslutet hade giltighet. Beslutet föregicks av ett möte den 30 november, i närvaro av forskningskoordinatorn, med dåvarande studierektorn Peter Svensson som meddelade att jag inte skulle få någon handledare och att jag skulle lämna in ett färdigt avhandlingsmanus.

Vidare har jag informerat Lunds universitet om att jag tyvärr nödgats inleda en rättslig process då konflikten inte kunnat lösas på fakultetsnivå - läs Ekonomihögskolan (EHL) där Mats Benner är rektor till slutet av 2023 eller i dialog med ledningen på Företagsekonomiska institutionen (FEK). Man kan tillägga att på Lunds universitet är alla forskningsfrågor delegerade till fakulteterna och inom EHL är de delegerade till respektive institution. Detta gör att konflikt- och ansvarshantering hanteras på ett mycket diffust sätt.

FEK har ett regelverk som kräver att alla doktorander ska ha två seminarier (nyligen ändrat till tre) före en disputation. Det första är ett så kallat Research Proposal (RP) seminarium som man har efter cirka sex månaders arbete med avhandlingen och det andra är ett slutseminarium. Jag har inga invändningar mot detta och hade jag inte fått besked från studierektorn och ett dokument från prefekten som tydligt angav att jag skulle inkomma med ett färdigt manus hade jag anpassat mig till den sedvanliga modellen.

Idag finns en i princip färdig avhandling på Webbavhandling.se.

2023.11.15  Universitetskanslersämbetet klandrar Lunds universitet

I ett beslut av den 10 november 2023 - Registreringsnummer 31-00282-23 - fastslår Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att Lunds universitet agerade klandervärt när jag i strid mot Högskoleförordningen inte fick någon handledare 2015. LU agerade också klandervärt då det dröjde cirka fyra år innan jag fick en ny biträdande handledare efter det att jag nödgats entlediga den första direkt efter vårt första möte.

Såväl remissvaret från Lunds universitet som UKÄ bortser helt från konsekvenserna att jag inte fick någon handledare förrän medio 2019.

UKÄ säger att de inte lägger sig i hur en enskild fakultet organiserar sin utbildning och examination. Detta är en rimnlig ståndpunkt men UKÄ undviker därmed att hantera konfliktens kärna om den juridiska giltigheten av det Beslutsdokument som prefekten utfärdade 2015.12.15 och, för att upprepa detta, där det bland annat står att jag ska inkomma med en färdigt manus.

UKÄ:s beskrivning av turerna kring min individuella studieplan (ISP) som initierades först cirka fyra år efter att jag börjat skriva på avhandlingen är missvisande.

2023.10.06  Lunds universitets rektor erkänner fel

I ett remissvar 23.09.21 till Universiterskanslersämetet (UKÄ) skriver Erik Renström, rektor för Lunds universitet ...

I övrigt vill Lunds universitet beklaga innehållet i fd prefektens beslut från december 2015. En doktorand har rätt till handledning och övriga resurser fram till dess att doktoranden tagit examen eller rektor beslutat att dra in handledning och övriga resurser för utbildningen [...] Prefekt får inte besluta att doktoranden inte ska ha rätt till sådana resurser och prefektens beslut från 2015 avseende Johan Schlasberg är alltså i den delen inte giltigt.

Först kan man konstatera att oviljan att lösa situationen på institutionsnivå eller från Ekonomihögskolans ledning nödgat Lunds universitets rektor och hans stab (läs förvaltningschef och juristchef) att engagera sig i frågan. Kan man dra den slutsatsen av rektors svar att andra punkter i beslutsdokumentet från 2015 är riktiga och gäller?

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP) och den kan inte initieras av doktoranden själv. Rektors svar kommenterar inte att det på grund av prefektens - och studierektorns - felaktiga beslut dröjde cirka 3.5 år innan en ISP upprättades. 2019 var avhandlingen redan i väsentliga avseenden "färdig" och ett tiotal arbeten med datainsamling var genomförda. Min ISP initierades i april 2019 av den då tillsatte handledaren Johan Anselmsson - vi hade ett första möte i juni 2019. Jag har påtalat detta för UKÄ i min kommentar till rektors remissvar.

UKÄ kommer inom kort att meddela sin syn på situationen. Stay tuned.

2023.06.09  Våren 2023

Det var ett tag sedan. Har bland annat lagt mycket tid på uppslagsverket BiBB där det snart finns 100 ORD publicerade, en modell och design för ORD och mycket annat.

BiBB ingår i ekosystemet BiBB Akademi och där finns många spaningar och analyser av högskolevärlden. Ett projekt som BiBB Akademi driver handlar om att egentligenn vem som så önskar borde kunna få eller köpa tillgång till en högskolas e-resurser (tidskrifter och e-böcker). Läs mer om (köp) Årskort till högskolebiblioteken. Vi kallar det för BiBBs "Rullgardinsprojekt". Men åter till avhandlingen.

Anmälan till UKÄ (Universitetskanslersämbetet) blev dock inte en utredning då man ansåg att jag inte hade provat alla vägar. Det som återstod var att jag enligt UKÄ borde kontaktat Lunds universitets rektor. När jag gjorde detta under våren kom svaret omgående från rektors stabschef att Alla forskningsfrågor är delegerade till fakulteterna. Din fråga har skickat till Ekonomihögskolan för besvarande. Därifrån har sedan inget hörts.

En uppdaterad anmälan har relativt nyligen sänts till UKÄ. Har dröjt med detta för att se om det var möjligt att lösa konflikten och situationen genom samtal med den nye studierektorn, Jens Rennstam, som tillträdde i januari 2023.

En förhoppning som grusades redan efter 15 minuter vid det första - och hittills enda - mötet med den nye studierektorn. Han hade enligt egen utsago vare sig läst mitt "återantagningsdokument" eller läst fem minuter i min oerhört lätt tillgängliga avhandling.

Har framförde på fullt allvar att den tidigare prefekten och studierektorn inte hade befogenhet att fatta de beslut de meddelade mig om avhandlingens villkor.

I senare mejlkonversation med honom och den nuvarande prefekten, Niclas Andrén, framfördes vidare - och igen - att alla underlag till mina kommande seminarier skulle bestå av en sammanhängande Pdf. Av likhet och rättvisa visavi andras seminarieunderlag sades det. Av detta ska man lära sig att en organisation som inte vill vara innovativ - även om kommunikationsavdelningen på Ekonomihögskolan jobbar övertid för att basunera ut att man är innovativ och att forskningen är bland de ledande - hela tiden hittar nya hinder och problem som är "omöjliga" att lösa. Trots att dt finns en i princip färdig avhandling tycker de att jag måste hålla ett rent nybörjarseminrium som mann normalt har cuirka sex månader efter start. Prefekten har sagt att han tror att det vore bra om det skedde en extern juridisk tolkning - typ UKÄ och domstol - för att avgöra hur det famösa "dokumentet" ska tolkas och vilken rättskraft det har.

Den 26 maj blev professor Rikard Larsson (inom strategi) officiellt ny biträdande handledare. Vi har redan haft en del givande diskussioner tillsammans med huvudhandledaren professor Johan Anselmsson (inom marknadsföring).

2022.11.30.  Anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Jag har gjort ett stort antal försök att lösa motsättningarna mellan mig och FEK/EHL men det har inte funnits något intresse för en konstruktiv dialog. Jag har underrättat prefekten på FEK både när jag avsåg att göras en anmälan och att den nu ska utredas.

Den 11 november anmälde jag Företagsekonomiska institutionen och Ekonomihögskolan i Lund till UKÄ. Snart därefter kom besked från UKÄ att ärendet skulle utredas.

2022.11.17.  Långsam akademi men mer affärsutveckling av BiBB

Jag har lärt mig att Akademin är en långsam flodfåra. Men detta har givit mig tillfälle att vidareutveckla plattformen BiBB Akademi och ett nytt modernt uppslagsverk. Även om du tidigare besökt sajten, gör det gärna igen.

2022.09.12.  Bra möte med Bengt Kristensson Uggla

I slutet av augusti hade jag en långlunch på Grand i Lund med professor Bengt Kristensson Uggla (professur vid Åbo Akademi i filosofi, kultur och företagsledning). Vi har haft en del kontakt, som nämnts nedan men det var första gången vi träffades IRL.

Bengt är både intresserad av min avhandling och erbjöd sig att vara opponent och att parallellt undersöka om avhandlingen kan läggas fram vid Åbo Akademi. Han har skrivit en mycket intressant bok 'En strävan efter sanning. Vetenskapens teori och praktik'. Jag refererar till den bland annat i mitt avhandlingskapitel 'Kunskapsutveckling i avhandlingar'.

2022.09.05.  Innovatörers uthållighet

De två föregående posterna skrevs med lång fördröjning efter händelserna. Hade jag uppfattat allt rätt? Jag kom fram till att nog 'ingen' tror att det kan gå till så på en ekonomihögskola med stora anspråk på att vilja vara i tiden och förtjäna respekt, men det kunde det.

Under sommaren har avhandlingen bytt titel till 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar' för att markera att det finns ett grundläggande tema i avhandlingen. Flera kapitel är klart bättre. Kapitlet Forskningskommunikationens ekosystem är helt nytt.

När det gäller att få gehör för en avhandling i ett webbformatet och andra innovationer är det uthållighet, utveckling och marknadsföring som gäller.

I inledningen på sidan står att mitt kortsiktiga mål är att få min avhandling godkänd - i Lund eller vid annan högskola. Det långsiktiga målet är att bidra till att det växer fram ett nytt Ekosystem för webbavhandlingar.

2022.09.04  Professorn som inte ville veta

Från 2021 har Ekonomihögskolan i Lund en ny rektor, Mats Benner med en bakgrund inom 'Research Policy', och en ny 'ansvarig' för forskningsfrågor och diskriminering etc., Maria Stanfors som är professor i ekonomisk historia. Jag råkade samtala helt kort med Maria S. när EHL i april visade upp sitt nya policydokument för genus- och diskrimineringsfrågor med mera. Vi bytte någon mening om innovationer och Maria S. berättade att man var positiv till sådana men att man hade sina regler.

Intressant tänkte jag, det måste testas och skickade henne ett mejl ...

Jag har ett förslag som ligger i linje med det du sa att EHL är positiv till innovationer. Föreslår att vi träffas, säg en timme, och att jag berättar och visar vad som kan menas med avhandlingar i webbformat. Vi kan diskutera de frågor du kan ha ha om formatet, hur det kan infogas i den akademiska miljön och vad än du önskar. Jag föreslår att vi INTE diskuterar min situation vare sig historiskt eller framåt och att vår diskussion INTE handlar om huruvida du eller EHL kan acceptera en webbavhandling. Dessa frågor är andra diskussioner.

Webbifiering är en megatrend i samhället och det är extremt sannolikt att denna på flera sätt kommer att påverka forskning och forskningskommunikation. Vänligen etc. och en länk till webbavhandlingar (Kap. 26) i avhandlingen.

Svaret dröjde en månad men så kom det 2022.05.28 ...

Jag uppskattar det framåtsyftande anslaget i ditt email. Det är ofta viktigt att blicka framåt. Jag har dock svårt att boka in ett enskilt möte med dig, av tidspress då vårterminen går mot sitt slut och schemat är hårt bokat, men också av rättviseskäl då det är svårt för mig att behandla alla lika och erbjuda möte med alla doktorander som skulle vilja diskutera frågor rörande sitt avhandlingsarbete. (Maria Stanfors)

Av rättviseskäl. Tänk dig att någon kom för några decennier sedan och ville informera om vad en Pdf är och att det formatet kan komma att betyda mycket för Akademin. Då jag aldrig hade kommit på tanken att tala om avhandlingens inehåll, vetenskapsteori eller metoder med Maria Stanfors blev jag, som är ganska luttrad av Akademins piruetter, mer än lite överraskad av hennes argument. Otroligt.

2022.09.04  Prefekten som inte ville veta

I januari 2022 fick Företagsekonomiska institutuionen en ny prefekt, Niclas Andrén, med bakgrund inom finans och redovisning. Lovande. Till stor skillnad från sina senaste företrädare var han intresserad av en dialog, vi har träffats och bytt många mejl. Problemet är att han inte bestämmer särskilt mycket vad gäller min avhandling. Det gör studierektorn - fick ett extra år på tjänsten - för forskarutbildningen och andra.

Han berättade att han personligen inte var intresserad av webbavhandlingar vilket fick mig att fråga om han läst något kapitel i avhandlingen. Han svarade i början av mars att Anledningen till att jag inte läser din avhandling är att jag inte vill låta min personliga åsikt om det du skriver påverka mitt omdöme.

Jag har vid flera tillfällen försökt att få klarhet i om webbformatet kan accepteras som underlag för ett slutseminarium. Utan resultat. När Andrén framförde att formatet är oprövat föreslog jag att vi skulle ha ett seminarium med fokus på enbart formatet för att komma ett steg vidare i diskussionerna. Efter interna överläggningar fick jag veta att det kunde man nog tänka sig efter ett Research Proposal seminarium (hålles efter cirka sex månaders forskarsatudier). Som jag ser det en tydlig markering av att INTE vilja hitta en väg framåt. Som framgått av tidigare poster har jag efter flera års arbete med en avhandling - som i princip är färdig - inga intentioner att hålla ett nybörjarseminarium. Detta är idag en orimlig idé.

2022.08.15  Bihandledare sökes

När jag efter drygt tre års arbete med min avhandling fick en handledare volonterade studierektorn som biträdande handledare. Det blev inte bra och jag tvingades avbryta det uppdraget. Man har rätt att få såväl en ny handledare som en ny biträdande handledare. Men om den senare dessutom är studierektor kan det medföra en mycket hög kostnad.

Då min avhandling berör flera områden som ligger utanför min huvudhandledare Johan Anselmssons områden (marknadsföring med fokus på kvantitativa undersökningar) söker vi en ny biträdande handledare. Även prefekten har åtagit sig att leta en kandidat. Hör av dig för en diskussion. Du behövder inte vara knuten till Lunds universitet. En forskningsbakgrund inom entreprenörskap, innovationer eller strategi kan vara lämpligt. Gärna parat med intresse och viss kunskap inom IT.

2022.01.17  Två seminarier på Åbo Akademi

Denna vecka blev jag inviterad av professor Bengt Kristensson Uggla att hålla två högre seminarier på Åbo Akademi. Det ena med fokus på min avhandling och det andra med utgångspunkt från formatet webbavhandlingar. De skjuts nu till senare på grund av pandemin.

Bengt har bland mycket annat skrivit en lysande bok 'En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik'. Den kommer snart också på engelska och blir säkert ett standardverk inom många forskarutbildningar världen över.

Jag ska under våren bland annat arbeta med att i min avhandling influeras av ett antal av hans reflektioner, analyser och forskningsrekommendationer.

2022.01.09  Om den vetenskapliga dialogen

I en intervju - 'Démocratiser la science par le récit' (Demokratisera vetenskapen genom berättande) med Étienne Klein, fransk professor i filosofi och fysik i 'Les Grand Dossiers des Science - Qu'est-ce que la science? (nov. 2021) diskuteras bland annat relationen mellan vetenskap och forskning.

Klein menar att vetenskap är ett resultat av mångas forskning och dialoger om forskning. Det centrala är således att olika och flera forskningsfrågor och forskningsresultat möts i öppna, bra och ärliga dialoger. I den meningen blir det först vetenskap när forskning "lagrats och mognat" som bra årgångsviner (min analogi).

Ett av mina genomgående problem (troligen naivt av mig) är att de som jag trodde skulle kunna vara intresserade av en dialog om min forskning är mer eller mindre ointresserade av att föra en dialog. För en grupp med studierektorn (19-21) och prefekten för FEK som bra exempel är det i särklass viktigaste att följa de byråkratiska reglerna inklusive de man själv hittat på. De läser inget i avhandlingen av närmast principiella skäl.

En annan grupp med min handledare och flera andra som exempel är de som är rädda för att opponenter och andra forskare "inte ska känna igen sig" i formatet webbavhandling. Igenkänning är vikigare än förnyelse. Denna grupp vill "knuffa" avhandlingen mot det vanliga så långt det går. Intresset för betydelsen av experiment är lågt. Vi vill i olika riktningar, jag vill bli bätre i min.

En tredje grupp är de som läser några kapitel i avhandlingen men inte så mycket att de förstår grundstrukturen och mina ambitioner. Jag är trots detta tacksam över att de läser något då det ger mig fingervisningar om var min pedagogik bör förbättras och innehållet förtydligas.

Jag har förståelse för att många har låg kunskap om hur webben fungerar och vad som är möjligt att forskning i webbformat kan utvecklas till. Men när nu något sådant och någon sådan kommit i deras väg hade man kunnat tro att en organisation som anser sig ha mycket att lära andra skulle vara mer intreserade av att lära sig mer själv. Något sådant intresse har jag inte mött från någon med kanske något undantag.

En reflektion är en undran om hur Ekonomihögskolan lyckats få en tredubbel ackreditering, som ju ska vara en kvalitetsutmärkelse, när man har så lågt intresse av att föra en dialog med något som är mer annorlunda och innovativt än det vanliga. Detta säger också något om ackrediteringars begränsade värde .

Självklart inser jag att andra doktorander kan ha helt andra och mer positiva erfarenheter av FEKs doktorandutbildning än jag.

2021.12.20  En stilla höst

Efter mitt Zoom-möte med en tilltänkt biträdande handledare och min handledare i juni skrev jag om några kapitel i juni/juli. Ett mål var att tydligare visa att avhandlingens formatfrågor (webbavhandling) och affärsmodeller för uppslagsverk har ett nära samband och är intgrerade delar i en helhet. Tyvärr hann min handledare under hösten inte läsa de tre fyra kapitel jag skrivit om.

I oktober hade jag, för tredje gången, en egen session på företagsekonomiska föreningens årskonferens FEKIS. Det var inte så många som lyssnade men jag fick en del mycket värdefulla kontakter. Mer om detta i en annan post. Jag har fortfarande ingen biträdande handledare och mot bakgrund av mitt "rykte" och ambition, och min analys av en ny Strategi för Ekonomihögskolan i Lund lär detta ta sin tid.

2021.08.13  Ekonomihögskolan i Lund har inte bråttom

I november 2020 blev det klart att Mats Benner blivit vald och utsedd som ny rektor för Ekonomihögskolan i Lund och jag kontaktade honom då för en diskussion om min webbavhandling. Han svarade att [jag] är väl bekant med dig och ditt avhandlingsprojekt och föreslog att vi skulle träffas när han tillträtt (2021.01.01).

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Vi träffades den 7 april 2021. För mig var en av huvudfrågorna till Mats B. hur han ställde sig till kravet från Företagsekonomiska institutionen att jag ska ha ett Research Proposal seminarium, något som inte ingick i avtalet när jag återupptog mina doktorandstudier. Mats B. ansåg att han inte borde eller avsåg att överpröva FEK:s beslut då EHL delegerat alla forskningsfrågor till respektive institution.

Rent generellt borde frågan om forskningens delegering bli en styrelsefråga för EHL. Hur ska EHL kunna leva upp till sina ackrediteringar och sina höga mål när det i praktiken visar sig att EHL:s styrelse och ledning har ett mycket begränsat inflytande över verksamheten? Denna fråga ska jag skriva mer om.

På min fråga om formatet webbavhandling förslog Mats B. att jag skulle skriva till EHL:s Forskarutbildningskollegium som är ett diskussionsforum för övergripande forskningsfrågor. Det leds av Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och prorektor vid EHL. Under våren har jag kontaktat Maria S. och frågat om hon har några frågor om mitt avhandlingsformat. Inget har hörts. Jag skrev till Forskarutbildningskollegiet den 12 april 2021 och fick ett svar den 8 juni.

[Uppdatering 2022.01.09] Strax före jul 2021 presenterades den stora utvärderingen RQ20 om forskningen vid Lunds universitet. Om Ekonomihögskolan säger utvärderingen ...

"... there appears to be no sense of urgency at LUSEM..."

I min skrivelse ombad jag kollegiet bekräfta att det inte finns något formatkrav för ett avhandlingsmanus vid ett slutseminarium. I svaret säger kollegiet genom Maria Stanfors

Slutseminarium behandlas varken i Högskoleförordning eller i Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan i Lund. Det anses vara en institutionsangelägenhet om, när och hur detta genomförs.

Man ansåg också att frågan inte var en fakultetsgemensam sak och att den därmed inte var en fråga för Forskarutbildningskollegiet. Det är en orimlig modell att kollegiet endast tar upp frågor som gäller alla institutioner vid EHL. Man kan mycket väl tänka sig att några frågor till exempel om format vid slutseminarier berör minst två eller fler institutioner. Den enskilde forskaren har ingen möjlighet att i förväg bedöma en frågas generella omfång. Det kanske inte heller är en prioriterad fråga för kollegiet?

I en punkt två konstaterar jag - i min skrivelse (pdf), att det idag krävs Rektors godkännande för att disputera på en avhandling i webbformat men jag ber forskarutbildningskollegiet yttra sig då frågan IMHO kan få en sektorsövergripande betydelse. På den punkten svarade kollegiet att man fann ...

... mot bakgrund av olika principiella överväganden, inte minst det vetenskapliga värdet av att en avhandling vid en disputation befinns i ett slutgiltigt och färdigt skick för betygsnämnd att bedöma, att det inte är aktuellt att driva frågan om att förändra formatkrav för avhandlingar.

Bortsett från att jag inte bett forskarutbildningskollegiet "driva" frågan hänvisar man till okända "principiella överväganden" och lyfter fram aspekten om avhandlingens skick - att den inte kan ändras - vid disputationen. Här visar kollegiet att man inte håller sig à jour med lagring av sajter. Det finns idag flera etablerade sätt att lagra (säkra) en sajt vilket jag tar upp i ett särskilt kapitel, stycket om strukturfrågor i min avhandling.

Forskarutbildningskollegiet ska som jag inledningsvis nämner i min skrivelse bland annat arbeta med kvalitetsfrågor. Jag hävdar att ökad läsbarhet och nyttiggörande av forskning är en viktig kvalitetsfråga. Och att denna måste både beaktas och tillmätas större värde än idag. Läs mer om den 2021 uppdaterade Högskolelagen om Högskolans samarbetsuppgift. Jag får nog skriva till kollegiet igen.

Min skriftväxling med Forskarutbildningskollegiet på EHL och många erfarenheter av samtal med såväl yngre som seniora forskare (och chefer) på företagsekonomiska institutionen har inspirerat mig till BiBB Akademis kurs i forskningens webbifiering. Om man (EHL/FEK) vill ligga i den digitala framkanten, vill man absolut inte gör, måste man vässa sina kompetenser. BiBB Akademi erbjuder också en kurs som heter Vem ska vi lära av?. Det väntar en mindre ny digital revolution runt hörnet för akademisk forskning. Min avhandling är ett tidigt exempel.

2021.08.12  Från väntan på EHL/FEK till BiBB Akademi

Våren 2021 präglades för avhandlingens del av väntan, mer väntan och mer väntan. Sedan oktober 2020 har jag gjort två ganska omfattande uppdateringar av avhandlingen men efter den 1 februari 2021 har inte mycket ändrats utöver en del design- och teknikförbättringar. (Dock kommer en del kapitel att uppdateras i augusti/september.)

Väntan har sin orsak i att Företagsekonomiska institutionen alltjämt kräver ett RP-seminarium innan jag, eventuellt, beviljas att få ett slutseminarium. Mitt kortsiktiga mål är att få en vetenskaplig bedömning av den i princip färdiga avhandlingen. Därav frågan till forskarutbildningskollegiet om formatkrav vid slutseminarier. Se bloggposten ovan.

Vadgör man medan man väntar? Jag har utöver ett stort konsultprojekt arbetat mycket med att utveckla BiBB Akademi.

BiBB® Akademi har en 'tagline':  You know a lot, we may add a little™

Ett område inom BiBB Akademi är att publicera spaningar om högskolevärlden i Sverige och internationellt. En sådan spaning heter Tillitsdelegationens förlorade trovärdighet. Spaningen handlar om ett förslag - SOU 2020:40 - att ett universitet ska ge en obligatorisk kurs i tillit för 260.000 statsanställda. Som framgår i spaningen har många universitet protesterat inklusive Lunds universitet och dess rektor Erik Renström. Jag har mejlat honom spaningen och om webbavhandlingar.

2021.07.18  Att inte bli klar med avhandlingen har EN fördel

När någon går i pension från många års tjänst på ett universitet eller en högskola förlorar, i de flesta fall, hen sin tillgång till sitt högskolebiblioteks elektroniska resurser. Detta är en konsekvens av hur dessa tjänster är upphandlade. På samma sätt skulle jag förlora dessa e-resurser och det vore tråkigt och skulle försvåra framtida forskning, artiklar och spaningar.

För att påverka högskolorna att ge andra och mer moderna instruktioner till ledningen för konsortiet BIBSAM som upphandlar dessa tjänster driver BiBB Akademi ett projekt kallat 'Högskolebibliotekens rullgardin'. Intressant för många, berätta vidare.

2021.06.28  Egen session på ämneskonferensen FEKIS i Göteborg

Fick idag besked på att jag ska hålla en workshop på företagsekonomernas (FEKIS) ämneskonferens i Göteborg 13-14 oktober 2021. Det är tredje gången jag har en session på FEKIS. Temat är Tre ekosystem för avhandlingar, ett tema som ingår i min avhandling.

2021.05.18  Intressent att bli biträdande handledare

Jag kontaktade en docent på Företagsekonomiska institutionen och frågade om hen kände till någon som kunde vara intresserad av att vara biträdande handledare för min avhandling. Min handledare har uttryckt klara önskemål om att en sådan behövs för att komplettera hans egen kunskap. Helt enig. Hen sade att hen själv var intresserad och vi hade ett förmöte där personkemin var och är god. Vi delar flera intressen och hen har insett att forskning idag konkurrerar mer än förr med andra som anser sig "veta" saker och ting. Hen är dock en av flera, och relativt unga, skickliga forskare som har svårt att läsa en avhandling i webbformat. Hen hade kopierat texter från webben och läst dom i Word. Det är som att köpa en Tesla och aldrig ha en högre växel än "tvåan".

En webbavhandling kan kanske jämföras med att komma till en ny stad. Det tar litet tag innan man har byggt upp en mental karta. Det räcker inte med några korta taxiresor. Min handledare säger ganska ofta att det är viktigt att en akademisk läsare eller opponent 'känner igen sig'. Det ligger en del i det, men när en ny modell blivit vanligare kommer allt flera att känna igen sig i den. Sökandet efter en biträdande handledare fortsätter.

2020.10.12  Avhandlingen finns från idag på adressen - webbavhandling.se

Uppslagsverket BiBB och idag BiBB Akademi finns på - bibb.se. Tiden var nu mogen för att göra en uppdelning.

2020.10.05  Individuell studieplan (ISP) och akademisk socialisering

Figuren nedan visar hur många administrativa godkännanden som krävs i en avhandlingsprocess. Därutöver finns i varje fall på FEK i Lund tre seminarier och en disputation. Det är en omfattande byråkrati för att sedan få godkänt en 'avhandlingsbok' (Kap. 26) som nästan ingen läser vare sig i tryckt format eller som Pdf.

Figuren nedan visar hur många administrativa godkännanden som krävs i en avhandlingsprocess. Därutöver finns i varje fall på FEK i Lund tre seminarier och en disputation. Det är en omfattande byråkrati för att sedan få godkänt en 'avhandlingsbok' (Kap. 26) som nästan ingen läser vare sig i tryckt format eller som Pdf.

Individuell studieplan (ISP)
Figur: Steg i en Individuell Studieplan (ISP)

Bilden visar - och reglerna säger - att det är handledarens ansvar att initiera en Individuell studieplan. Jag återupptog mina doktorandstudier i december 2015 och fick en handledare 2019 som initierade min ISP den 20 april 2019. Vid den tidpunkten var avhandlingen långt kommen.

2020.09.22  Tvingas nog byta högskola

Min avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk' (Kap. 0) är i princip färdig. Men Företagsekonomiska institutionens och Ekonomihögskolans ointresse för nya avhandlingsformat är fortfarande så kompakt att jag tvingas leta efter en annan högskola. Nästan alla inser att digital kompetens på en Ekonomihögskola har avgörande betydelse för högskolans status och förmåga att attrahera studenter, forskare och kontakter med näringsliv och organisationer. Det är paradoxalt att en avhandling som kunde ha varit ett utmärkt exempel på digitalt framtidstänkande på Ekonomihögskolan möter så mycket ointresse. En del i motståndet är alltför låg kompetens om webbvärlden och ovilja att reflektera över hur digitalisering och webbifiering kan göra forskning både bättre och mer tillgänglig. Som en forskare skulle kunna formulera det 'den digitala litteraciteten' är alltför låg.

2020.09.22  Tryckta och digitala avhandlingsformat

I en studie om Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27) visar jag att troligen alla högskolor i Sverige utom Umeå universitet kräver att man disputerar på en tryckt bok. Detta är idag helt omodernt, vilket flertalet utanför Akademin och snart inom Akademin lätt inser, och kommer att ändras inom några år. Det vanligaste blir att disputationsunderlaget blir en Pdf och i sakta men säkert stigande omfattning formatet webbavhandlingar.

2020.03.28  Samarbete inlett med LU Innovation

LU Innovation är en enhet inom Lunds universitet med uppgift att stödja kommersialisering och nyttgörande av forskning vid Lunds universitet. I mars 2020 inleddes en projektsamverkan med LU Innovation för att stödja etableringen av det nya uppslagsverket BiBB. Samarbetet har sin upprinnelse i kritik från EHL:s ledning ↓ om min forsknings eventuella kommersialisering.

2020.02.18  Två artiklar publicerade: Universitetsläraren och Lundagård

Tidningen Universitetsläraren publicerade den 16 januari 2019 - Därför kämpar jag för att få min webbavhandling godkänd.

Lundagård publicerade i sitt första tryckta nummer 2020 och den 18 februari i nätupplagan min debattartikel - Handledare på dubbla stolar.

2020.02.08  Internseminarium i Marknadsföringsgruppen

Den 20 februari har (hade) jag ett internseminarium om min webbavhandling för Marknadsföringsgruppen (forskare, lärare och doktorander) på Företagsekonomiska institutionen. Tyvärr var jag så förkyld att jag knapp kunde prata, borde ha ställt in.

2019.12.08  Pågående steg i avhandlingen

Min handledare Johan Anselmsson och jag diskuterar förbättringar i min avhandling med målet att relativt snart ha ett manus som kan vara underlag för ett slutseminarium.

Jag skiljer mellan konflikten med studierektorn, prefekten och FFUN och det mer konstruktiva arbetet med avhandlingen. Det senare är prioriterat, det förstnämnda hanteras som ett intressant sidoprojekt och avancerar även det.

2019.11.26   Protokoll från FFUN på FEK med lögner

Nu har jag sett protokollet från FFUNs möte den 29 oktober. Det innehåller knappast en sann mening i den punkt som avser mig. Vad driver vissa personer - bland andra studierektorn Merle Jacob, kanske att jag efter vårt första avhandlingsmöte entledigade henne som min biträdande handledare, - att så förvanska sanningen? Ett exempel från protokollet:

"Han hävdar också att han har rätt att endast publicera sin avhandling elektroniskt, i form av en webbsida."

Jag har aldrig vare sig muntligt eller skriftligt hävdat att jag skulle ha rätt att få min webbavhandling godkänd som en avhandling. Att jag har en sådan ambition är en helt annan sak. Och att den ambitionen kan leda till att jag måste byta universitet är också en annan sak. Det är endast rektor för EHL som kan bevilja undantag från gällande regler för tryckning av avhandlingar. Jag har inte framställt någon fråga om undantag till vare sig rektor eller annan tjänsteman inom EHL. Att det skulle kunna komma en sådan framställan i ett senare skede är en helt annan sak. Jag har mejlat Merle Jacob och frågat om källan till citatet ovan. Uppdatering: Ännu inget svar.

2019.11.25 Min handledare om mitt slutseminarium

Min handledare Johan Anselmsson och jag är helt överens om att nästa steg i min avhandlingsprocess är ett slutseminarium och att detta steg tas när han och jag anser att det är dags. Vi är också överens om att jag redan nu i möjligaste mån ska besvara de invändningar mot mitt avhandlingsformat som kan anföras. Alla frågor är mycket välkomna, läs gärna avhandlingens kapitel om 'Webbavhandlingar' (Kap. 7). Där diskuteras och besvaras många frågor.

2019.10.31 Studierektorn ljuger och konflikten eskalerar

Frågan om jag ska skriva en Research Proposal [En sådan skriver man normalt i början av sitt avhandlingaarbet] eller inte var uppe till behandling i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN) den 29 oktober. Studierektorn meddelade mig bland annat att "FFUN ansluter till handledarens bedömning att ... doktoranden ska skriva en RP." Detta är ren osann fabrikation då min handledare (Johan Anselmsson) INTE har eller har framfört någon sådan bedömning.

Studierektorn har vidare informerat om att tidigare studierektorn Peter Svensson och tidigare prefekten Gert Paulsson gjorde fel när de 2015 beslutade att jag skulle lämna in ett färdigt avhandlingsmanus. De hade enligt den nuvarande studierektorn Merle Jacob inte rätt att meddela ett sådant Myndighetsbeslut. Tidigare studierektorn Charlotta Levay (2018) gjorde också fel som bekräftade det tidigare myndighetsbeslutet som utgjort grunden för hela min avhandlingsprocess de senaste åren. Det är mycket rimligt att en (ny) doktorand kan lita på att de beslut man får från institutionens prefekt och studierektor är giltiga.

Studierektorns och FFUN:s beslut den 29 oktober är helt oacceptabelt och jag kommer nu att förbereda rättsliga och andra åtgärder.

Jag har informerat Ekonomihögskolans ledning om situationen.

2019.09.05   För några dagar sedan började jag på min konsulthemsida skriva en Blogg om företagsekonomisk forskning. Bloggen handlar primärt om företagsekonomisk forskning och vilken nytta den tillför företag och organisationer?

2019.08.29 Företagsekonomiska institutionen ignorerar eget myndighetsbeslut

Med anledning av att jag den 26 juni fick ett mejl från studierektorn Merle Jacob med krav att - "Johan S. skriver en RP och efter samråd med handledargrupp framlägger RP vid en institutionsseminar. RP är en obligatorisk moment i FEK:s forskarutbildning ingen överenskommelse om undantag godkänns av FFUN." - informerade jag för några dagar sedan den centrala juristavdelningen vid Lunds universitet om det jag rubricerar som ett klart avtalsbrott i strid med mitt avtal med prefekten för Företagsekonomiska institutionen 2015 (daterat januari 2016). Förvaltningsjuristerna arbetar nu med ärendet. (RP betyder Research Proposal och är ett seminarium före ett kommande Mellanseminarium, ett Slutseminarium och en Disputation). [Uppdatering 2019.09.12: Förvaltningsjuristen meddelar att hon företräder universitet och de anställda och inte avser att göra någon utredning i frågan.]

2019.06.12 Första handledarmöte och entledigande av studierektorn som bitr. handledare

Den 10 juni hade jag mitt första möte med de den 26 mars utsedda handledarna Johan Anselmsson och Merle Jacob. Johan Anselmsson ansåg att mitt ämne låg helt i linje med Lunds universitets strategi för ökad digitalisering och att mitt ämne var "superintressant" och att jag var väl insatt i det.

Men i strid mot mitt ursprungliga avtal från 2015 med dåvarande studierektorn Peter Svensson föreslogs/krävdes att jag nu skulle skriva en Research Proposal för att efter diskussion med handledarna ha ett RP-seminarium under hösten. Denna radikala förändring av avhandlingsprocessen är inte acceptabel. Johan Anselmsson sa vid mötet att han inte kände till avtalet med Peter Svensson.

Jag har idag översänt en skrivelse till Företagsekonomiska institutionen och en del andra berörda och begärt att Merle Jacob inte längre ska vara min handledare [Nu genomfört]. Vi har alltför olika syn på hur man kan bedriva samhällsvetenskaplig forskning. Merle Jacob krävde bland annat att jag helt skulle ta bort för avhandlingen väsentliga avsnitt om uppslagsverks trovärdighet - som ingår i det jag kallar 'Referensstatus' och min diskussion om normativa modeller för uppslagsverk. Vidare skulle jag helt ta bort kapitlet om aktionsforskning - en viktig början till min forskningsmetod Case Impact Studies (Kap. 8) - och mitt kapitel om prediktion och prediktion om NE:s framtid. Dessutom skulle jag skriva ett allmänt(?) kapitel på 30-40 sidor om Internet -"that is the price you have to pay to take part in the discussion". En helt meningslös uppgift då mycket redan är skrivet om detta. Helt oacceptabelt. Det fanns ytterligare områden där vi var oeniga. Man ska inte samarbeta med någon som både är så okunnig i företagsekonomi och ointresserad av förnyelse av företagsekonomisk forskning. FYI, Merle Jacob har en bakgrund inom Research policy studies - ett från företagsekonomi väsensskilt ämne, i synnerhet vad avser mitt forskningsfält.

Det framkom vidare att Merle Jacob - som uppenbart inte hade läst mitt kapitel om Webbavhandlingar (Kap. 7) - är helt ointresserad av att föra en diskussion utformningen av en webbavhandling och att fakultetens intresse för detta format är mycket lågt. Jag har i skrivelsen föreslagit att en ny handledare har professionell kompetens inom IT och webb. EHL:s rektor har möjlighet att bevilja undantag från det sedvanliga avhandlingsformatet och jag kommer inom kort - att sända Rektor en fråga angående intresset för en diskussion om webb-baserade avhandlingar. Mer om detta i en senare "post".

Vid handledarmötet överenskoms att jag under sommaren ska fundera över om jag vill skriva en traditionell avhandling, eller om jag på grund av EHL:s och FEK:s ointresse för webb-baserade avhandlingar ska avbryta mina doktorandstudier på Företagsekonomiska institutionen i Lund.

2019.05.27 Väntan på ett första handledarmöte

Det har nu gått snart tre månader sedan jag lämnade in ett "slutmanus" i pappersform i två A4-pärmar (sic) och två månader sedan det formellt beslutades av institutionen att jag tilldelats två handledare. Vi har ännu inte träffats och något datum för ett första möte är inte föreslaget. Inga kommentarer om manuset eller handledningsprocessen har kommit via mejl eller tel.

För några veckor sedan frågade jag när de hade planerat att vi skulle ha ett första handledarmöte och om det låg något budskap till mig i att inget möte ännu bokats in. Merle Jacob, studierektor för doktoranderna och biträdande handledare, svarade  "Yes Johan I believe there is a message for you and that is, you have less to do than we do."

2019.03.08 Avhandlingsmanus inlämnat i pappersformat

A)  Två exemplar av avhandlingsmanuset, utskrivna på papper i två A4 pärmar - vilket studirektorn accepterat, inlämnades till Företagsekonomiska institutionen för vidare befordran till potentiella handledare och andra läsare. Utvecklingen av avhandlingen fortsätter löpande på sajten.

B)  Professor och biträdande prefekt Johan Anselmsson har åtagit sig att vara huvudhandledare med professor och studierektor (FU) Merle Jacob som biträdande handledare. Jag accepterade direkt när jag mottog förslaget. [Uppdatering: Det formella beslutet togs den 26 mars].

2019.01.14 Två professorer kräver Pdf-format för att läsa avhandlingen

Professorerna Tomas Hellström och Thomas Kalling (TK kräver "ovillkorligen en löptext i pdf-format", men är ingen handledarkandidat) har åtagit sig att läsa min avhandling. [De läste den inte]. Att läsa avhandlingsmanuset i befintligt webbformat accepterades inte.

2019.01.10 Första mötet med ny studierektor

Intressant möte med den nya studierektorn Merle Jacob som inlett sökandet efter en handledare. Markering av att en webbavhandling (Kap. 7) inte kan accepteras enligt reglerna. Avhandlingsmanuset ska lämnas in som en Pdf eller utskrivet på papper. Således var det OK med en utskrift där cirka 1.500 länkar går förlorade. De som ska granska texten gör det troligen helst på en dator, men formatet måste vara en Pdf och inte HTML (webb) (??). Det finns som sagts ovan inget krav i reglerna som säger att ett avhandlingsmanus måste vara en Pdf. Alla kapitel fanns som separata Pdf-filer, men inte som en Pdf-fil.

2018.12.22 Kritik, utan källa, mot avhandlingen från FEK:s ledning

Jag fick mig idag tillsänt ett mejl jag tvingats begära ut efter att några dagar tidigare fått kritik - om sammanblandning av min forskning och kommersiella intressen och brister i min forskningsetik - i mejl från prefekt och studierektor, utan att att fått kännedom om avsändaren eller sett innehållet. Det var VD:n i NE Sverige AB som i ett mejl 2018.11.29 till Ekonomihögskolans rektor, Fredrik Andersson, gjorde ett oblygt försök att stoppa min forskning. Mejlet innehöll en rad fel, okunskap om akademisk forskning och personangrepp. Bakgrunden är mina forskningsfrågor, publicerade analyser av NE (Kap. 24), mina prediktioner om NE (Kap. 12) och min metod Case Impact Studies. (Kap. 8). Incidenten finns beskriven i kapitlet. [Jag besvarade mejlet den 10 januari, till rektor].

Det är noterbart att Fredrik Andersson besvarade NE:s mejl inom en vecka utan att ha kontaktat mig. Attacken gjorde avhandlingen bättre även om detta inte var NE:s avsikt. [Uppdatering: Hanteringen skulle kunna vara ett exempel i BiBB Akademis kurs i forskningsetik.

Jag skrev till Fredrik Andersson att det borde ingå i EHL:s etiska regler att aldrig besvara extern kritik utan att ha kontaktat den som blivit kritiserad. Han svarade att frågan skulle beaktas.

En annan IMHO intressant sak är att professor Martin Dribe, ekonomisk historia, "forskningsansvarig" i EHL:s ledningsteam, drev tesen att (min) forskning inte fick ha kommersiella intentioner och sådan som kunde - på något oklart sätt - konkurrera med avhandlingens största case-företag NE. [Uppdatering: Lund universitet har en organisation LU Innovation för att kommersialisera forskning vid Lunds universitet. Som strategiskt svar på kritiken beslutade jag undersöka om LU Innovation var intresserad av ett samarbete med mig om ett nytt uppslagsverk. Ett samarbete etablerades formellt i mars 2020.

2018.11.29 Möte med Mats Benner om rätt till handledning

 Bra möte med Mats Benner (vicerektor på EHL) som ansåg att jag enligt reglerna har rätt till en handledare och skulle ta upp frågan i EHL:s ledningsgrupp.

2018.10.18 Erbjudande att lägga fram min webbavhandling i Halmstad

Fick erbjudande av Klaus Solberg Søilen (KSS), professor i företagsekonomi vid Halmstad högskola, att där lägga fram min webbavhandling. Enligt honom var en sådan möjlighet (formatet) accepterad av högskolans ledning. Intressant. [Uppdatering 2021.10.14. När jag själv kontrollerade detta hösten 2021 med studierektorn för forskning visade det sig att högskolan i Halmstad inte accepterade formatet webbavhandling. Dessutom krävde KSS plötsligt att jag skulle betala en del av hans lön under minst ett år. I min värld ganska anmärkningsvärt.]

2018.09.13 Avslag på önskan att få använda rum för seminarium

Idag fick jag besked av studierektorn (Charlotta Levay, idag prefekt) att jag inte fick använda något rum på institutionen för ett seminarium med andra doktorander och forskare för att få synpunkter på mitt avhandlingsarbete. Överraskande och märkligt då jag höll ett liknande seminarium på institutionen 2016 vilket accepterades av den förre studierektorn Peter Svensson.

I "Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 2018-03-15" (Pdf) (idag nertagen) sägs i sektion 8.2 Övriga resurser

"I universitetets åtaganden ingår att tillhandahålla doktoranden:
... möjlighet för doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier eller motsvarande." (Punkt 3)
... möjlighet för doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier eller motsvarande.
" (Punkt 3)

[Uppdatering 2021.10.22] Den nu aktuella texten heter Studieplan för forskarutbildning (Pdf)

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan. (Pdf.) Daterad 2018.10.19 | STYR 2018/1589

2018.08.18  Avhandlingen är "färdig". Förbättringar pågår. Ett flertal kontakter tas nu för få feedback och att marknadsföra avhandlingen och webbformatet såväl inom ämnet företagsekonomi vid flera universitet och högskolor som utanför universitetsvärlden.

2018.06.10 Fråntagen min e-profil på universitet utan förvarning

För några dagar sedan upptäckte jag av en tillfällighet att min profil i universitetets forskningsportal tagits bort. Närmare undersökning visade att studierektorn (Levay) som en "försiktighetsåtgärd" beordrat borttagning av denna - utan att kontakta mig i frågan. Detta är inte acceptabelt. Orsaken sades vara att jag i en studie återgett några författarnamn av artiklar i folkbibliotekens öppna Q&A-tjänst 'Bibblan svarar'. Studierektorn skrev att hon är  "osäker på om detta är förenligt med nya GDPR-regleringen" och att hon  "tänkte undersöka detta" - [vilket inte skedde]. Min återgivning av publik information av författarnamnen var inget brott mot GDPR då det inte innehöll några personkänsliga uppgifter. Jag hade i ett tidigt skede av studien diskuterat GDPR-frågan med en av universitetets jurister. Jag tog bort namnen men de är lätt nåbara i bibliotekens tjänst och var inte viktiga i studien. Min profil återställdes. Det behövs riktlinjer på FEK och EHL för hur denna och liknande situationer ska hanteras. Samtal före åtgärd förefaller mig var en bra början. [Uppdatering: studien sorterades senare bort ur avhandlingen av helt andra skäl.]

2018.04.10 Studierektorn vägrar träffa mig för samtal om avhandlingen

Idag fick jag ett mejl från institutionens nya studierektor för doktoranderna, Charlotta Levay. Det var ett svar på min önskan om ett möte för att "säga goddag" och diskutera ett slutseminarium för min avhandling. Levay skriver ...

att hon inte har något intresse av att i ett möte (vi har aldrig träffats) diskutera mitt avhandlingsprojekt.

Levay säger sig ha blivit informerad av sin företrädare Peter Svensson om vad som gäller för min avhandling. Jag ska leverera ett ...

Word-dokument eller en pdf-fil med utkast på samtliga kapitel, inklusive genomgång av tidigare forskning. Först därefter kan det göras en bedömning av om och i så fall när det kan hållas ett slutseminarium.


Avhandlingsregler - företagsekonomi i Lund

Min uppfattning stämmer egentligen ganska bra med Ekonomihögskolans senaste "Strategy, mission & vision" presentation. Där står bland annat ...

 Visa mer vertical arrowsCitat från Ekonomihögskolans måldokument

Mission
Our School should prepare students to resolve global challenges through relevant, research-based and business-integrated education.

  We do this by:
- advancing knowledge through distinguished research and teaching, based on our international heritage and Scandinavian roots.
- taking an active part in developing a sustainable society built on innovative thinking. (emphasis added).
- combining engaging research and close contacts in the business community and the public sector with the academic tradition and diversity within Lund University.

Vision
Making a difference - through understanding, explaining and improving our world and the human conditions by expanding our intellectual footprint.

For our academic faculty, we expect our teaching to be informed by research. ..... Our research needs to have an impact on society. (emphasis added). Källa: (EHL måldokument). Daterat 2018-08-20. Hämtat 2018-10.24.


Jag frågade 2018 den tidigare studierektorn Peter Svensson om hur han såg på handledarfrågan av formella grunder inför en disputation. Han svarade att han tänkte i termer av en "interimshandledare". Det är ingen som vare sig då eller nu förstår vad som menas med detta. [Uppdatering: två handledarereferens utsågs i mars 2019].

Såväl Peter Svensson som tidigare prefekten Gert Paulsson, som beslutade om mina avhandlingsvillkor, lyfte inte ett finger då jag ombad dom att stå upp för sitt beslut då efterföljande studierektor och prefekt hävdade att deras beslut var utan värde.

Opponenter önskas. Jag tänker mig att institutionen - och jag - kontaktar några personer som kan vara intresserade av att vara opponenter på ett slutseminarium eller senare på disputationen.

Styrdokument på Ekonomihögskolan i Lund om relationen mellan doktorand och handledare

..."It is thus essential for a good general work environment that research studies are chartacterised by tolerance, openness and mutual respect ... it is of the utmost importance that the faculty works to ensure that doctoral students feel a basic sense of security in their work environment."

 Visa mer vertical arrowsLängre citat ur styrdokumentet och källa (2016.06.21)

Action plan for the prevention and management of conflicts between doctoral students and supervisors at the School of Economics and Management
Introduction
The School of Economics and Management has a strong research profile with ambitious research goals; several of the faculty’s prioritised research areas are at the forefront in their fields. Research is the basis for both quality in education at all levels and for cooperation between the School of Economics and Management and wider society. A large proportion of this research is conducted by doctoral students. Research studies thereby play a central role for the daily activities of the School of Economics and Management and for its future development. In addition, research studies constitute the work and social environment of the majority of the faculty’s employees – doctoral students, lecturers and administrative staff. It is thus essential for a good general work environment that research studies are characterised by tolerance, openness and mutual respect, a goal towards which the School of Economics and Management is continuously striving. For doctoral students to have a basically secure work environment with good relations to their supervisors and colleagues naturally contributes to ensuring peace and quiet for their research, stimulating intellectual curiosity and promoting professional development. Accordingly, it is of the utmost importance that the faculty works to ensure that doctoral students feel a basic sense of security in their work environment. Källa: (extern Pdf eller lokal Pdf. Dokument daterade 2016.06.21)

Förberedelser inför mitt slutseminarium

Avhandlingen är färdigreferens, men institutionen vill för närvarande inte acceptera en webbavhandling som underlag för ett slutseminarium. Ekonomihögskolans föreskrifter innehåller inget krav på något specifierat format som underlag för ett slutseminarium. För den slutliga avhandlingen gäller för närvarande reglerna nedan.

Om att skilja på innehåll och format

I den nya webbvärlden skiljer man mellan innehåll och format/design.Innehållets presentation styrs av särskilda program för grafisk presentation (CSS - stylesheets) och layout (CSS grids). På liknande sätt tänker jag att man trots institutionens motstånd mot mitt webbformat kan finna en dialogform för en kritisk och konstruktiv granskning av innehållet i min avhandling.

En webbavhandling är av nationellt intresse i många discipliner. Se läsarkommentarer och FAQ. (Kap. 35) Dina är välkomna.

Jag håller gärna ett seminarium på andra institutioner eller gästföreläser.

 Visa mer vertical arrowsRegler för avhandlingar på Företagsekonomiska inst. i Lund

9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan har beslutat att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 20 exemplar för Ekonomihögskolans och Universitetsbibliotekets behov. Därutöver kan institutionerna föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov. Källa: ( Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan. Daterat 2018-10-19)

Citatet nedan är från de tidigare gällande anvisningarna.
Observera att tidgare sammanlagt 100 pliktexemplar är ändrat i den nu gällande texten till 20 pliktexemplar.

"9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan beslutar att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 80 exemplar för Ekonomihögskolans och UB:s behov samt därutöver minst 20 exemplar för institutionens behov. Institutionerna kan föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov." Källa: Tidigare föreskrifter på EHL).

I april 2018 ändrades reglerna - se ovan - vilket bland annat innebar att antalet tryckta pliktexemplar reducerats från 100 till 20. Detta kan ses som en anpassning till digitalisering och läsbeteenden. Fler regeländringar lär komma.

I dokumentet ovan står också  "Om det finns särskilda skäl kan Ekonomihögskolans rektor besluta om avvikelser från ovanstående regler för doktorsavhandling och disputation."

Enligt reglerna är det idag den tryckta avhandlingen man disputerar på vilket gör att en avhandling är en analog produkt helt utan de digitala möjligheterna. Att man ska lämna in en digital version till universitetsbiblioteket för att få ut sin examen är en annan fråga.

Kapitel med analys av möjligheterna med digitala webbavhandlingar. (Kap. 7)

Om Alvesson et al. har rätt om samhällsforskningen är det kris

Företagsekonomiska institutionens i Lund i särklass mest citerade forskare Mats Alvesson (som jag känner sedan han way back gick en doktorandkurs på institutionen i framtidsforskning som jag var ansvarig för) publicerade med Yiannis Gabriel och Roland Paulsen 2017 boken 'Return to Meaning - a social science with something to say' Alvesson et al. (2017), (Kap. 33). De säger mycket tydligt att den mesta samhällsforskningen inte tillför någon nämnvärd nytta till vare sig samhället, akademin eller forskarna själva och att flertalet artiklar förblir ociterade eller citerade/lästa av mycket få. Se min diskussion om relevans och impact. (Kap. 30)

Jag tror att Alvesson et al. - läs Yannis Gabriels dystopiska skildring av samhällsforskningen 'Social science publishing: Time to stop a meaningless and wasteful game' - och andra som framfört liknande tankar och erfarenheter har rätt och då måste man göra något annat än att fortsätta i kända hjulspår. Vem ska byta hjulspår och hur?

Jag har vid flera doktorandseminarier fått höra att att skriva så att personer i näringsliv, organisationer och andra intresserade vill läsa texterna är en närmast ovidkommande fråga. Är detta en framtidsorienterad inställning till ökad relevans för företagsekonomisk forskning? Min modell för att försöka lösa frågan om skilda läsekretsar är att publicera avhandlingen som en separat undersajt [Uppdatering: idag en egen sajt Webbavhandling.se] till Kunskaptorget och projektet BiBB. De har kopplingar, men olika form och sätt att presentera sitt innehåll och sina analyser. BiBB.se kan sägas vara tvåspråkig. En central roll för avhandlingen är att stödja utvecklingen av BiBB®.


Goda råd från andra och några egna misstag

Att lyssna på andra är oftast klokt men hindrar inte att man gör och måste göra sina egna misstag. Bland de råd jag fått - och inte följt är det vanligaste i lite olika formuleringar:

Gör en vanlig avhandling, så kan du sedan skriva som du vill.
Ett klokt råd, men det är inte så man åstadkommer förändring - i närtid.

Konstruktiv kritik - exempel

Kritik om att det är svårt att hitta på avhandlingssajten har tagits på stort allvar och jag har efterhand gjort flera förbättringar bland annat en Läsanvisning (Kap. 1) med sex olika "Spår". Det finns ett kapitel med sajtens alla Figurer och bilder. (Kap. 34)

Några större egna misstag

Det tog alldeles för lång tid innan jag gjorde en funktionell uppdelning mellan projektdelen BIBB och avhandlingen. Alldeledes i början fanns projektet BiBB på en sajt och avhandlingen på en annan, och jag ansåg då att det blev onödigt tidskrävande att kodmässigt etablera olika designmodeller och dessutom tvingades läsaren att växla mellan två separata domänadresser. Inte heller bra ur ett sökmotorperspektiv. Det var en dålig strategi på flera plan. Suck. Uppdelningen blev till slut helt nödvändig och har blivit klart positiv för bägge delarna och är mycket tydligare för läsarna.

Många sidor har publicerats i ett ganska ofärdigt skick då jag sett arbetet som en relativt öppen process - även om flera sidor den första tiden bara kunde läsas via inloggning. Några som läst tidiga versioner har nog en bild av arbetet som inte längre är aktuell. Å andra sidan har publiceringsmodellen gett värdefull feedback under resan.

Det hade varit bra om jag i ett tidigt skede hade hittat (haft) någon med tungt inflytande inom företagsekonomiska institutionen och Ekonomihögskolan som hade stöttat - och skyddat - mitt avhandlingsprojekt.

 Visa mer vertical arrowsNågra tidiga händelser

Som jag skriver här blev jag 2007 inbjuden att hålla ett seminarium om framtidens bibliotek för en grupp bibliotekschefer och utöver en rad reflektioner om bibliotek föreslog jag bland annat att de svenska folkbiblioteken skulle köpa det då olönsamma företaget NE och göra uppslagsverket fritt för alla. Med ett mycket långt och stort intresse för IT var det inte ett särskilt stort steg att reflektera över hur uppslagsverken skulle överleva och kanske utvecklas när datorerna flyttade ut från kylda rum till nästan allas skrivbord medförande bolag som Apple, Google och Amazon. I denna omvandling kom många företag att födas och andra att dö, sotdöden eller för kreditorerna inte sällan mer oväntat.

2011 publicerade jag början till denna sajt och föreslog bolaget NE att de skulle utveckla sin affärsmodell för uppslagsverket till en fri tjänst eller överväga att sälja bolaget. Föga överraskande tackade de nej till dessa förslag och fortsatte med sina planer att skapa ett läromedels- och kunskapsföretag (Kap. 16). Min tro var och är att den enda långsiktigt hållbara affärsmodellen för ett allmänt uppslagsverk är att det måste vara fritt för alla. Det borde IMHO vara en slags grundläggande tillgång i det som då kallades ett Kunskapssamhälle. Men i brist på denna tänkbara samarbetspartner föddes det som idag heter BiBB. Några år senare kom jag på att uppslagsverk och BiBB på något sätt skulle kunna vara ämnet för den avhandling som aldrig blev klar när den skulle ha blivit det. Den första delen i den hette 'Att förstå kol' Schlasberg (1978), . (Kap. 33) och publicerades av statliga Sekretariatet för framtidsstudier. Doktorandstudierna återupptogs i december 2015.

För att få en dialog med etablerade forskare i företagsekonomi och testa min avhandlingsmodell och ämne hade jag en session på företagsekonomernas årskonferens FEKIS 2016 i Uppsala - delad med professor Klaus Solberg Søilen (Halmstad) - och en egen session på FEKIS 2017 i Malmö. I maj 2016 höll jag ett doktorandseminarium på företagsekonomiska institutionen i Lund om digitala avhandlingar. Det var inte trängsel i rummet. I september 2018 önskade jag ha ett nytt seminarium på institutionen - det accepterades inte.

Dina frågor och kommentarer är välkomna

Några kommentarer om avhandlingen.

Några kommentarer om BiBB.

Inga kommentarer vare sig om min avhandlingsprocess, avhandlingen eller BiBB publiceras utan tillstånd

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 30 november 2023