Johan Schlasberg 

Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv

blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv

Vem utöver ämneskollegorna läser företagsekonomisk forskning? Vad betyder den och för vem? Vad gör man för att nå en bredare läsekrets? Hur fungerar forskarutbildningen? Är man öppen för nya idéer? Hur är forskarmiljön? Och andra frågor. Egna erfarenheter och bredare perspektiv.

 

Utöver annan verksamhet - bland annat plattformen BiBB Academy - är jag doktorand i företagsekonomi - för närvarande vid Lunds universitet. Min avhandling, som är en öppen sajt, heter 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för upplagsverk'.

Denna blogg har två startpunkter. Den ena är bloggens första post 2019 'Företagsekonomisk forskning i kris?' ↓ där två mycket etablerade forskare framför tung kritik och bland annat säger att den forskningen läses av mycket få.

Den andra startpunkten är frågor om samverkan mellan högskolevärlden och omvärlden, tillgång till faktabaserad kunskap, marknadsföring av högskolor och universitet. Och om hur webb-baserade teknologier och modeller kan komma att påverka avhandlingar annan forskning och dess presentation.


2021.11.29: Ny strategi för Ekonomihögskolan i Lund

2021 fick Ekonomihögskolan (EHL / LUSEM) ny rektor, Mats Benner, och ny ledning. Innan årets slut ska man ha levererat ett förslag till Fakultetsstyrelsen på en strategi för 2022-2025. I denna process har man intervjuat medarbetare och haft två interna webinarier. Men man har också inviterat alla i organisationen att inkomma med synpunkter och idéer.
Min analys med flera konstruktiva förslag är nu "klar" för spridning.

Många, kanske till och med flertalet, kommer inte att uppskatta min strategianalys och mina förslag men några frågor och några förslag kanske landar i bördig mark. Mitt förslag skulle innebära en radikal omstöpning av Ekonomihögskolan. Antalet institutioner bör minska, forskningen bör samordnas mycket mer än idag och bland annat måste forskarutbildningen i företagsekonomi göras om i grunden med mål att 50% av doktoranderna förbereds för en karriär i näringslivet. Inledningsvis säger jag att man inte kan ha en strategi för tre år utan att man måste ha ett tioårsperspektiv. I en trög organisation är tre år en mycket kort tid. En alltför kort tid för att genomföra väsentliga förändringar.
Läs min strategianalys av Ekonomihögskolan i Lund ...

2021.10.28: Förändringshastighet som skydd

Jag har länge intresserat mig för balansen mellan det som "bör" gå fort och det som "bör" gå långsamt. Redan 1998 skapade jag en domän SlowFast för att utveckla mer om denna relation. Modellen har tre nivåer: the SlowFast Society, the SlowFast organisation and individuals SlowFast behavior.

I en värld, en konkurrenssituation, där allt mer ändras är det enkel logik att inse att anpassning blir allt viktigare för överlevnad och framgång. Dessa processer är situationsberoende, icke-linjära och innehåller stora element av genuin osäkerhet. Ofta är det viktigare att undvika att göra fel än att fatta "rätt" beslut. I all korthet ska jag här ta upp två exempel: IKEA och Ekonomihögskolan i Lund.

I Financial Times videokanal 'Big Thinkers' den 31 augusti 2021 finns en intervju med Jesper Brodin, CEO Ingka group IKEA under rubriken Protect your businesses by having speed. Cirka 1.50 frågar intervjuaren honom om skillnaden mellan företags normala önskan att skydda sina innovationer och att man inom miljöområdet - för att klara utmaningen - måste hitta och använda alla innovationer var de än finns. Brodin håller helt med om detta och säger att vi nu måste protect our companies by having speed and being relevant to our customers and our co-workers.

Ekonomihögskolan i Lund (EHL) är mitt uppe i en strategiprocess som ska vara klar 2021 och vara en ledstjärna för 2022-2025. Hur passar frågan om Slow och Speed in i de diskussionerna? Många inom högskolevärlden ser det som ett unikt signum för Akademin att man än "Slow" i en positiv mening och att reflektion, fördjupning och den kollegiala kunskapsprocessen borgar för en röst baserad på "vetenskapliga fakta". Men Akademin är inte en biljardboll utan många där teori, vetenskaplighet och fakta kan vara mycket olika saker. Företagsekonomi är ett ganska teorisvagt ämne även om man själv inte direkt framhäver detta.

Till skillnad från IKEA måste inte EHL anpassa sig till en allt med föränderlig värld. Och man måste inte göra det fort. "Kunderna/studenterna" kommer att vilja gå EHL:S utbildningar om än allt färre kanske söker. Det dröjer innan man tvingas säga upp lärare och forskningsråden måste ju ge pengar till högskolorna. Men man kanske skulle föra en diskussion om den interna förändringshastigheten inom Ekonomihögskolan.

Min syn är att Akademin, med situationsanpassning, har mycket att vinna på att bli mer "Slow, at speed".

2021.10.15: Elbilar och avhandlingar

Tänk dig några år tillbaka i tiden och att ditt uppstartsföretag har tagit fram sin första elbil. Det var inte helt enkelt och det fanns många frågor att lösa men nu - med en tillfällig nummerplåt - är du på väg till stora Bilprovningen för att få ett godkännande för att kunna köra normalt och vidareutveckla din elbil. Men när du kommer till Bilprovningen vill personalen inte släppa in och granska din bil. Här behövs goda råd.

Då konsulter, enligt många forskare i företagsekonomi, ger råd utan vetenskaplig grund tänker du att det nog är bättre att vända sig till några forskare i företagsekonomi. Efter att ha samtalat med flera forskare och även ledningen vid Företagsekonomiska institutionen i Lund - som har forskning inom både entreprenörskap och ett Innovation institute - kom en artikel, visserligen publicerad i en tidskrift som krävde 400 kronor för stt läsas, men det kunde det vara värt.

I artikeln som inleddes med en genomgång av elbilarnas historia, definition av elbilar och vilka andra forskare som beforskat samma område presenterades en ny modell. Den gick ut på att du inför besöket på Bilprovningen skulle installera en bensinmotor. Det kanske du tycker var en märklig modell, men forskarna förklarade det med att den skulle personalen på Bilprovningen känna igen. Och varför vara besvärlig. El är lite komplicerat, men bensinmotorer är man van vid. Sedan när ditt uppstartföretag för elbilar fått ett godkännande för din bensinbil kan du åka hem med bilen, byta tillbaka till elmotorn utveckla den och skriva artiklar i fackpressen om möjligheterna med elbilar. Och vänta till kunskapen om el har ökat på Bilprovningen.

Jag har fått samma råd - och krav - på min webbavhandling som uppstartsföretagaren fick med sin elbil. Tryck en avhandling - installera en bensinmotor - och sedan kan du presentera något som inte utmanar systemet.

modell för spridning av idéer

Entreprenörer drivs inte av att skriva artiklar utan - enligt företagsekonomisk forskning - för att de vill lansera något de anser är bättre, de vill förändra något. Bilprovningen för avhandlingar är helt decentraliserad i Sverige. Det finns inga centrala regler för hur de ska utformas vilket får mig att tänka på en riktig klassiker - Rogers Diffusion of innovations enW som kom 1962. Modellen är välkänd både inom och utanför Akademin. För uppstartsföretag är modellens 'Early adopters' de mest intressanta och då Bilprovning för avhandlingar finns på många ställen i Sverige kom styrelsen och ledningen för uppstartsföretaget Webbavhandlingar, precis som det för elbilar, fram till att det - trots förväntat motstånd och tvekan - var bättre att fortsätta med det som var hela idén med det nya företaget.

2021.10.10: "Om undran inför företagsekonomin"

Om undran inför företagsekonomin

Många företagsekonomiska forskare har läst och påverkats av Johan Asplunds klassiker "Om undran inför samhället". Me included. Nu 50 år senare har ett tiotal huvudsakligen företagsekonomer skrivit en bok som undrar över företagsekonomin. Några essäer är riktigt läsvärda medan andra hade passat bättre i en annan bok. Efter en sammanfattning av vissa av essäerna har jag kommenterat ett antal aspekter i relation till mina egna erfarenheter som doktorand och inte minst i relation till Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Där lever man inte i en Asplunds anda. Läs hela spaningen i BiBB Academy.

2021.10.08: Marknadsföring av högskolor slår rekord

Enligt en nyligen publicerad rapport spenderar amerikanska colleges och universitet närmare 200 miljarder SEK per år för att marknadföra sina utbildningar och lärosäten. Läs hela analysen i BiBB Academy i kapitlet om marknadsföring av högskolor.

Även i Sverige kan man lätt se att resurserna och orientering mot marketing av det egna lärosätet ökar. Vad kan detta betyda för forskningen och utbildningen?

2021.07.06: Alvesson i SvD om sjukvård och min replik

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, har tillsammans med en medicinskt sakkunnig publicerat en debattinlägg i SvD som i svepande ordalag förklarar att det finns så många "meningslösa" jobb i vården att "hundratusentals" skulle få högre löner om dessa försvann. Det finns inget i artikeln om hur detta skulle gå till. Läs artikeln och min replik, som dock inte accepterades av SvD.

2021.06.08: Debattartikel om Google i Sydsvenskan

Sydsvenskan

Man påminns om behovet av tvärvetenskap när man läser att tre professorer, som i grunden är biblioteksforskare, kommit på en i deras tycke och kunskap smart lösning på Googles monopolliknande ställning inom 'Sökmarknaden'. Men som jag skriver i en debattartikel i Sydsvenskan den 8 juni 2021 Google behöver diskuteras men ett öppet webbindex är ingen lösning kan deras förslag göra problemen värre. Mycket värre. Om de hade involverat någon med större insikter i företagsekonomisk forskning hade deras förslag hamnat i en låda i skrivbordet. Eller i dess närhet:)

Tanken med ett "öppet webbindex" är att det allmänna ska bekosta en mycket stor och mångmiljardkrävande tjänst som de aktörer som vill bygga nya sökmotorer får använda fritt. Slutmeningen i min artikel handlar om en mycket obehaglig situation där extrema högerkrafter i USA som Fox News och QAnon får medel att bygga en egen sökmotor ovanpå en offentligt finansierad basservice. De tre forskarna driver bland annat ett projekt om sökmotorer och ett öppet webbindex med hemvist på Pufendorfinstitutet på Lunds universitet.

2021.04.13: Constructive Management Studies CMS+

CMS+ Jag tänker att man för i varje fall en typ av forskning i företagsekonomi kan tala om en 3K-modell - Kunnig, Kritisk och Konstruktiv. Man bör vara kunnig inom sitt område, bör vara kompetent att värdera det kritiskt och bör kunna ha något konstruktivt att tillföra. Det jag valt att kalla Constructive Management Studies (CMS+) kan jämföras med det etablerade Critical Management Studies (CMS). CMS formulerades och etablerades som en kritik mot "mainstream" teorier och praktik inom ett flertal företagsekonomiska områden. Om detta kan man till exempel läsa i Oxford handbook of Critical Management Studies. Man kan nu ställa frågan om inte energin, inte all men mycket, har gått ur det området? Dels framförs kritik mot etablerade teorier inom många fora och dels har fältet inte längre mycket att bidra med för att hantera och lösa flertalet stora samhällsproblem.

Det räcker inte att ställa diverse frågor - eller ha med mängder av referenser till tidigare forskning - om man vill att ens forskning ska vara läsvärd för andra och dessutom kanske påverka andra. Kan man tillföra något konstruktivt är detta värdefullt - se diskussion i min avhandling med referens till Johan Galtungs modell för forskare - för att inte säga närmast nödvändigt om man vill ha läsare i näringsliv och organisationer. Galtung arbetade för övrigt med långt över 100 konkreta konfliktlösningssituationer runt om i världen.

I ämnet företagsekonomi på Lund universitet - och säkert på många andra ställen - finns det många forskare som anser att det viktigaste är att lära studenterna att tänka kritiskt. De ska öva sig i att ifrågasätta etablerade teorier, "sanningar" och mycket som presenteras som "normalt. På akademispråk heter det ofta att något ska "problematiseras" eller observeras genom "reflexivt tänkande". Dessa perspektiv sägs vara utmärkande för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Tillbaka till Akademin. I en utvärdering av forskningen (RQ20) vid Lunds universitet, (Benner, M., Bredenberg, M., & Ståhlberg, F. (Eds.) (2021). RQ20 - Lund University's research quality evaluation 2020. Lund University.) sägs att EHL är starka inom Critical Management Studies (CMS) även om det noteras att EHL:s status inom området bygger på ett fåtal personer - men svaga inom strategi, informatik, redovisning och handelsrätt. Mer om RQ20 i en kommande bloggpost.

Det behövs mer av Constructive Management Studies (CMS+) även om denna mycket väl kan vara kritisk mot såväl företag som forskning och förenklingar. Ska FEK ocxh EHL behålla och öka sin roll i en bredare omvärld behövs mer av CMS+. Jag kommer att skriva mer om CMS+.

Det är mot bakgrunden av CMS+ som min avhandling är kritisk mot det etablerade och omoderna uppslagsverket NE men går vidare och utvecklar en normativ modell för bättre uppslagsverk. Jag har dessutom startat ett projekt - BiBB.se för att utveckla ett sådant.

2021.04.13: EHL, Triple crown och innovationer

EHL Triple crown. Ekonomihögskolan i Lund
EHL marknadsföring

Att EHL fått en så kallad 'Triple crown ackreditering' är en del i den långsiktiga marknadsföringen av Ekonomihögskolan och dess enskilda kurser och program. Men den ger också samarbetsvärde med olika intressenter som företag och andra universitet. Läs en längre text om ackreditering av ekonomihögskolor och universitet (BiBB Academy).

Utöver att Triple crown ger ökad status finns det anledning att se hur EHL arbetar för att leva upp till de förväntningar som den nya statusen ger. I denna post är temat Innovation. Det kommer andra perspektiv

För att knyta an till golfbilden, som jag gjort, är det dominerande konceptet i golf 'att slå långt'. I forskarvärlden finns det vissa som Harvard, MIT, Yale, UCLA, HEC och andra som alltid kommer att slå längre än EHL. De som inte är så starka måste med samma analogi bli bättre på Närspel.

Även mindre spelare som EHL kan vinna framgång genom att vara mer innovativa. Men det kräver kreativitet, kompetens och inte minst att organisationen har kraft och förmåga till omvandling. Mitt bidrag är att arbeta för att EHL och Företagsekonomiska institutionen ska höja sin digitala kompetens. Detta är ett viktigt område att visa innovationsförmåga inom.

Min avhandling är inte bara ett exempel utan också ett test på EHL:s konkreta intresse för innovationer och en eventuell önskan att vara i den digitala framkanten. Där vill nog också många av EHL:s partnerföretag att EHL ska befinna sig. Man måste kunna visa hur man är innovativ. Avläsning pågår.

EHL:s rektor Mats Benner sjösatte 2021 ett Institute for innovation management med Thomas Kalling som chef. Vad det institutet ska göra fanns det i skrivande stund ingen mer information om. I ett internt nyhetsbrev den 7 april till alla anställda på EHL skriver Mats Benner i "Dean's corner" att instituten är ett experiment som beslutas på årlig basis och att They may proliferate, may change, or be terminated. De ska samarbeta med externa partners och ge resultat med hög synlighet och påverkan. Avslutningsvis sägs att They are all tokens of the overarching ambition of LUSEM to make a difference. For real. ("De är alla symboler för LUSEMs övergripande ambition att göra skillnad. På riktigt.") En ambition väl värd att följa upp regelbundet.

2021.03.12: Introduktion av EHL:s nya ledning. Mats Benner m. fl.

Ekonomihögskolan i Lund
EHL

I januari 2021 fick Ekonomihögskolan i Lund (EHL) en ny rektor - Mats Benner - och ett nytt ledningsteam. Den 3 februari höll teamet ett Zoom-möte för alla anställda för att introducera sig själv och ange sin vision och de nya riktlinjerna för EHL:s konkreta strategier. Några nya institut skulle skapas och man skulle bland annat direkt inleda ett arbete för att stärka EHL:s profil inte minst inom områden "where we actually can make a difference" (Benner).

Mats Benner talade också om fackens och studentorganisationernas viktiga roll för arbetsmiljön på EHL där det vara viktigt att alla blev "heard and seen". Målet var inte bara att EHL skulle vara "a world class business school but also a world class work environment [..] not only in words but also in deeds."

Det är svårt att skapa en arbetsmiljö av världsklass. Och att göra detta på ett universitet eller på en Ekonomihögskola är mycket svårt bland annat beroende på att rektor inte alls fungerar som en VD (BiBB Academy) i näringslivet. Akademiker gillar definitioner dock utan att lyckas särskilt väl att enas om dessa. Ett skäl är att det är en del i karriärprofilen att utveckla nya definitioner av problem och situationer. Men när det gäller den egna arbetsmiljön behövs en högre grad av samstämmighet och inte minst tydlighet.

I näringslivet, som jag har lång erfarenhet av, är det centralt "that you walk your talk". Detta betyder att Benner och ledningen inklusive prefekter, studierektorer och andra som anger tonen på så många sätt har tagit sig an en stor uppgift. Det krävs bland annat transparens och uppföljning av framsteg och brister (things yet to achieve?).

Webbavhandling - web thesis
Webbavhandling

Öppenhet för nya idéer är för mig ett bra kännetecken för en bra arbetsmiljö. Min ambition att lägga fram en avhandling i form av en sajt är en ny idé, en innovation inte bara i företagsekonomi på EHL utan något som kan komma att påverka Akademin i stort. Det är till och med något som jag avser att göra. No less.

Den föregående rektorn var både ointresserad och motståndare till innovationen 'webbavhandlingar' och den utveckling för produktion och spridning av forskning som detta gör möjligt. Vad Mats Benner och hans ledningsgrupp kommer fram till är ännu en öppen fråga. Den är dock av viss vikt då det idag krävs rektors accept för att få lägga fram en webbavhandling, en avhandling som inte finns som bok eller Pdf.

Flertalet forskare och administratörer inom Företagsekonomiska institutionen, EHL och Akademin inser att digitalisering och webbifiering är förändringskrafter som i högsta grad är pågående. Frågan är i vilken omfattning man anser och inser att mycket av det som förr (och idag) anses - och belönas - som normalt kommer att förändras. Om man vill vara "world class" som arbetsmiljö och Business school bör man hellre vara en "early adopter" än en "laggard inom flera områden."

2021.03.03: Artikel i SDS om Ekonomihögskolan EHL

Triple crown ackreditering

Den 2 mars hade Sydsvenskan en stor artikel om att EHL nu blivit ackediterat av tre olika internationella utvärderingsorganisationer. EHL har därmed uppnått vad som kallas en Triple Crown. Detta har man arbetat för länge och är en klar framgång.

Jag är intervjuad i artikeln mot bakgrund om att jag redan 2019 skrev en artikel om marknadsföring och ackreditering av ekonomihögskolor (BiBB Academy). Den finns sedan april 2021 på svenska (BiBB Academy).

Eftersom ackrediteringarna görs av privata organisationer menar han att det finns en risk att högskolor i alltför hög grad låter verksamheten styras av deras riktlinjer. – Här lämnar högskolorna en del av makten över verksamheten till ett antal yttre institutioner. I slutändan handlar det ju om marknadsföring, och jag kan tycka att man skulle kunna överväga om det går att marknadsföra skolans kvalitet på andra sätt, säger Johan Schlasberg. (Källa SDS ibid.)

2020.11.14: Bättre forskning eller bättre format?

I sitt webinar i oktober 2020 kommenterar Alvesson problemet med att alltför få läser företagsekonomisk forskning. Hans föreslagna strategi för att hantera detta problem är att forskningen måste bli bättre. När han får frågan om exempel på 'bättre forskning' blir det först tyst en lång stund innan han ger något exempel. Och lägger till referenser till sin egen forskningen, en del av allas vår mänskliga fåfänga:-)

Men jag hävdar att Alvesson i denna fråga inte har en bra framgångsstrategi. Konkurrensen om vår lästid och det ökande antalet forskare, böcker, artiklar och deras tillgänglighet gör att även 'bättre forskning' - hur nu detta ska uppnås i skala - får det relativt svårare att finna engagerade läsare. Även om citeringsvolymen för vissa kan vara god.

Som jag ser det har Akademin, utöver andra aspekter, ett publicerings- och formatproblem. Akademin befinner sig i något som kan kallas för ett paradigmskifte - jämför med bensinbilar och elbilar - när det gäller formaten för publicering av artiklar, böcker, undervisningsmaterial och avhandlingar. Om det senare har jag ett kapitel Ekosystem för avhandlingar i min avhandling. Där framförs att en utveckling av formatet i riktning mot webb är en intressant väg framåt.

Det bör tilläggas att bättre forskning självklart vore bra. Det vore också bra om den vore mer relevant. Och om den bidrog bättre till förståelse och lösning av sam- och framtida problem.

2020.10.22: Mats Alvesson om Akademins funktionella dumhet

Idag hade Mats Alvesson ett webinar - "Doing Meaningful Research: Traps and Tricks" - i samarbete med RRBM. Videon kan ses direkt på Youtube. Här kommenteras titeln med referens till boken 'Return to Meaning - a social science with something to say'

Alvessons uppfattning om Akademin har inte blivit mer positiv med åren. Snarare tvärtom. I en av de visade bilderna (nr. 4) sägs:

Contemporary academia: A hothouse of functional stupidity

Denna ganska starka formulering är såklart kopplad till Alvesson et al i media mycket uppmärksammade bok och arbete med konceptet "Funktionell dumhet".

Det vore intressant att se någon studie eller artikel där Alvesson konkretiserar sin syn på Akademin och reflekterar - 'reflexivt' - över detta problem. Gärna med referens till egna erfarenheter.

2019.11.09: Kommentar till artikel av EHL:s rektor i 'Global Focus' magazine

Ackrediteringsorganisationen EFMD - som bland annat står bakom akronymen EQUIS - publicerar en tidskrift; 'Global Focus'. Den 31 oktober skrev Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomihögskolan i Lund, en artikel där han diskuterar nätverket 'Responsible Research in Business and Management' (RRBM). Han för ett längre resonemang om att RRBM och liknande initiativ har ett "narrow concept of social benefit and a simplistic notion of social progress that risks constraining research." Fredrik Andersson skriver vidare att ...

"In my mind the pursuit of profit more often than not goes hand-in-hand with the improvement of practices and the improvement of resource-use".

'Global Focus' publicerade den 8 november mina invändningar mot de ovan citerade ståndpunkterna. Se artikeln och min kommentar.

I en artikel i tidskriften BioScience (nov. 2019) varnar 11.000 forskare om de accelererande miljöhoten. Man kan lätt argumentera för att det är vinstmaximerande företag som fiskar ut haven, skövlar skogar, släpper ut koldioxid, skatteplanerar, motverkar fackföreningar och berikar ett fåtal. Listan kan göras mycket längre. Jag går gärna på ett seminarium för Ekonomihögskolans studenter där Fredrik Andersson utvecklar sina i artikeln framförda ståndpunkter. Vad kommer studenterna att säga? Delas Fredrik Anderssons ståndpunkter av EHL:s styrelse och dess externa Advisory board?

Nov 7, 2019:The RRBM community: Responsible Research in Business & Management

Responsible Research in Business & Management

2014 startade RRBM, som jag har skrivit om här. RRBM är ännu ett tecken på att kommande stora förändringar. Det är en global samverkansgrupp för att göra managementforskning mer meningsfull. Jag är en av för närvarande cirka 1.000 stödjare (endorsers).

2019.11.04: Rangordning av B-schools - en mediastyrd fara

Jag har skrivit en omfattande analys - Ranking ekonomihögskolor och universitet (BiBB Academy) - som presenterar flera internationella studier om rangordning av universitet och ekonomihögskolor. Många forskare har belyst dessa rangordningars metodsvagheter och oförmåga att mäta kvalitetsfrågor.

Jag presenterar en ny modell som jag kallar "GruppRanking" som går ut på att ta bort den individuella rangordningen och ersätta denna med en gruppindelning. Antalet ekonomihögskolor eller universitet i varje grupp är inte ett fixerat antal. En sådan modell skulle minska det årliga nyhetsvärdet och lämna utrymme för att lyfta fram andra faktorer i bedömningarna.

Sannolikheten att några mediaföretag - Financial Times, Business week, U. S. News med flera skulle vilja gå över till en Gruppmodell är av kommersiella skäl mycket låg. Men universiteten och ekonomihögskolorna borde allvarligt fråga sig om och hur länge de tänker delta i mediaföretagens affärsmodeller. Det är dags att ta egna konstruktiva initiativ.

2019.09.25: Ackreditering och branding av Business schools - 1

Temat ackreditering av ekonomihögskolor och universitet (BiBB Academy) är ett större projekt som utvecklas löpande.

Det är både nödvändigt och bra att offentliga myndigheter och organisationer (till exempel kommuner och universitet) marknadsför sina tjänster och sin verksamhet. Detta är en del i det offentliga samtalet och medborgar- och konsumentupplysning. Universitetens ökande marknadsföring ökar behovet av extern genomlysning av denna.

Marknadsföring är komplicerat och kan göras - parallellt - på många sätt. I denna artikel i Universitetsläraren (2015) visas att de svenska universiteten gjorde reklam för över 100 miljoner per år. Beloppet är troligen väsentligt högre idag.

Ackreditering är ett av de marknadsföringssätt som används av Ekonomihögskolan i Lund, Jönköpings internationella Business School,  Handelshögskolan i Göteborg,   Handelshögskolan i Stockholm och några andra universitet och högskolor i Sverige. Ackreditering kan jämföras med Svanenmärkning - som är en statligt ägd verksamhet. Svanenmärkning kan nog idag sägas vara ett "av många förväntat baskrav" medan ackreditering är avsett att beteckna att man tillhör en elit av världens, i detta fall, Business schools.

Varumärkesbyggande versus rekryteringtrender

Även rekrytering genomgår en digitalisering och förändring där en stark trend är att neutralisera de sökandes kön, utbildning och CV. Systemen särskiljer inte mellan en sökande från London School of Economics och en från University of "Smalltown". Å ena sidan arbetar Business schools med att bygga sitt varumärke via ackreditering och å andra sidan är det andra faktorer som blir allt viktigare vid en rekrytering.

Det finns ett flertal internationella organisationer, som jag kallar företag då de arbetar som företag, såsom AACSB, AMBA och EFMD (EQUIS) som erbjuder ackreditering för världens cirka 15.000 Business schools. Mer om dessa ackrediteringsföretag senare, men vad skulle Du kunna säga om vilka dessa är och hur deras granskning ser ut och vilka förbättrande effekter dessa har haft på respektive lärosäte?

Ackrediteringsprocessen har låg transparens och detta minskar den avsedda nyttan och marknadsföringsvärdet.

Ackreditering är en delmängd i Utvärdering. I Sverige bedrivs en löpande utvärdering av högre utbildning av Universitetskanslerämbetet. De publicerar kritik och kan dra in en verksamhets examensrätt. Till skillnad från ackrediteringsföretag har UKÄ en tjänst Högskolekollen där studerande och andra intresserade kan se hur utvärderingarna går till och filtrera högskolorna efter olika kriterier. På UKÄ:s hemsida finns bland mycket annat läsvärt information om hur kvalitetsgranskningarna sker.

LUSEM

Bilden togs i entréhallen på Ekonomihögskolan i Lund (LUSEM) i september 2019. Den signalerar att ackrediteringarna är viktiga för skolans ledning. Ackreditering är en investering och kostar nog närmare en halv miljon per ackreditering (data behövs utöver vad som kan läsas på ackrediteringsföretag hemsidor). Årliga avgifter tillkommer.

LUM Lunds Universitets Magasin. Utöver den monetära kostnaden till ackrediteringsföretagen tillkommer ett omfattande internt arbete. I nummer 2019:4 av LUM intervjuas Kristina Eneroth, prorektor på EHL, om Ekonomihögskolans ackrediteringar. På frågan "Hur många sidor har du skrivit för Ekonomihögskolans räkning till ackrediteringsinstituten?" svarar Kristina Eneroth "Det har blivit tusentals genom åren. Jag vågar nog inte räkna." Till detta kan läggas många andra anställdas tid. Allt detta arbete har en betydande alternativkostnad.

Vilka förändringar i verksamheten har krävts för att få ackrediteringarna? Har ackrediteringsföretagen mycket olika bedömningsgrunder? Är tre ackrediteringar tre gånger bättre än en? Vilken betydelse har rangordning i nationella och internationella jämförelser? Mer om ackrediteringarnas signalvärde för olika mottagare i en kommande post. Och mer om Transparens och bristen på den i ackrediteringsprocesserna.

Ackreditering som drivkraft för det interna kvalitetsarbetet. Det är mycket sannolikt att den interna kvalitetsprocessen blivit bättre av allt arbete med ackrediteringsföretag. Ett exempel är denna artikel i Civilekonomen, 2018, om kvalitetsarbetet i Jönköpings internationella Business School. Även de Business schools som av olika skäl valt att inte försöka bli ackrediterade driver sannolikt också ett internt kvalitetsarbete, men på ett annat sätt.

Att en verksamhet ökar systematiken i sitt kvalitetsarbete är inte riktigt samma sak som att den faktiska kvaliteten som användarna - i detta fall studenterna och forskarna - upplever ökar på ett tydligt sätt.

Detta kapitel, utanför min blogg, presenterar en pågående studie av ackrediteringar och Quality Assurance arbete på bland annat ekonomihögskolor.

2019.09.13: Vart tar doktoranderna i företagsekonomi vägen?

På Företagsekonomiska institutionen i Lund finns idag cirka 50 doktorander. Var de kommer ifrån, varför vill de doktorera, hur många blir färdiga (i tid) och vart de tar vägen efter sin examen?

Ungefär hälften av doktoranderna fortsätter inte en akademisk karriär enligt uppgift från institutionen. Men hur många tänker arbeta i näringslivet? Bland de övriga vill en del vara kvar vid samma institution där de disputerat vilket dock troligen inte befrämjar deras kompetensutveckling. Ganska många får personliga och andra problem under sina doktorandstudier.

Om det hade funnits mer transparent information om denna typ av frågor hade det varit en intressant vägledning för de som överväger att börja doktorera - eller sluta.

För en del år sedan gjorde jag ett konsultuppdrag för Malmö universitet (då högskola) om hur man skulle få fler studenter till sitt tema 'Teknik och samhälle'. En av mina punkter var att göra det tydligare för intresserade vilka arbeten en utbildning skulle kunna leda till. Det rådet är användbart också för forskarutbildning i företagsekonomi i Lund och andra lärosäten. Det behövs mer transparens och detta ersätts inte av den marknadsföring i form av ackrediteringsstämplar, ibland flera, ett lärosäte ansöker om. Mer om detta i en kommande bloggpost.

Doktorandutbildningen och diskussionen om den är enligt min erfarenhet kraftigt viktad mot den hälft som fortsatt vill arbeta i akademin. Detta ökar inte den andra hälftens kompetens och status i en karriär i offentliga organisationer eller i näringslivet.

De doktorander som tänker sig en karriär utanför akademin skulle i utbildningen ha nytta av också lära sig skriva mindre akademiskt - på både svenska och engelska - och att strukturera sina tankar mot att stödja beslutsfattande. Problematisering och "reflexivitet" i all ära, men chefer ställs dagligen inför frågor av typen: vad är vår strategi, vad gör vi nu?

2019.09.08: Kommentar till krönika i Sydsvenskan

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi i Lund, skrev i en krönika i Sydvenskan (2019.09.02) att  "I bolagsstyrelser borde det vara självklart med minst en forskare vid bordet. " Avses universitetsanställda aktiva forskare eller personer som för ett antal år sedan avlade en doktorsexamen i ett eller annat ämne? Universitetsanställda forskare är nog - delvis baserat på egna erfarenheter - annat än undantagsvis, rätt personer för bolagsstyrelser.

Uppdatering: Sydsvenskan publicerade (2019.09.24) min kommentar - "På tiden att synen på kunskap moderniseras". (Tidningen satte rubriken, min var 'Kunskap som status')

2019.09.05: Företagsekonomisk forskning i Lund (1)

På Företagsekonomiska institutionen Lund (FEK) står det på startsidan (läst idag) -  "Läs om vår framstående forskning i företagsekonomi i en av Sveriges ledande akademiska miljöer"

Om man klickar på länken kan man läsa  "Forskning på Företagsekonomiska institutionen har en stark akademisk prägel och är empiriskt orienterad med studier av såväl offentliga organisationer som privat verksamhet."

...  "Inom varje område bedrivs intressant forskning vilket utvecklar både ämnesområdet och den relaterade undervisningen."

Upplyst av att man arbetar med forskning om såväl företag som organisationer, och att denna är bra kan man till exempel klicka på fliken "Strategi". Efter en för de tänkta läsarna obegriplig inledning om beroende och oberoende variabler berättas att man, i vår föränderliga värld, arbetar med både gamla och nya metoder inom såväl gamla som nya områden. Men det uttycks som nedan ...

"Företagsvärlden sägs ofta befinna sig konstant förändring, och vår utbildning och våra forskningsprogram reflekterar dessa förändringar. Vi studerar traditionella såväl som mer kontemporära fenomen inom samhälle och näringsliv, och vi gör det med hjälp av etablerade såväl som emergenta teoriområden."

Sidan avslutas med en text om att fokus ligger på i princip allt och att studenterna kommer att lära sig allt de behöver för att kunna göra en bra karriär. Om (när) texterna ändras kan denna post uppdateras.

2019.08.29: Vem forskar om företag / organisationer och var?

Det är en utbredd föreställning att samhälls- och företagsekonomisk forskning är något som i huvudsak sker på universitet - och delvis på högskolor - av där anställda experter med 'titlar' som professor, docent eller rent av doktorand. Man skulle nästan kunna jämföra med gångna tiders skråväsen svW.

Men digitalisering och ny utvärderingformer för studier som kan "upphöjas" till vetenskaplighet kommer SAKTA att ändra såväl verkligheten som denna föreställning. Många studier visar att det akademiska "peer review systemet" har stora brister.

I peer review systemets början var granskningen öppen och "alla" kunde se vem som reviderat ett forskningsarbete. Idag är granskarna hemliga. Den akademiska världen har "fastnat" i ett kostsamt järngrepp som skickligt skapats av de stora internationella förlagshusen i samverkan med akademin. Det kanske är dags för ett start-up företag som tar sig an denna problematik och kommer med andra lösningar än dagens. Mer om detta ämne i en annan bloggpost.

Flera av de största konsultföretagen som McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, Accenture med flera bedriver idag forskning som - bortsett från det akademiska granskningssystemet - kan göra väl så stora anspråk på att sägas vara vetenskapligt som många universitetsbaserade studier.

2019.08.28: Läser 'managers' företagsekonomisk forskning?

Förberedelser pågår för att göra en första mindre studie av om ledande personer i svenskt näringsliv och svenska organisationer läser företagsekonomisk forskning. Hur hittar dom den? Och om dom läser den, vilken nytta tillför den?

2019.08.27: Företagsekonomisk forskning på svenska eller engelska?

En forskare som vill göra akademisk karriär i Sverige måste publicera sig på engelska. Nästan alla avhandlingar i företagsekonomi skrivs på engelska. Förr var avhandlingar oftast en monografi - en tjock bok som trycktes i 100-200 exemplar - medan det idag vanligaste är en 'sammanläggningsavhandling'. En sådan har en längre introduktion och sammanfattning - kallas 'kappa' - men baseras på 2-4 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. På Företagsekonomiska institutionen i Lund räcker det idag med att det trycks 20 exemplar av en avhandling, ett antal som minskat efterhand. De finns dock oftast att läsa i ett eller ibland flera fria Pdf-arkiv.

Dessa tidskrifter ligger till dominerande del bakom en betalvägg och är nåbara för endast ett fåtal personer och organisationer utanför den akademiska världen. Enstaka artiklar kan köpas för några hundra kronor. Mer om detta system i en kommande bloggpost. Således publiceras större delen av den företagsekonomiska forskningen på engelska bakom betalväggar. Detta bidrar inte till att denna forskning läses i näringsliv och organisationer.

I en bloggpost Är forskarpublicering på svenska hotad? av bibliotekarien Daniel Gunnarsson, Jönköping International Business School visas att andelen avhandlingar på svenska idag troligen är under 10%. Detta borde IMHO ha föranlett att rubriken hade ett utropstecken snarare än ett frågetecken. Detta hade i sin tur påverkat artikelns utformning.

Han skriver vidare  "Forskningens vetenskapliga publicering tar olika former. Att den vetenskapliga artikeln, vilken är att se som den i särklass viktigaste, sker på engelska är självklart och nödvändigt. "

Varför skulle detta vara självklart och nödvändigt? Mer om detta i en annan bloggpost.

2019.08.27: Många säger att företagsekonomisk forskning är i kris

I boken 'Return to Meaning - a social science with something to say' Alvesson et al. (2017), ref framförs tydligt att den mesta samhällsforskningen inte tillför någon nämnvärd nytta till vare sig samhället, forskningen eller forskarna själva och att flertalet artiklar förblir ociterade eller lästa av mycket få personer. Alvesson är professor vid Företagsekonomiska institutionen i Lund och en mycket citerad organisationsforskare.

Alvesson et al. säger att det blir kris om ingen förändring sker.
I själva verket är det redan kris enligt David Tourish, professor vid Sussex university, som framgår av hans bok 'Management studies in crisis: Fraud, Deception and Meaningless Research' Tourish D. (2019), ref och hans artikel 'Everything that's wrong with management research - in 5 minutes'. Management today (2019).