Ideala innovationer

Innovationer är ett modernt plusord, kanske överanvänt ibland, men i grunden omtalas de allmänt som drivkraften för nya jobb och välfärd. Innovationer antas också oftast - såvida de inte är omvälvande (se Clayton Christensen) - relativt friktionsfritt kunna glida in i samhället.

Men en del innovationer ändrar också maktförhållanden både mellan och inom organisationer, balansen mellan privatliv och offentlighet och en del leder till det som ekonomen Joseph Schumpeter kallade kreativ förstörelse och konkurser. Det finns således anledning att fundera över om det kan finnas något som heter ideala innovationer och vad detta skulle kunna innebära. Det behövs en djupare förståelse för vilka innovationer vi helst vill ha.

Innovationsnetto

Jag kallar de sammanlagda effekterna av en innovation för innovationsnetto. Detta ser olika ut för olika intressenter och i olika tidsperspektiv. Det är en del i den politiska processen att besluta hur mycket de som förlorar ska förlora.

Lönar det sig att upprepa historien?

Flera av våra svenska storföretag har sin början med en innovation och har sedan genom decennierna växt till sig och skapat både rikedom åt sina ägare, jobb och samhällelig välfärd. Tetra Pak, Gambro, IKEA, AGA, SKF, Ericsson och Volvo är några exempel.

Det är naturligt att politiker och de som arbetar med innovationspolitik önskar att vi i Sverige kan få fram företag som kan växa på ett likartat sätt. Jag tror inte att detta är en tillräckligt bra och effektiv strategi. Innovationspolitiken behöver en dos innovation.

Från Frömodell till Transformation

Självklart ska vi fortsätta stärka de processer som förädlar idéer till små och växande bolag - Frömodellen. Ett av de centrala problemen med Frömodellen är att den är mycket tidskrävande och att det ofta tar mer än tio år även för de bästa företagen att bli större än ett småföretag. Ju högre förändringshastigheten är i samhället desto mindre värde får Frömodellen relativt en Omvandlingsmodell där värde skapas genom att mängder av små och stora beslut i mängder av organisationer blir lite mer innovativa.

Min tro är att det skapas mer välfärd via en Omvandlingsmodell än i en Frömodell.