Johan Schlasberg 

Några uppdrag

Pfizer Health AB

Jag har under en 20-års period gjort många uppdrag, sammanlagt mer än tre år, inom Pharmacia/Pfizer.

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag. År 2003 köpte man Pharmacia och gick då från 54 till 93 produktionsanläggningar runt om i världen. Pfizer beslutade att reducera antalet till c:a 60 enheter.

I juni 2005 fick jag i uppdrag av samtliga fackliga organisationer vid Pfizer Health AB i Stockholm och Uppsala, att analysera orsakerna till att Pfizer år 2004 beslutade stänga en stor anläggning i Uppsala - det kan nämnas att jag under c:a 6 månader hade uppdrag för Pharmacias projektledning när fabriken - ett planerat Center of Excellence för fyllning av sprutor, i första hand tillväxthormonet Genotropin var i startskedet några år tidigare - och 2005 beslutade att stänga sin anläggning på Kungsholmen i Stockholm. Den senare hade c:a 600 anställda.

Rapport i webbformat

Jag lämnade en omfattande slutrapport på engelska. Rapporten lämnades i ett klickbart webbformat - som en Resursbank - med ett stort källbibliotek för de som önskade gå till grunddata. En svensk kortversion som gjordes tillsammans med fackens arbetsgrupp för detta projekt, användes för att informera fackets medlemmar om våra resultat.

Resultat

Många personer både inom management, de fackliga organisationerna och de anställda kände tidigare en stor osäkerhet om man verkligen haft en riktig bild och tydlig förklaring till orsakerna bakom stängningarna. Många sa att de hade lättare att se vad som hände och varför och att man nu kunde lägga detta bakom sig och gå vidare.

Fler exempel på konsultprojekt.

Bensinpumpstillverkaren Wayne i Malmö.

Wayne är ett gammal svenskt industriföretag, som för många är mera känt under namnet Ljungmans. Det ingick i den globala Dresserkoncernen. Företaget hade under många år gått med betydande förlust och hade tillsatt en amerikansk koncernledning för sina europeiska fabriker - inkl. den svenska.

Ledningen i USA hade beslutat sig för att omgående lägga ner produktionen i Malmö. Jag blev anlitad av samtliga fackliga organisationer för att under 10 dagar göra en analys av företagets underlagsmaterial. Det visade sig, enligt min uppfattning, att företaget gjort en del felaktiga antaganden om verksamheten.

Efter diskussion med ledningen, beslutade man att jag skulle vara koordinator, med företagsledningen som uppdragsgivare, för en ny studie om förutsättningarna för fabrikens eventuella framtid. I gruppen ingick flera ledande representanter för den lokala svenska ledningen. Efter lite drygt en månad, lade vi fram ett resultat för en grupp amerikanska chefer. Bolaget fick ett år på sig att vända siffrorna.

Några år senare presterade den svenska enheten de bästa resultat som man någonsin gjort. Idag drivs en högteknologisk framgångsrik verksamhet. Några år senare lade man ner den tyska fabriken och flyttade delar av produktionen till Sverige. När uppdraget inleddes skulle produktionen till Tyskland. En historia som slutade mycket bra för de anställda, företaget och Malmö. Tack vare många personers idoga arbete fick "vi" Malmöenheten att överleva. 2011 köptes hela företaget av GE (General Electric) - som 2014 såldes det till Riverstone, ett amerikanskt investmentföretag, och verksamheten bedrivs nu under namnet Wayne fueling systems.

Pharmacias läkemedelsfabrik i Malmö.

Ett av de många bolag som Pharmacia (idag en del i Pfizer) köpte, hette Ferrosan. Jag har arbetat i flera omgångar med Ferrosan. Den senaste gången hade koncernledningen beslutat att stänga fabriken i Malmö och flytta all tillverkning till ett nyförvärvat företag i Italien.

Ledningen gjorde en del försök att finna en köpare av fabriken, men meddelade efter en tid de fackliga organisationerna att man misslyckats och att fabriken skulle stängas. Jag fick förtroende från både fack och företag att leta efter en lösning. Tack vare mina goda kontakter med läkemedelsföretaget Ferring, kunde en förhandlingsprocess inledas tämligen omgående och enheten förvärvades av Ferring.

Mitt fortsatta uppdrag blev, att för ledningens och fackens räkning, samarbeta med ledning och konsulter från Ferring. Ett betydande material skulle fram och många viljor skulle enas. Affären slutfördes och fabriken överlevde.

2008 hade jag bland annat ett uppdrag från ägaren av ett stort tryckeri. Min huvuduppgift var att analysera förutsättningarna och strategierna inför ett arvs- och ägarskifte.

Bland andra företag där jag under åren haft uppdrag av företagsledningen inom kan nämnas Hilleshög växtförädling och flera mindre bolag.

Andra halvåret 2010 fick jag ett lite ovanligt uppdrag för Anni-Frid Reuss (ABBA) och hennes partner Henry Smith. De hade lånat ut c:a 46 MSEK till ett sorts hälsoprojekt där det ingick att uppföra en kinainspirerad tempelbyggnad - Yangtorp. Konflikt hade uppstått mellan långivarna och projektets idégivare. Min uppgift var att arbeta för att stärka uppdragsgivarnas intressen. Jag valde att redovisa en del av händelseutvecklingen i en omfattande projektblogg - nu nertagen - om Yangtorp. Se dock IDstory om Yangtorp.

Inom utbildningsområdet

Jag har varit konsult till MIL Institute i fem år för att arbeta med utbildning av högre chefer, varav två år i det internationella chefsprogrammet. I arbetet ingick bland annat att vara handledare i ett projektarbete som programdeltagarna arbetade med.

Management for hire

I ett tidigt uppdrag blev jag av dåvarande Götabanken inkallad som t.f. VD på företaget Nordverk i Uddevalla (~200 anställda). De tillverkade c:a 10% av stolarna till Volvo 240 och sydde läderklädslar till SAAB . Volvo var inte nöjd med leveranserna och ledningen hade missbedömt allvaret i Volvos inställning. Banken räddade sina pengar, men det var stundom mycket dramatiskt.

Inom den offentliga sektorn

2005 genomförde jag ett uppdrag för ledningen för området Teknik och samhälle på Malmö högskola. Man ville hitta nya vägar att intressera nya studenter. Det blev ett helt nytt koncept som redovisades löpande på en egen projekthemsida.

Företagsförsäljningar

Hösten 2007 började jag samarbeta med min bror advokat Fredrik Schlasberg kring frågor i samband med företagsförsäljningar. Vi har nu genomfört ett par projekt - någon referens har vi tillstånd att individuellt informera om - och jag och vi räknar med att göra fler uppdrag inom detta område.

Uppdrag för Anni-Frid Reuss (ABBA)

Anni-Frid Reuss och hennes partner Henry Smith hade lånat ut c:a 50 miljoner kronor till ett hälsoprojekt - Yangtorp - när jag fick i uppdrag att arbeta med den konflikt som hade utbrutit mellan långivarna och projektägaren. Utöver mycket juridiska processer var en berättelse och en omfattade projektblogg om Yangtorp (nu nertagen) med basfakta, referenser och händelseutvecklingen viktiga kanaler mot allmänhet och media.