Johan Schlasberg 

Löntagarkonsult - arbetstagarkonsult

En arbetstagarkonsult anlitas av de fackliga organisationerna, men det krävs att företaget accepterar alternativa analyser och förslag för att ändra planerade beslut.
I den meningen är en arbetstagarkonsult rådgivare till både fack och företag.

Senaste uppdrag: Atria (livsmedel), Sobi (läkemedel), Callenberg Technology (ingenjörsbolag inom marinsektorn), Findus (importföretag inom livsmedel), Wayne Fueling Systems (bensinpumpar), Enics (industrielektronik). Se större kundlista.

Genom åren har jag arbetat inom ett stort antal branscher. Se Kunder och Uppdrag ...

Hör gärna av dig med frågor - ring 070 576 20 15 eller mejla. Det kostar inget. Jag arbetar inte med enskilda personers frågor.

Man måste skilja mellan två situationer

där facken enligt MBL och utvecklingsavtal har rätt till en arbetstagarkonsult

och andra situationer där facken kan framföra förslag om en arbetstagarkonsult eller en gemensam konsult. Läs mer ↓

Dialogmodell

I en dialog mellan fack och företag kan jag ofta tillföra en pedagogisk presentation, inte sällan konstruktiva idéer och ibland andra perspektiv.

kris löntagarkonsult

Löntagarkonsulten som kriskonsult

Jag har gjort många uppdrag i krissituationer och det ges sällan tillräckligt med tid att formulera realistiska alternativ och möjligen få dessa accepterade. Vanligen förväntar sig inte företagsledningen att facken kan bidra med några insikter som mer än marginellt kan förändra planerade beslut. Det är en utmaning att ändra den bilden.

Sannolikheten för bra resultat ökar ju tidigare jag engageras i förändringsprocessen.

Med egen lång entreprenöriell erfarenhet kan jag också vara en resurs för att stödja de delar av en verksamhet som vid en avveckling har förutsättningar att utvecklas i annan form. Exit-strategier kan ofta förbättras till nytta för både anställda och företag.

möjligheter löntagarkonsult

En berättelse om situationen och dess historia

Vid en del tillfällen då till exempel en nedläggning av en verksamhet inte kunnat förhindras, har det i flera fall varit viktigt för många med en berättelse och en analys av orsakerna till detta. Ofta ska en verksamhet drivas ytterligare en period efter "slutförhandlingen" och inte sällan begärs av de anställda att de ska överföra kompetens till andra enheter. Även av den anledningen är det värdefullt att det finns en berättelse som både förklarar situationen och att den kan delas av många. Jag har gjort flera sådana uppdrag.

Om förtroende, rapporten och vägen framåt

Det är mycket svårare att övertyga en företagsledning att helt eller delvis tänka om än att skriva en rapport. Det har betydelse för resultatet att bägge parter tidigt får förtroende mig och mitt sätt att arbeta. Rapporten kan med fördel ses som en del i en gemensam inlärning om man presenterar en preliminär version och sedan förbättrar denna i samarbete med uppdragsgivarna. Jag har mycket positiva erfarenheter av denna modell.

Löntagarkonsulten som strategikonsult

Många fackliga företrädare tänker på frågor som har sin grund i en snabbt föränderlig omvärld. Hur ekonomiskt hållbar är företagets nuvarande affärsmodell, varför investeras det så lite i vår verksamhet, hur kommer den ökande digitaliseringen att påverka oss, kan vi påverkas av outsourcing eller kan insourcing var intressant att undersöka?

I dessa och många liknande frågor har facken i tidiga skeden troligen ingen avtals- eller lagstadad rätt att anlita en arbetstagarkonsult. Men det finns inga hinder att facken framför förslag om att sådana projekt eller föreslår att sådana projekt kan ha fack och företag som gemensam beställare.

Några utmaningar om samverkan och dialog

Varje organisation är unik men en del frågor har en tendens att återkomma.

Bli mindre överraskad. Systematisera signalerna.

signalbild

Vissa händelser kommer mycket oväntat - t ex nerläggningen av Findus fabrik i Bjuv - där jag nyligen haft ett uppdrag som löntagarkonsult, men flertalet händelser har en lång historia.

I en verksamhets historia finns ofta starka eller svaga signaler på kommande problem. Vissa tecken kan vara ganska lätta att observera medan andra kräver närmare analys. Ett exempel på det sistnämnda kan vara att få nya investeringar har gjorts i en anläggning eller affärsmodell på länge.

Om man vill bli mindre överraskad, vilket är viktigt, behöver man på något sätt systematisera vad som händer - och inte händer. En väg är att skapa en enkel (data)modell som listar och rangordnar olika signaler och händelser. Efterhand får man en karta och utifrån denna kan man sedan ställa fler frågor och utarbeta lämpliga strategier.

"Ett bra verktyg för att visa mönster är att utarbeta och följa 10 grafer"

I princip kan de centrala faktorerna för varje verksamhet följas via 10 grafer. Jag kallar detta för bildekonomi och det är ett förvånansvärt kraftfullt verktyg. Anekdotiska händelser är ett bra komplement. Ett användbart begrepp kan vara att tala om influencing factors - vilka är de trender och faktorer som mest påverkar verksamheten? Business intelligence är ett annat namn för dessa aktiviteter.

Affärsfokus och Jobbfokus

mentala kartor

Det är naturligt att företag har lönsamhet och utveckling av sin verksamhet som sina viktigaste mål. För en facklig organisation har antalet anställda och deras trygghet ett annat egenvärde. Läs mer om Mentala kartor

En verksamhets långsiktiga framgång hänger på dess samlade kraft till omvandling. En del i detta kan vara en bra dialog mellan fack och företag i strategiska frågor - en strategidialog. Jag tror att jag kan bidra till denna dialog om framtiden. Initiativ till min medverkan kan komma från både fack och företag.

Det talas ofta om behovet att skapa nya jobb. Det är minst lika viktigt att säkra och utveckla de jobb som finns.

Uppföljning av uppdrag

utvärdering arbetstagarkonsult

Det är mer komfortabelt att lära av andras misstag, men det kan vara klokt att vara lite ödmjuk inför sina egna. I en värld som snurrar allt fortare är det svårt att välja strategi och det är intressant att följa upp om den syn på situationen som jag respektive facken och företagsledningen presenterade var rimligt korrekta.

Kunder och uppdragsexempel

Pfizere.onRexam / PLMAstraZenecaPågensKockums varvFindusFindus

Se ett flertal kunder och uppdrag ...