Löntagarkonsult - arbetstagarkonsult

En arbetstagarkonsult anlitas av de fackliga organisationerna, men det krävs att företagsledningen accepterar alternativa analyser och förslag för att ändra planerade beslut. I den meningen är en arbetstagarkonsult rådgivare till både fack och företag.

Det är bra om man har en samverkansmodell redan innan man kommer i riktigt svåra situationer och mycket handlar om det ömsesidiga förtroendet. Hur vill fack och företag egentligen samverka i strategiska frågor?

Dialogmodell I en dialog mellan fack och företag kan jag tillföra ett pedagogiskt perspektiv, ofta konstruktiva idéer och en ökad effektivitet i förändringsprocessen.

Löntagarkonsulten som kriskonsult

kris löntagarkonsult

Jag har gjort många uppdrag som löntagarkonsult i krissituationer och det finns sällan tillräckligt med tid att förstå situationen, formulera realistiska alternativ och få dessa accepterade. Många av dagens företagsledningar har ofta men inte alltid förberett sina förslag under en längre tid. Enligt min erfarenhet förväntar sig inte företagsledningen att facken kan bidra med några insikter som mer än marginellt kan förändra planerade beslut. De fackliga organisationerna och löntagarkonsulten är redan från början i ett klart underläge. Man måste vara medveten om detta och anpassa strategin därefter.

Sannolikheten för bra resultat ökar ju tidigare facken och löntagarkonsulten är med i processen.

Konsult till både fack och företag ger bättre lärande

möjligheter löntagarkonsult

Bland mina löntagarkonsultuppdrag som gått bäst, är några där jag efter en inledande period som konsult till enbart facken i en fas två fått både fack och företag som uppdragsgivare. Förutsättningen för detta är min arbetsmetod att redan från början försöka se och förstå situationen så professionellt som möjligt. Uppdrag för bägge parter ger ofta möjlighet till bättre resultat.

Om rapportering

Det är mycket svårare att övertyga en företagsledning att helt eller delvis tänka om än att skriva en rapport. Rapporten anses nästan alltid vara något som ska komma som avslutning i ett uppdrag. Men rapporten kan med fördel ses som en del i en gemensam inlärning om man presenterar en preliminär version och sedan stegvis utvecklar denna i samverkan med uppdragsgivarna. Jag har mycket positiv erfarenhet av denna modell, senast på Wayne Fueling Systems i Malmö 2017.

Några utmaningar

Även om varje organisation är unik finns det en del frågor som har en tendens att återkomma.

Bli mindre överraskad. Systematisera signalerna.

signalbild

Vissa händelser kommer mycket oväntat - t ex nerläggningen av Findus fabrik i Bjuv - där jag nyligen haft ett uppdrag som löntagarkonsult, men flertalet händelser har en lång historia.

I en verksamhets historia finns ofta starka eller svaga signaler på kommande problem. Vissa tecken kan vara ganska lätta att observera medan andra kräver närmare analys. Ett exempel på det sistnämnda kan vara att få nya investeringar har gjorts i en anläggning eller affärsmodell på länge.

Om man vill bli mindre överraskad, vilket är viktigt, behöver man på något sätt systematisera vad som händer - och inte händer. En väg är att skapa en enkel (data)modell som listar och rangordnar olika signaler och händelser. Efterhand får man en karta och utifrån denna kan man sedan ställa fler frågor och utarbeta lämpliga strategier.

"Ett bra verktyg för att visa mönster är att utarbeta och följa 10 grafer"

I princip kan de centrala faktorerna för varje verksamhet följas via 10 grafer. Jag kallar detta för bildekonomi och det är ett förvånansvärt kraftfullt verktyg. Anekdotiska händelser är ett bra komplement. Ett användbart begrepp kan vara att tala om influencing factors - vilka är de trender och faktorer som mest påverkar verksamheten? Business intelligence är ett annat namn för dessa aktiviteter.

Affärsfokus och Jobbfokus

mentala kartor

Det är naturligt att företag har lönsamhet och utveckling av sin verksamhet som sina viktigaste mål. För en facklig organisation har antalet anställda och deras trygghet ett annat egenvärde. Läs mer om Mentala kartor ...

En verksamhets långsiktiga framgång hänger på dess samlade kraft till omvandling. En del i detta kan vara en bra dialog mellan fack och företag i strategiska frågor - en strategidialog. Jag tror att jag kan bidra till denna dialog om framtiden. Initiativ till min medverkan kan komma från både fack och företag.

Det talas ofta om behovet att skapa nya jobb. Det är minst lika viktigt att säkra och utveckla de jobb som finns.

Uppföljning av uppdrag

utvärdering arbetstagarkonsult

Det är mer komfortabelt att lära av andras misstag än sina egna, men det bör göras. I en värld som snurrar allt fortare är det svårt att välja strategi och det är viktigt att följa upp och berätta om huruvida den syn på situationen och framtiden som jag respektive facken och företagsledningen presenterade var rimligt korrekt.

Kunder och uppdragsexempel

Pfizere.onRexam / PLMAstraZenecaPågensKockums varvFindusFindus

Se ett flertal kunder och uppdrag ...